Page 90 - Muraszombat_es_videke_1915
P. 90

»MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE ÁPRILIS 11. MURASZOMBAT, 1915.________________ MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE ÁPRILIS II
 MURASZOMBAT, 1915.  _________
 Sándorné 2 kenyér, 2 buzakalács Vucskics Fe- — Husvét után. A mit már karácsonyra is  — A z Országos Hadsegélyzö Bizottság ki­ használt és igazolvánnyal biró mének, d) a kincs­
 Kör 10 koronát, Sági Márton r koronát
 H Í R E K . küldtek szerkesztőségünkhöz. Ljabn aua- rencné I kenyér, Fiiszár Isvánné fél liter olaj,  ,ártunk, a fehérruhás angyal ezüst fuvolája sza­ adásában a jövő héten jelenik meg Üyőni (Achiin) tári lovak és e) a hivatalos célokra szolgáló lo­
 kozások: Saáry Magduska gyit]t«r ivott:  Horváth Sándorné I kenyér, Faisz Istvánné 2 ka- vát. a husvét se hozta meg, de a miről már  Géza Lengyel mezőkön, tábortűz mellett« cimü  vak, mindezek azon esetre azonban, ha a men­
 — Gróf Száp áry László v. b. 1.1 Iáé- kenyér, Podleszek Józsefné 1 kenyér. .zinte lemondatott a havas március, a mosolygó  háborús verskötete, mely a przemysli várőrség  tességi jogcímet két lovát tényleg elövezelő lótu­
 nagybirtokos az elmúlt hetet családjával  Saáry Magdns, Decsy Dalma, dr. Kitseher  A társadalom szive. Szlepec János espe- araszt, azt igenis meghozta. A föltámadás ünne­ magyar csapatainak hónapokon keresztül lelkesítő  lajdonos és a községi elöljáróság bizonyítvánnyal
 Abbáziában töltötte, honnét csütörtökön Samuné, Nadai József né. Schweitzer Unka  rv-nel a hadikórházban ápolt sebesültek javára az  pének tiszteletére a május legszebb, legragyogóbb  olvasmánya volt. A repülőgépen kikerült egyetlen  igazolja. A nyilvántartó lappal ellátott alkalmas
 ./st, Radu
 tért vissza és részt vett gróf Zichy Teodora  és Lacika 2—2 K, Sehuell P alábbi adományok folytak be : Mátaj István 4 K, köntösét öltötte magára az április. A komor, vas-  eredeti példány s lehető hű utánzatát s az azóta  lovak okmányaikkal feltétlenül elövezetendök.

 Alma, Fürst Hus, Geiger 1  1  1 kor.

 temetésén. Scheibner Aladár gyűjtő ivott:  Ratkol 'Tt-  : ■ .j, . , plébánia 2 K. Stadler József 4 koroa, ag, szinte örökkévalónak látszó felhő-gát hirtelen  kirepült költeményeket tartalmazó kötet ára I K  — A tábori posták husvetja. A kedvezőtlen

 __  L á to g a tá s  a  k ó r h á z a k b a n . vadar, Nemec János, l e/ . cli j'V - a . j',:..;, Várhelvról 2 cipó kenyér, 2 kg. liszt 14  átszakadt és az aranyos veröfénynek boldog ára-  " kapható lesz az Országos Hadsegélyzö Bizott­ időjárás miatt a húsvéti ünnepekre nem szállít­
 Schmidt Rudolf altábornagy, a pozsonyi  i J  - K' Vát I, elvről 3 cipő kenyér, negyed kiló zsír,  jata önt tte el a földet. A napfény mindig áldás:  ság jelvény irodájában (Országház I. kapu) s a  hattak nagyobb tömegekben csomagokat a tábori
 hadtest parancsnoka és dr. Pewny József  Scheibner Aladár, Verte  < liszt, 1 kosár burgonya, 2 kg. most egyúttal jótétemény is volt. Sóvárgott . és  l’esti Hírlap kiadóhivatalában (Vili., József-körut 5).  posták. Kárpótlásul husvét után, április 12-étöl

