Page 84 - Muraszombat_es_videke_1915
P. 84

MURASZOMBAT, 1915.
 ÁPRILIS 4.                 MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE«           ÁPRILIS 4.
 MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE«
 MURASZOMBAT, 1915.
 nála van. ennek megfelelő gabonamennyiség szá­ jr Skrilecz Mihály mütőorvosnak, akik a sültek sorsának enyhítésére. A Vörös Ke­ Mn Dtré tyúklopás. Az elmúlt héten ci­
 pedig az ennél nagyobb intézetek jelölteiből " g
 Középpontban, amely arányos lenne azzal az  mítandó. kórház hírnevét magas nívóra emelték, reszt vezetősége hálásan köszöni Kalch- gány asszonyok járták be a várost s kínálták
 a közgyűlés egyeteme megválasztani. A
 áldozathozatallal és kockázattal, amelyet ebben az  a kis intézeteknél 20. a nagyoknál > <g *'!*"  A malmoknak azon gabona- és lisztkészlete- most a háború előidézte helyzetben még brenner és Nádai c.;g szép ajándékát. tyúkjaik it nem ép a legdrágább áron. Néhányan
 l

 intézményben túlnyomó részt az állam fő« magára  lása szükséges. Tagja még uz igazgatóságnak a  ket a melyek már a polgári vagy katonai ható­ fokozottabb mértékben teljesiti embermentő  Márciusba’ nem esik a hó . . . A nöta  kötélnek álltak s vettek is. azonban alighogy he-
 vállalni, mig a remélhető közvetetten és közvetett  bárom szakminiszter es a horvát bán cg'- LV>  ságok rendelkezése alatt állnak, bejelenteniük nem  hivatásit A kórház által kiadott március  legalább igy mondja, node megszokhattuk már  iyet az ni lyuk megtalálta, már jöttek a kárvallott
 anyagi haszon, ami az intézet működéséből vár­ delegálja is. Az igazgatóság tagjai "v uitaleK. .  kell, valamint nem kell bejelenteniük a kereske­ 15-iki kimutatás szerint a kórházban ápo­ ebben a háborús világban, hogy a háború mindent emberek s felismerték az ellopott tyúkokban saját­
 fognak élvezni.         felkavaró szele sokkal nagyobb igazságokat is
 ható, inkább a többi résztvevőt fogja megilletni. dőknek. s/atócsoknak, pékeknek és általában azok- lást nyerr 316 katona, akik közül 9 fertőző  jukat. Feljelentés folytán az ügy csendőrséghez
 A felügyelő-bizottság  Lzbád   italomra dönt. Hrit mért maradjon éppen a nótá­
 Az állami irányítás föltétien biztosítása megnyug­ ,, .i  : k a liszt feldolgozásával vagy forgalomba-  betegségben szenvedett, 128 beteg volt és  került, s a muraszombati csendörség a legnagyobb
 tizek közül kettőt jelöl a , 1  nak igaza! Bizony esett a hó március utolsó nap­
 tathatja majd azokat a vidéki intézeteket (éppen a  is fix jutalékban fognak i: m-ávai foglalkoznak, azt a lisztszükségletet, a  179 sebesült. Ezek közül más kórházba  ján. s Muraszombat utcáit még április 1-én is hó  erélvlvel es gondossággal lefolytatott nyomozás
 patríciusokat), amelyek esetleg működésük szabad­ A választmány <>! ( vár a hatósági intézkedés következtében átutalva lett 11, a kórházból gyógyultan  borította. Április l-én még megjárná a természet­ után megtalálta a tyuktolvajokat. Az elfogott két
 ságát féltenék, hogy az illetéktelen konkurenciának  a tagok jelenléti dijat el  távozón 222, állapotában javult 32, meg-  nek ez a kis tréfája, lévén e nap a közludatban a  cigányasszonv be is ismerte tettét, azonban azzal
 ebben a szervezetben nem lehel talaja. ságok szervezéséi is le n i -/tbejelentés kötelezettsége alól mentesek  y t j, jelenlegi létszám 50. Ez a kis sta­ bolondok napja, de a komoly tavaszt, megújhodást  védekeznek, hogy ők nem loptak, hanem sétálva
                  hirdető márciusban igazán mit keresett a hó? De
 A tervezet iőbb részei ezek: A Pénzintézeti Köz.«;  ,i megtartott lisztösszeirás alkalmával tisztika minden elismerésnél fényesebben  hát bele kell törődnünk, ez a világon végig szá­ az országúton két jól megrakott tytikásszal talál­
 A Budapesten létesítendő Pénzintézeti Közép­ is lesz. fiz.t a pén/ügymitv  « a valósághoz híven bevallották és  dicséri ízt a lelkiismeretes munkát, melyet  koztak, akik a cigányasszonyoknak szerelmi aján­
 esztendei mandátummal      guldó számum, ez a háborús íergeteg felforgat
 pontban elsősorban azt a célt óhajtja elérni, hogv  e-leget nem szereztek be be. a körit z a sebesültek ellátása és gyógy­ mindent, akutt nézetek elsöprődnek, kullurás ál­ latokat tettek. A cigányasszonyok hallgattak a
 a pénzintézetek (elsősorban -i I'i millió korona  tározatók. hogy végrehajt::  kezelő  körül kifejt. Dr. Skrilecz Mihály  mok orron vágódnak, liithii törekvések kétkedővé  szép szóra s ebben a csóktalan szomorú világban
 tökén aluliak) a tőkeerejükkel ;.rán>b«m  ’ '  iiiv áhagv dsát igény lik. kórház orvos a harctéren teljesít szolgá­ lesznek s az emberiség folytatja örült játékát to­
 természetes körzetükbe t>**  inti be minden talpalattnyi földet. vább, tovább . .  Nyugodjunk bele hát jámbor  meghallgatták a tyukász Don Juának esdő a
 elégitésével foglalkozzanak >'g' ■ •  ,l,cr* - s í i n k  burgonyát és babot. latot s tgy a kórház összes orvosi teendőit  embertársaim, hogv ennek ige kell lennie, s ne  szavát. A szerelemnek ára 20 darab tyuk volt, a

