Page 85 - Muraszombat_es_videke_1915
P. 85

I v                     MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE-         _ _  ÁPRILIS 4  Muraszombat, 1915.       Harminczegyedlk évfolyam 15. szám.     Vasárnap, április hó II.
    MURASZOMBAT, 1915.
                    L e v é l a h a r c z t é r r öl. Nélkülözhetetlen útmutató.
             I elnyálkdsodíis 1     Rituper Alajos muraszombati  Körjegyzői, ügyvédi, járásbirósági

             1
              rekedts£|í,
                                       a.ágiin hivataloknak, községi
    Köhögés     hurut és görcsös      lakatos mester a nagyérdemű  táraknak, vendéglősök és magáno-  ORASZOMBATÉsViDÍKE
             I köhögés elten.      közönséget a ha réz tétről Kuni, nélkülözhetetlen Útmutató
                           kiadóhivatalunk által ti-zt• -
        M IL L IÓ K              lettel értesíti. h",: M uraszom batjárás községeinek
    használják a K aiser-féle M ell-Karúm i l ­ l a k a t o s m ű h e l y e t névjegyzéke ===
                                                               L a p t u l a jd o n o s  a  M u r a s z o m b a t já r á s i  G a z d a s z ö v e t s é g

                                         i <büntetve: a községek uj el-
    lák Három fenyővel. 6 1 0 0 közi. hit.
                                          u vozese AHC rendben, távolság
    bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól                Muraszombattól oda és oda és  ELŐFIZETÉSI Á P:      Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRAK JÁNOS.  Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények
                                       Ara ■i--z.li kilométerekben, a kó/.ség               Eőmunkrnárs: STERN HUGÓ.    .1 lap szerkesztőségébe küldendők.


       igazolja biztos hatásukat. épület munkákat, ajtó c-                      (>kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér  Kiadó Hirdetési díj: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 fiit,
    Kellemes izü czukorkák csom agonként 20  vasrácsozatokat, takarék'  G nelyik körjegyzőséghez tartozik .■'Vetési és hirdetési pénzek és reklaiiiácziók  A \ endv idéki Magyar Közműv elődési Egyesület. többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.
                                          - annak utolsó postája, lakosai­
    és 40 fillér, dobozban 60 fillérért minden e szakbavag ■>  ! iller nak száma. A bírósági kiküldött rt.\: \N> I t.WNO címére Vturnszomhnt küldendők Ml ii.lt ! I M K  MINIM N V A S A R N A I ’. Nyilttér sora 50 fillér.
    kapható Muraszombatban L)r. ííö lcs (jyu la              - végrehajtó napi dija és uta­
        gyógyszcrtái ában.   K e r é k p á r j a v  i t á s o l ? . t v zni-  illetménye kilométerenkint. A m agyarok háborúja. felesei végeztetik vele a jónak és a rossz­ Post és a Temps, az orosz és az angol
                                          B a l k á n y i E r n ő  künyv-             nak, a szükségesnek és az alkalmatlannak lapok magyarországi hirharangozása, ugyan­
    :- ■■■  -------------------------------— szakszeriileg végez és a.  •■II kereskedésében Muraszombat. .Magyarország is a világ megismerései megítélését és megkülönböztetését, ismerte csak arról tanúskodnak, hogy a magyar
                    eladásra egyenként is
                                                      köze  riilt. A világ már háborít közben meg az idegen Magyarországot. Azt a értéket világszerte ujjáértékelik, vagy a súly
                                                      is t dolgozza a maga tapasztalatait, és Magyarországot, amelyből ugyancsak az és érték helyes megismerése, vagy kalan­
       Horyony-thymnl kenőcs.                      I t ' . V A Z Z O N   meg;- teresekre tesz szert. A Magyarország­ élet-halál küzdelem akarásai és félései vált­ dos megsejtése révén Nagyon természetes,


