Page 1 - Muraszombat_es_videke_1910
P. 1

Muraszomb^JBW.----------- - H u „ o n h .1» d ^ o l t l n ,  t. „ * m .   Saombat. U n u i,’l
                                                    Muraszom bat és Vid ék e


                                                     A „ V e n d v id é k i M a g y a r  K ö z m ű v e lő d é si E g y e s ü le t " h iv a ta lo s k ö zlö n y e .
                                                        ELŐFIZETÉSI ÁR       Felelős szerkesztő:  Dr. CZIFRAK JÁNO S.
                                                   =gcsz évre ő kor., fél évre 3 kor., egyes  szám 20 fillér.  Kiadó: Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közieméinek
                                                                                        lap szerkesztőségébe küldendők.
                                                      Előfizetési pénzek és rekiamácziók             Hirdetési díj: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 30
                                                    3A LKA N YI E R N Ő  könyvnyomdájába  küldendők. A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.  fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.
                                                                      MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.      Nyilttér sora 50 fül.

                                                                 Huszonöt év.

                                                      Lapunk, a „Muraszombat és Vidéke* mai számával huszonhatodik évfolyamába iópett s ezzel negyedszázados pálya­
                                                   futása i rt véget.
                                                      Lgy negyedszázados szépen eltöltött pályafutás után büszkén tekinthet vissza az elmúlt 25 esztendőre, mert kötelességét
                                                   híven t' jesitelte. Önzetlenül szolgálta azt a nagy czélt, amelyért huszonöt évvel ezelőtt lelkes hazafiak megalapították: a magyarság
                                                   löbbre vitelét és a járás és városunk közügyéinek felkarolását, támogatását.
                                                      \ ármegyénknek ezen a földszigelén, melyet tótságnak nevez a közhasználat, nem magyar ajkú nép lakik. A nyelvbeli
                                                   külömh eg azonban még nem tette volna oly veszélyeztetetté ezt a helyet, mint az u körülmény, hogy e földsziget szinte hermeticc
                                                   volt elzárva egész a legújabb időkig a magyarságtól. Ez az elszigeteltség tette indokolttá, hogy az ide szorult magyar értelmiség, foko­
                                                   zottabb erővel igyekezett a magyarság ügyét elörevinni. E nemes törekvés szülte a „Muraszombat és Vidékét."
                                                      Egy negyedszázaddal ezelőtt 1NN4 év késő őszén fogant meg a gondolat lelkes honfiak mélyen érző lelkében, és csakhamar
                                                   testet is öltött.
                                                      Es ha végig lapozzuk a huszonöt évfolyam clsárgult lapjait, a porlepte újság minden betűjéből a lángoló hazaszeretet és a
                                                   járás közügyei iránt való őszinte lelkesedés sugárzik ki. Voltak e lapnak nehéz napjai, küzdelmes évei, amidőn vagy csatasorban
                                                   kellett állnia s ekkor az elsők között küzdött az Írott szó hatalmas fegyverével, vagy az apathikus közöny ölte életét. De létjogosult­
                                                   ságának nagy eszméje akkor is tartotta benne a lelket s védelmezte amikor támadták.
                                                      A magyarságnak itt ez exponált vidékén, a haza határán orgánumra szüksége voll, van és lesz mindenkoron. A közvélemény
                                                   ébren tartása, s az a biztosíték, amely a sajtó nyilvánosságában van, a szabadelvű haladás első feltétele. Ezt a czélt huszonöt éven
                                                   át híven szolgálta e lap.
                                                      És e nevezetes évforduló alkalmával, mi, akiknek az a szerencse jutott, hogy ép most tartjuk kezűnkben e lapok irányítá­
                                                   sának kormányrudját, hálatelt szívvel fordulunk elődeink nevében is lapunk közönségéhez és ahhoz a társadalomhoz, amely a
                                                   Muraszombat és Vidéke" existentiáját biztosilotta. Magyaros őszinteséggel köszönjük a támogatást és ezt kérjük a jövőben is.
                                                      Kérjük, de nem ingyen! Azon szent fogadalom ellenében, hogy ez a lap mindig törhetetlen hive lesz a magyarság eszmé­
                                                   nek s bármi viharok közepette is erős kézzel és magasan lobogtatva fogja tartani azt a zászlót, amelyre a magyarság nagy és szent

                                                   deálja van Írva. Szentül fogadjuk, hogy miként a múltban is, hü szószólój ■ leszünk városunk és járásunk minden közügyének s
                                                   csekély tehetségünk minden erejével a köz javán fogunk munkálkodni.
                                                      És ez az ígéretünk legyen a negyedszázados múlt zárköve s egyben azon alap, amelyen e lap megindul az ötven éves
                                                   pályafutás felé.
                                                      A magyarok hatalmas Istene áldja meg e sokat szenvedett hazát és őrködő szelleme lebegjen fi lettünk, segítse elő szükebb
                                                   honunknak, e járásnak boldogulását.

                                                                                            Dr. Cziírák János.


                                                        Lapunk mai száma, tekintettel a jubiláns alkalomra, nagyobb terjedelemben jélent meg.
   1   2   3   4   5   6