 legük elkészittseb.n eg  1 /,11 ,1 -/ /  / </’ v /1I1 \ dr. 0  ger Vilmos főorvos látja el egyedül,  ütközzünk meg azon, hogv márciusban is esik a  mit a lelkes Don Juának forró csókok hevében


 megszorító lorlátozá-.V > ••.«-!• n  önfei;  >zó munkásságával és fáradhatlan  ajándékba adtak a cigányasszonyoknak. A csend­
 ;i f / s / / .is ,,-  \li    hó. s nyugodjunk bele abba is, hogy még mindig
 zetek megokolt hitei!.., mv,  H  r . R  B  K . lelkiis retességgel végzi egyedül a terhes,  patakokban íolvik az emberver, nyugodjunk bele  örség persze ezt a szentimentális védekezést nem
 teszik a szükséges  m/’< , > : e. : Aö/ö/íSío*- m r y h ,  mindenbe, s a/tán : előre, mert mienk az igazság,  akarja elhinni s tovább nyomoz az ügyben, lény

 számolást. .<nevezés. Ö felsége a király  nehéz uinkát a kórház érdekében a sebe­ miénk lesz a győzelem !

 '
 A Középpont vá!  ■ b. lekkon\ li^/in. 1,1 L.i rii ni 1  sültek avára. Ma még megemlítjük a derék  azonban, hogy az elmúlt napokban künn a hatá­


 bekebelezett követelések;«  . '«'*•*  ■ ' l l i r y i ' i l i  a  l>‘ |mos IS as népfölkelő hadna-  apáca it és az önkéntes ápolónőket, fel­ Halálozás Vermes Mihály, a Lalerinelö  ron. az országúton, a természet lágy ölén nagy
 hitelt nyújt, kölcscnt ad in  értékpapírra, ma A gva nevezte ki. Lapunk sőre ’ti . azt a kis apparátust, melylyel ezt  Részvénytársaság főtiszt viselője múlt hó 2‘>-en  cigány csődületben egy izmos cigány erősen ütött,
 árura, terményre. A1 k«*lc..imt -.tagánicleknek m  - 40 es olvasó közönségünk ne-  Budapesten elhunyt. Az elhunytban Neumann  vert, rúgott egy asszonyt s a fejéhez vágott tár­
 Iparvállalat alapításával, érdekelt-ei’ vállaln-ával.  Miuhiljttk katonai szolgálatot telje- az én, ermentö munkát ,példátlanul ered-  Adolf volt muraszombati kereskedő vejél, dr.
 parcellázással a Középpont c-.ik ciko ulhetcilen A liszt-fölöslegek  t d ' - . i ménvi -en és önzetlenül végzik. Ez a mun­ Ritscher Samu ügyvéd sógorát gyászolja. Ozvegve,  gyak, valamint az elhangzott szavak minőségéből
 esetben és csupán átmenetiig szandekozin ioglal  - -, erkesztönket jól megérdemelt  kássá igazán méltó a muraszombati kór­ született Neumann íren. leánya (iabi es kiterjedt  azt lehetett kiolvasni, hogy egy megcsalt férj hűt­
 kozni. Tökéit elfogja helye/n. kulioidi o  aus/tiiai  /ár alá I i c I v u / a m óit puncséhoz. ház e dig is elismert eredményes műkö­ rokonság gyászolják az elte delén elhunyt vas-  len felesége fölött tart bíráskodást, kemény szigorú
 vállók leszámítolásával is. I onto igerete az ala­ Kitüntetések a 7. ulánus ezred- désé li<z szorgalmu ember elhunytál. igazságot. Nem tudjuk a két eset összefügg-e, de