      KOüny
      Kfli.nj-tbb •ArfLlAcftksél. nyitóit 6» igéd  h ' r a n u a <  > r s / a u .  r y é s z s é g é r e l  = ról \ A tapasztalatokat szinte mohón dol­ ják ki a jót s a szükségest s az alkalmast hogy ugyanazt a sulyérvényesülésünket, a
       ••hokitól. A dag. kor. —                                  goz  föl. Szövetséges és ellenség Magvar- és az életföltetelekért való elszánt helyt­
    U ______                     ( ) r <) s / <»r s.7. a ^  . i  /Ii;i'n i vs jőminőségü nikotinmentes                     melyet szövetségesünk megbecsül, meg
                                                      orsz. ról való meggyőződésre tett szert; állást Azt a Magyarországot, amely ha kell éreznie az ellenségeinknek is.
    f  Horoanf-Lifiiment.                      c ig r e t t a - h ü v e l y e k e t sz c; zés vagy az esz meggyőződésére  volt is. ha nem volt is, lenni akar és a  Hiszen szövetségesünknek is csak
                                        a
                            E l i  r ó p a
       * Horgony-Palit-f*pellcr pétiekül                              Hiszi k vagy tudnak Magyarországról. S inelvekért minden erejét, tehetségét és eré­ azért értékes, amiért ellenségeink számára
                                       BAlKANYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé-
     Fajdalon d« dU « bodfirc«A16s l.íilé*« ku61, rh«am án át,                     a hé, tű kellő közepén győzelmi bizako­ nyét síkra állítja. érezhető. A nagyvilág számára Magyar-
         kftllvAnyri 'I Htb                     :.cn Muraszombatban szerezhet be.

        Or«(u« kor. —83 ' *0, f — . háborús térképe.                       dást: < mélységéből kimered az a bizo­ Németország megismerte ezt a minden ország igazán nem volt, hanem csak lett,
           .
     Horgony-vas-albuminat-festvény.                 Bu t o r csomagolásra     ny"-- tgunk, hogy Magyarország máris erőt és minden tehetséget, még pedig ép­ s a róla megismerés részint meglepetés,
                                                      nagy politikai győzelmet aratott.
                                                                       pen akkor, amikor erők és tehetségek meg­ részint megdöbbenés. Igaza van annak a
       V .r* 8 .(A n f.^ g n .l *• «4pkóniál. K ü l ö n f é l e  n a g y s á g b a n  é s  á r b a n  k a p h a t ó  :
       _______C»«K je: kot VSO                  u  i s papir igen jutányos áron kapható  Máris meggyőződésünké, ugyancsak ismerésére a legfokozottabb sugaltsága van. filozófusnak, aki a megismerésekről azt
     K .ph.tA  .  l.gtfibb p '- 'í ' </• it .ib .n  >»gjr ka  B a l k á n y i E r n o      érzésünk és eszünk meggyőződésévé, vált Es egyszerre szertefoszlanák Németország  tanítja, hogy olyan képzetek, amelyek a
     .   lentil benertihtUi                    B a l k a n y i E r n ő  papirkereskedésében  az. i; így a világnak Magyarországról szer­ bán a hétköznapok megcsontosodott elfo­ létért való küzdelmet megkönnyítik. De
      lr Itcltír .Jtt írni tnuiliitu", ciuilt. |)Hl
       uttllrUH, frt|) I, tlinlttlulrini V papirkereskedésében M uraszom batban MURASZOMBAT.    zett megismerése nagy magyar diadal. gultságai, a jogos és jogtalan régi félre­ nekünk ezután ezt a küzdelmünket azok a
                                                      Mimna ez a véres, sok mindent fölborító, értések, a kényszer látások és kényszer  megismerések könnyítik meg, amelyeket
                                                      elpusztító háború annak a kialakítási tolva  tudások, s Magyarországról megint olyan nem is magunk, hanem mások — rólunk
             O rszágos érdek v a                               mattiak egyik legnevezetesebb része volna, fölfogásai támadnak, amilyeneket rólunk szereztek.
                                                      amelyet az a jóslás állapított meg, hogy azok a nagy németek vallottak, akik tör­
                                                      Magyarország nem volt, hanem lesz. Ez a ténelmi nagy időkben akár spekuláció, akár
                                                                                          — Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt
                                                      kialakulás, ez a jóslat, megvalósulás már csak sejtelem folytán megérezték és érté­ annak szives megújítását