 pító tervnek, hogy a Középpont v iw.io/.imitolo  ,\ ioldmivelésugyi n  Halálozás Súlyos csapás érte lapunk
 hitelt vehet ugyan igénybe, takarekbetew üzletit  szánul icndeletere íoko/ot  . ,,i ,\ .Wuraszomhatban állomásozó 7-ik Od/üzlet a harctérről. Messze idegenbe  kiadóhivatalának érdemes vezetőjét, Lrdössy Bar­ az esetek tanulságai már most kézen fekvöek:

 nem folytat és igy ezen a teren a heteteken íolio  lapunk ol\asoközonsegeiK  :  v/red tisztikarából a hivatalos lap szakadt vend véreink ott a galíciai vérmezőkön is  cigánvasszonytól nem tanácsos tyúkot venni, no

 verseny indirekt érvényesülése ki lesz záiva. A  11. 1; ,jipj szama a következő kitüntetéseket  szeretettel gongéinak szülőföldjükre s erős hon-  nabást, fivére, Krdössy livula, ujlőrinczfalvai r. kath.  meg hogy a hűtlen asszonyt még a cigány morál
 Középpont tagjainak váltó-telepilo helve gyanánt  nak iigvelmét. I tárgyban  ,  ,1; t) felségé a király Stosius Richard kántortanitó életének 5S-ik évében márczius hó  is bünteti. Tyukevő embertársaim okuljatok az
 fog szolgálni, természetesen a kellő óvatossággal  gabi ró erelves rendeletét b",  s >;htd■mcvitak cs Sokolniky Ferencz tart.  iágvg\ al küldözgetik haza leveleiket, melyekben  2(>-án elhalálozott. eseten, hűtlenségre hajló asszonyok pedig jegyez­

 arra nézve, hogy rossz anyaggal tartaléktőkéiét  zökliö/. nielvben a rendeletit nic 1  h.ulii.igvnak a legkegyelníesebben rneg-  kiöntik szivük keservéi, de bátorítják az itthon-  Beszallasolasi költségek  A nálunk tar­ zétek meg a hütlert cigányasszony szoinohi tragé­
 túl ne terheljék. pontos betartását a jegy/ok ki  marad ttak is szivükbe oltva az igaz ügyünk győ­
 A Középpont kél főcsoportra s/endekozik  A rendelet több pontjai ezek i-u.-cdtc. hogy a nemet császár O felségé-  zelmébe vetett megingathatlan hitet. Düh István  tózkodó és már eltávozni készülő ulánusok be­ diáját !
 kategorizálni a pénzintézeteket. A tiz millión felüli  ibol. t,„ nekik adományozott vaskereszt 2 osz-  derek Klóink, ki a 83. gv. e. 7. íeldkoinpanijáhan  szállásolásával felmerült költségek kifizetése aktu­ Adomány a vak katonák javára A meg­
 tőkéjű intézetek nem esnek ellenőrzés alá. A tiz  Mindenki, akinek bu/ábol.  t.uvat elfogadjak es viseljék. Egyben az  álissá válik. A költségek kifizetését Muraszombat  vakult katonák országos bizottsága által Üyőry
 millió koronán aluli saját tőkével rendelkezi' tag­ vagv a/ ezekből előállított IN/ii  h a ll ki ellenséggel szemben kitűnő szolgálatai el*'  .teljesíti katonai szolgálatát, az alábbi tábori lapot  község eszközli. Alig van ház a községben, hol  Kálmán körjegyzőhöz intézett felhívás következté­
 jainak üzletvitelébe, könyvelésébe azonban ii.invi-  vari. a inelv a folyó évi lenne-  • k.--mi intézte -zerkesztöségünkhöz :
 tóan szándékoznának befolyni. A tagok negye/ei  saját háztartása es gazdaság n'baira  umei cseni Reiss Oswald százados szátn-  Igen tisztelt Szerkesztő u r ! Abból az alka­ katona beszállásolva nem lett, s igv az egyenlő  ben Barkóé községben 24 K 90 f, Battyánfalva
 koronás névértékű részjegyet ingnak kapni, meg  mennvis get (havonkinl es íejenkini 0 k  vivd.nek a koronás arany érdemkeresztet a  lomból. hogy már harmadszor vagyok a harc­ teherviselés eszméje alapián egyformán meghozta  községben 25 K, Korong községben 15 K 80 f,
 pedig az intézetek vagyoni erejének arányos kép­ . / onel vile/.ségi erem szalagján adományozta téren és a húsvéti ünnepeket is esetleg itt fogom  a község minden lakója áldozatát. Természetesen  Muracsermely községben (1 K 22 f, Muraszentes
 viselete ugv jön majd létre, hogy minden negved-  halaiba, köteles ezt a kv-zlei.l a km  tölteni, tisztelettel felkérem a tck. Szerkesztő  mindent szállást adónak joga van a községnél azt  községben 11 K 08 f, gyűlt össze, amely összeg
 milliós tőkerészlet egy-egv részjegy arámig nyer  bejelenteni Azokat. akik a Leielente-t e  ' /íják,  Halálozás. Mélv részvéttel adunk hírt  urat. szíveskedjék a Muraszombat es Aideke  a pár korona beszállásolási költséget felvenni. Hz  rendeltetési helyére lett küldve. Dicséretet és el­

 a középpontban képviseletet Viszont a iVn/inte-  kihágás miatt kei hónapig t e iie .llie ia  eh  -al c- Mu..,-v,uib.it cgv tisztes, munkás matrónájának el-  által kedves szülőfalum közönségének üdvözle­
 zeti Központ kötelezettségeiért, nyeresegcerl e«  öOO koronáig leriedheto pen/bnnie: •" hun,!.!!.'1, o/v. Molsinger Jánosné szül. Hoffner  temet tolmácsolni. Egyben kívánok mindnyájuk­ az összeg mig egyes emberek közt szétosztva  ismerést érdemel úgy (lyőry Kálmán lelkiismeretes
 veszteségéért egyaránt, a tagok mák ti/letre-ouk  nak kellemes húsvéti ünnepeket is. Mi most  egvenkint nagyon jelentéktelen, a maga egészében  munkája, mint az adakozók áldozatkészsége.


 bírni cl ni e- , ,i be nem ie e  1s. 1 ^liciu-k 77. evében március 31-én elhald-
 erejéig lesznek felelősek. \z e'dmnvtban Árvái Henrik muraszombati  mes-ze a galíciai Kárpátokban verjük a muszkát.  azonban mégis jelentős összeg Muraszombat köz­ Gyüjtsünk a harctéren m eg­
 Az alapításban az állam száz millió korona  tok« >lt kv ,x/|t •leknek .1 lm Most pedig tiszteletteljes kérésemet ismételve,  ség az utóbbi években erős fejlődésnek indult s
 névértékű üzletrésszel, valamim 25 millió kom na  -cgl etet iné.gh.il.i 1 >  rév i. rv-ki  Anni lirnö kaposvári cukorgyári  vagiok a tek. Szerkesztő urnák alázatos szol­ meglehetős anyagi gondokba kerül a község nor­ vakult katonakruk A1 Est akciója nyo­
 tartaléktökével vesz részt. Ezzel a százlm-zormt  Cili liiieh»/11 ,1  kiil.ig.i'i mi,.-likat. dr. Moisinger Vilhios bécsi  gája Düh István.  Utóirat: Kedves szüléimét.  mán ar. c^ósz magyar társadalom meg­
 millióval szemben a pénzintézetek összesen mint  köb. »/ni iáit «vás/i'lia. \ temetés csütörtök dél­ test1ereimet, valamint az összes lányokat pedig  mális vagyoni egyensúlyának fentartása A hábo­ mozdult a háborít legszerencsétlenebbjei

 egy 30 millió koronával vesznek reszt. Nagy is .1/  \ Ivic lenien kewli áros közönségének nagy részvété  csokoltatom. rús kiadások, beszállásolások, sebesült katonák  iráni. Lapunk is ezúttal bizalommal és
 egész intézmény mintegy 155 millió korona t"ke  I ió magyarsággal megirt üdvözletei meg  részére való szolgáltatások  fertőző betegségek  reménynyel fordul a járás hazafias közön­