                                                      jó ideje folyik, de akár hányszor olyan kelték is Magyarország súlyát. Nagy német
                    hogv az idei termes fényesen sikerüljön, kolele—ege leh.ií minden földbirto­ 31 3 §( élsz U érdekek ellen kell érvényesülni, a forradalmárok és német birodalom fölépi-
                    kosnak a tavaszi vetést idejekorán kártevések ellen megvédeni. \ vetőmagnak  c l  3. a melyek félve idegenkednek mindentől, ami tője. a kancellár, már régen ugyanarra a
                                                   o                                     .1 t»\ aszi já rv á n y o k  ellen főerőnk
                    ellenségei : varjuk, egerek, hangyák e- .»/ iis / o k ,  melyek ellen biztos védelmei  S -  ^ csak lesz. A háború sok kárt tett a kiala­ megismerésre tettek szert, amely a néme­
                                                  (T-                                       a tisztaság. Mimién hely, ahol a
                    nyújt a kitűnő                     3 < s*  kulás; előmozdító lehetőségekben, sok olyan teket most érte. Akkor forradalmi elméle­
                                                   3
                                                3 :  7?  értékes erőt pusztított el, amelyben bíztunk tek és konzerváló politikai tanácsok szű­ k özönség m egfordul, tartózkodik,
                          C  0  R  B  1 N             2. -« 3  és s >k olyan vívmányt és eredményt tett rődtek le abból az ő megismerésükből, de  tiszta, takarított le g y en . A tiszta­
                                                      telte: ‘tlenné, amelylyel büszkélkedtünk, de most a magyar érték megbecsülése Német­
                                                c i  5  3                                    sá g  m egöli a b etegségek  csiráit.

                    csávázó-szer. mely S ev óla bevall  m.k.-ir i/t tudó -iáin.«-. inie/etek. vala­ g . a azt  győzelmet, a jövendőnek az a bizto­ országnak is életérdeke, a német — pro­
                    mim gyakorlati gazdák alapos ki-eilevi hí'..,-  h.  •<ik \ C»rbin nem  “  *< re sítás t máris megszerezte számunkra, hogy grammá lett.

                                                   3   az  is Magyarország a világ politikai  A magyar katonáról és a magyarpol­
                    belőlvásolia a velőimig csir.i/o kepe-'egéi ' ihi/a. /.ih. kukorica,  3  c :  3                          Vasárnap a sáncon.
                                                  3
                                                3
                                                a  tt  w meg nerései közé tartozik.  gárról Némctországszerte az a megismerés
                    repa, kender konvhav elemein slh magi.tr:........ .1 g v .liá n t kitű n ő 7Q  o r T3 Szövetségesünknek sajtója, az egész támadt, hogy a kütelességteljesités fanati­ • Látod, pajtás, a (iöncöl szekerét ?
                    eredménnyel. A jelenleg draga kekkével való csavazn* mely csak uszuk ellen  05 nőit  írszági közvélemény, gazdasági és kusai, hazánkról tehát az a meggyőződés  Rtidja mutatja Yi hazai tájat.«
                                                  x :  su
                                                  -  -1                                    »Szép kedvesem most írja levelét.
                    ved, teljesen elmaradhat                   ■s  poli ai gondolkozás hamarosan földol­ terjedt birodalomszerte, hogy olyan ország,
                                                   Q)                                     Jó a csillagnak; az már oda láthat.«