 \  'li.izn.il dr Kiss Henrik főrabbi
 vei fogja megkezdeni működését. D.ih ! vánon kívül aláírták: l.ainscsek A incze elleni védekezés a községnek nagy pénzébe kerül­ ségéhez, hogy adjanak valamit azoknak,


 Az intézmény nyereségének feloszlása 1 k"  lekiiillem, u- Im: .1 Im”, 'k 1 ti'/tc- kort élt halottat. Az él­
 vetkező arányban inénnc végbe: \ tiszta nvere-  ke/i h e  nem ten Je 1 ke / lun ez alábbi gyászjelentést adta ki: víisLik  Maucsec Alajos barkóéi, Peterka János  tek s évek kellenek hozzá, mig a község e terhe­ akik mindenüket odaadták a hazáért. E
 ségből a résztvevő pénzintézeteket (• -zá/nlekos  1t 11 B IC -/el. megöl . c donitól lesújtva jelentjük, hogy  uitölg -i katonák és gefreiter Benkö A ince itiár-  ket kiheverni tudja Látva a község nagy áldoza­ járás derék népe többször megmutatta, hogy
 1

 osztalék, az államot 4 százalék illeti meg \z c/en  nagyanya, dédanya és anyós  tonlu , vitézek, akik szintén  üdvözleteiket kül-  tait. mi indokoltnak vélnénk, ha a község lakosai  szívesen áldoz a haza oltárára, most is
 felüli tiszta nyereség lö százalékát tagjak az  sági l.ig :ncg állapit.>11 lég Jánosné szül. Hoffner Cecília dik. '  csen továbbítjuk az üdvözleteket lapunk  az<>n pár koronáról, ami nekik beszállásolási költ­ mutassuk meg nemes érzésünket, hazafias

 igazgatóság és felügyelő bizottság jutalékául  fi/el Heti' .hen . n v o K . 1 ben I ül A. március 31-cn éjjeli  ség címén jár a község javára lemondanának,
 ditani, a maradvány felei a taiialekalapba ii/i ik  \/ iliej'e't 1  - szenvedés után jobblétre szén-  utján  jó öreg szülőknek.  szerető  testvé­ vagyis járandóságaikat a községtől nem vennék  szivünket s adjunk a szerencsétlenek sza­
 másik feléből pul , < •   1 egm/iiik ki az kitűzött három nap  logult hült tetemét április hó  rek nt  , 1 z áldott szülőföldnek, no meg a lányok­ mára. Örömmel jegyezzük fel az első két
 állam nyereségrészesadi • t. \ nyei  jövedelem  nak 1  akik mindenesetre szintén nehezen váriák  tel Ha községünk lakóssága feltekint a Kárpátok  adakozó nevét: a muraszombati Polgári
 .
 pén/ngvöi'ok áltál i  ni I urakor kisérjük a gyászhálW
 fölosztása pedig ige menn  egbe  M*  10 s/„-  a kik a bi il le nie'I  , i/r. temetőbe örök nyugalomra. már  z.a a falu vitéz katonáit, akik hirt. dicső­ halárában levő községekre, melyeket orosz dulás  Kör 10 koronát, Sági Márton 2 koronát
 zalekot kap a vo-záescgt e» a rendé.- tartalékalap,  I *115  március hó 31. Áldás é*  rombadön'.öll, s összehasonlítja a mi mégis ily  küldtek szerkesztőségünkhöz. Hálás köszö­

 amiből az. esetleg gvonge váltómé, ng nv.nie i>•  tik v .gv eltiik, diák,  A- ii lirnöné sz. Moisinger Hef-  ségét /ereznek most messze idegenbe a magyar­ veszedelmeknek ki nem tett békés nyugalmunkat,

 dezetet, 3 szá/aiékot pe lig ege intezetkoi; i'vug  ságnal telieledleni  \ k I  iMic szül. Moisinger Mathilo.  sága : akkor önkéntelenül erőt vesz rajtunk az altruis-  nettel fogadunk, s nyugtázunk lapunkhoz
 díjalapra forcHtanának. elkobozott ke -/lelik \i cos gyermekei. Árvái Eeo°-  Sebesültjeink, húsvéti ünnepe.  érkező minden adományt.
 A mi a közgyűléseken való rtnilUke/e mgot  IV. Moisinger Vilmosáé sz. A ni raszombati köz- és hadikurházakban  mus s lemondunk járandóságainkról a község