                      Megrendelések idejekorán  V ■ >  :-.k, meri a  N    goz  azokat az észleleteket, amelyeket amelyben ugyancsak a kötelesség a leg­
                                                  r t >  mo- .Magyarországról tett. Évtizedeken át főbb államalkotó energia. A németek sze­
                    vasmi szállítás számos vonalon ako !.n . !•-      — t                                      >A kis fiam most ébredt fel talán
                                                  ~  o  nett látottakat most rövidesen megértett. mében Magyarország a kötelesség országa.
                      Rögtön küldünk áraiánlaioi.   I  ,-i ..-1    -  GfQ                                    Hiső álmából az anyja ölében;
                                                  3  *<  A i gyár fizikai és szellemi erőnek a bá­ A magyar élet pedig erkölcsi követelmé­
                    bizon vi ivánv-másolatokat ei Jeklödoknek.                                                Százszor kérdi: hol van az apám ?<
                                                  5 ' g  bot ,ui való érvényesülését az ő megfi- nyek teljesítése. Ennek a meggyőződésnek  • Jó asszonyod majd mesél neki szépen.«
                                                  CL -1  gye ^re és értékelésre berendezett esze az elterjedése és meggyökerezése nagy
                      I)r. Keleti és Muráin i •■    I jpesten,    n  w                   magyar győzelem. Erős hitem, hogy az a

                                                  3  e:  han osan észrevette és tudásai közt él­             • A szobánk olyan kedves és meleg.
                    val.imint a fó eláriisitó: O R B Á N  IG N A C /  i A R S A  S z e n t- tem zte. Minden győzelem csakis a helyes kötelesség-fanatizmus, amely most a ma­ Irta utólszor drága levelében «
                    gottherd.                          2  GfQ mu gyelésén és a dolgok kellő értékelé­ gyar polgár lelkületén valóságban elural­ »Olyan kedves már a csöppnyi gyerek.
                                                  3
                                                                       kodott és cselekvését nagyszerű, mindent
                                                  £  **  sén túlik. Az egész német nagy szerve­ oda áldozássá formálja, ebből a lelkűiéiből  Mikor föltérdel az anya ölében.«
                                                  2 .  «  zett gnek, az egész német, biztos helyt­
              Ima a hadbavonutakért!       V \S\ \RM!i(jYE =        7?  s : álló ik az a nyitja, hogy Németország nem tűnhetik el akkor, amikor majd az  »Pajtás, huzödj csak erre közelebb !
                                                  re
             Á r a  2 0  f i l l é r .  A liszla ji.vcildem .1          s . 3  min tibeti a tények és valóságok megis­ élet-halál küzdelem áhítatát föl fogja vál­ A golyó már a földet mind kivájta.
                                                      mer ere törekedett, hogy mindig a való­ tani a helyes, rendes megélés akarata. A
             Vörös Kcrcs/t Egyleté. A csinos kis iü/et — E 1. 1:1 RASA =   g :  * ság-  fölé akart kerekedni, hogy tehát kötelesség beválván, mint állammegvédő  Jobb lesz nekem a te fekvőhelyed;
                                                  3 2 :                   energia, megmarad államfentartó erőnek. A kicsi fiad ne várjon hiába . . .
             huszonnégy  imát  tartalmaz.  Kapható: népszerű Iuaui.:^. -iv ia, c -ma" m célra 7T arra gyekezett, hogy az erőket helyesen
             BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombatl.au  v    . .            r í  fi: érték Ini tudja.        De nemcsak szövetségeseink iktatták  Nekem nincs fiam, aki haza várjon.«
             ___________________________________ a varmegye több iskola i!l osztályába 3   Ls Németország éppen akkor, most,  be az erős, a súlyos Magyarországot érté- ;  . . . Pont a sápadt hold vér-esőt mutat.
                                                  G5- **
                                                      mik- a dolgok megismerését az élet föl­ kés megismeréseik közé, hanem ellenségink  Két magyar vitéz beszélget a sáncon.

             BUDAPEST    es    KIS ÚJSÁG llCVC/rklt tai,t'11U-■ Ara 2° fillér. Kap- O ' V tételei szempontjából végzi, éppen most,  is Azok a hazudozások és mesék, amelye- i  Minden jólélek dicséri az Urat.
                                     '

               aprohirdetesi levelezőlapok kaphatók  1^ A L K .\N NI LRNí) könyv- és papir- amikor az élet-halál küzdelem akarásai és kot újságaik rólunk hiresztelnek, a Morning ■ Gyónt Góca.


             Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat  kereskedésében, .Muraszombatban.
                                                      Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
                   Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90