 illeti, ez az intézeteké lenne, rt-zjegyeik v  m á­ tót illeti. Ilauser Richárdné sz. Árvát  ápol: sebesülteket liusvét ünnepére is fél­ javára Hisz ha adózási szempontból vizsgáljuk a  — Ajándék a hadtkorház javára. Üyőry Kál­

 ban. Az államot a kisebbség, illetve a ko/gv alé-  Aki a ír a ni  I■  ; Miírné sz. Árvái Ada. Csás>) köré e ugv a magánosok, mint a Vörös  kérdést, akkor is indokolt ez az önzetlenség, mert  mán muraszombatvidéki körjegyző lelkes felhívá­

 sen jelenlevő szavazatok fele fog  \ v al lis/lki s/'elet ak  : Valéria, Jr. Yályi Sándortie a községnek e rendkívüli terheket máskép mint  sára Barkót’, Muracsermely és Muraszentes köz­

 határozatokkal szemben azonban az állam w •-  ókból nem a v a h "  e n.ik ih-  \r\ai László, Árvái  Ker« 1 helybeli fiókja finom sült hússal,  ségek derék lakossága az itt ápolt összes sebe­
 jogot biztosított magának, a imllvel minden b.n.i-  aia g v  a beielenlest  I • .1 Vi .ai Vince János, Árvái  teszt .al, szivarral és dohánynyal látta el  adóval apasztani módjában nem fog állni. Hzt az  sültek ágyához szükséges friss szalmát  volt


 rozatot megsemmisíthet. A szavazati kisebb cg e-  most a beielenlest a kitűzött hanm: tv.;' . -gv v. dl-, unokái. Mauser Richárd. Brea-  ökc't i ezen munkában az egyesület jolelkii  adót pedig szintén mi fogjuk viselni, igy tehát
 a vétójog közti logikai ellentmondást a veg-o  a • alós.ignak megfelelő« n meg:«  M cd,. I’iienncr Ada, Vályi Imre, Ar»* támogatókra talált, Szlcpecz János esperes  sokkai szebb és okosabb, ha már most lemond  szives szállítani.
 megfogalmazásban alkalmasint moJositani iogiák kent e mindenki a beszállásolási költségről a község
 az előbbi felhívás dacára a heieiente-i o  mok; ben cs Kováts István ev. lelkészben és
 Az intézmény vezéiigazgatojának h.it.Nkiu'  javára. Ezt az áldozatot Muraszombat község jog­
 az igazgatóság által megállapított ügyrend szabá­ nem esik büntetés alá e< készleté ne- k <b  A kár ház a sebesültekért- A- családjában. Kalchbrenner és Nádai cég  gal elvárhatja polgáraitól annál is inkább, mert  A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

 lyozza. A vezérigazgatót az igazgatóság s/< izod-  el. hanem </ Országos tia/dasági l> -  :i iia-.-.' til'ati kórház, mely béke idején *  Pedig ‘ ezúttal ismét 125 üveg bort volt
 1
 teti és javadalmazását az üzleti számla a lap ;n  készpenzíizeles elleniben átvétek. !, pe!d.i-áii szolgálja nemcsak e jár®’  szives a sebesültek javára adui. A derék  Muraszombat derék polgársága mindenkor önzet­
 födözi. Az igazgatóság két alelnökbol es I I v.i-  Háztartási szükséglét i.men  1 ha/t.u  Ildiiéül ,1 messze vidék egészségügyét)*  eég ezen hazafias tettét örömmel jegyezzük  lenül és önként áldozott a község javára. A köz­
 lasztott tagból fog állani. Az igazgatóság négy  élőkre nézve a folyu évi augusztus lm Is  h vdnr.cgyes/ertc tekintélyt és elisnteiw  lel, mert nincs alkalom, hogy e jóltirü cég  ség lakosságának hazafias  érzésére appelálva  Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt
 tagját a pénügyminiszler jelöli ki. Öl tagot a 10  reméljük a kérdés helyes megoldását. annak szives megújításit

 millió koronán aluli intézetek jelöltjei kozni, "i-oi jedöleg hajónként (• kg. liszt, vagy a kuu-k s/etzett di <ieiger Vilmos főorvosnak ne sietne jelentős támogatásával a sebe-
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89