 Malacsics József, i
 főtörzsorvos, egészségügyi osztályfőnök az  Samu, Dómján Miliő,  !, ,  Anna 2 cipó kenyér, 2 kg. bab, Pav-  mohón  ezett táplálék az átfázott és megsanyar­ Az előfizetések leggyorsabban eszközölhetek a  április 16-ig megindul a nagyobb arányú csomag­
 elmúlt héten a közkórházi és hadikorházi  kely István, Czipott U:, ,,  i 2 cipő kenyér, Meolic Anna 2 cipó  gatott lékeknek. Mint egy jő hírre: nagy meg-  Budapesti Hírlap K.-T. igazgatósága utján (Vili.,  forgalom. de a karácsonyi tapasztalatok folytán
 sebesülteket felülvizsgálták és a kórházak­ ii-zt, 9 tojás, l.áposy Terez 1.25  könnvebbülést és uj hitet éreztünk mindnyájan.  Rokk Szilárd-u. 4.), melynek nyomdája a kötetet  élelmiszereket nem lehet küldeni, hanem csupán
 ban tapasztalt rend és tisztaság lattara el­ Kardos József, Kovái -  • ólai, 1.5 kg. liszt, 13 tojás. Ke-  Azegv- és bizonyára nem legkisebb ellenségünk :  készíti. Célunk, hogy Rrzemvslbon 10,000-nél több  nyári ruhadarabokat, továbbá dohányt, szivart,
 Hálás köszönettel fog.‘ii :a
 ismerésüket nyilvánították a korházak veze­ lapunkhoz érkező min a  aát,;té 3 pint tej, 1.5 liter tejfel, 2 kg.  a tél hirtelen elerötlenedett és összeroskadt. Hz a  példányban missziót teljesítő kötet, melyből egyes  cigarettát. A maximális súly öt kg., a legnagyobb
 tőinek. Ezután gróf Szápáry László v. b. I, m - 2 korona, Scsavnicsár István,  husvét  napfény és a derű feltámadásának ün­ költemények tóvárosi és videki lapokban meg­ kiterjedés minden irányban 60 cm. és egy-egy
 t. t. nagybirtokosnál tettek látogatást, a Kitüntetés Ö fe.  7.4 kenvérliszt, 10 tojás, 1.8 nepe ve';, a melyre örvendő szóval, mosolyogva  jelenve. közérdeklődést keltettek, itthon is elterjed­ csomagért 60 fillért kell fizetni. A föladás április
 kivel a Mátyásdombon létesítendő üdülő­ csuka, hogy az ellenség  és virA isan tódult a nép, elárasztván hegvet.  hessen. lelkesítő s jótékony munkát végezhessen.  12-étöl 16-ig a következő tábori posták részére
 hely felállítása iránt folytattak tárgyalásokat. gatartása elismeréséül le./. völgye: - ligetet. A harangok hazajöttek Kómá­ Arra is kiválóan alkalmas ez a háborús vers­ történhet: 6. 9, II, 16, 20, 22, 25,  28, 34, 37.
 Györgv IS. népfnlkelő g                     39, 41, 51, 54, 55, 56, 61, 64, 69,  76, 81, 83,
 — Kuliszéky Ernő kir tanácsos,  nak, a Muraszombati Iakar. - ■  ból és i/tos hittel hisszük. hogy megjön majd a  kötet, hogy a közönség a csatatéren s a kór­

 tanfelügyelő pénteken itt tartózkodóit s a  bizottsági tagjának tuJtul aaa- H a s z n á l j u n k másik unep is. a mely ujjongó szóra zenditi meg  házakban levő katonáinkat olvasmánnyal, szép  85, 101, 113, 116, 119, 121, 124, 125, 129, 133,
 helybeli iskolákat vizsgálta meg. Mura­ érctork kát. Elmúlt a tavasz nagy ünnepe. Szép  emlékkel ajándékozza meg. 136. 141, 145, 151, 168, 170, 186, 187, 188,202,
 szombatból útját tovább folytatva a járás  Atiomány a vak k< H A Ü I P O S T ABELYEGE f ! tavasz; v erőfény köszöntött be a husvéttal. Haza­ Polg. isk m agántanulók figyel­ 300, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 310, 313, 114,
 többi iskoláit vizsgálta meg. Gróf Széchényi Tivadain  tértek  szülői, családi körbe a tanuló diákok, mébe. Felhívom azon magántanulókat, a  315, 316, 317 és 318.
 — Zichy Teodóra Karolina grófnő lialala dott a vak katonák res/er ' •  hazai- -k a szabadságon katonák, hogy annyi kik a muraszombati áll. polg. fiúiskolában  Hadi beszédek. A honvédelmi minisztérium
 A kiváló jótékonyságáról ismert tourat, Zulu  körjegyzőhiiz. A nemes •  ÍJt.tya a hús. Aranvosmaróton a városi  nehéz 'uinap után ismét viszontlássák szeretettei- az 1914 15. tanév végén vizsgázni óhaj­ Hadsegélyzö Hivatala népszerű füzetekben kiadja
 érző szive minden alLalm.it rie                 azokat a tanulságos és léleknemesitö beszédeket,

 Ágost gróf v, b. t. t.-t. súlyos veszteség érte  .a . náu marhahús árát 1 korona 60  ket. el ttek a sebesültjeink hozzátartozóik. Volt tanak, hogy kérvényeiket legkésőbb április  amelyeket a háború óta legkiválóbb államférfiaink,

 nagyszombaton. Angyali lelkületű jő leánya, l ó ­ a háborús nyomort cinIiii.m  .n  >i i meg. A maximális árról szóló  óróni iindenfelé, mintha a természet is megérezte 20-ig terjeszszék be. Csatolandó az utolsó  főpapjaink, tudósaink, íróink és politikusaink tar­
 résztvevő érzesse! fordított.i  >,- :,i'.'íi szigorúan ellenőrzik és egy

 déra, Karolina hosszú betegeskedés után a \S ien  I volna  z emberek örömét, kisütött a tavaszi nap iskolai bizonyítvány, anyakönyvi kivonat,  tottak a nyilvánosság előtt, az országos Hagse-
 !
 melletti Wiener-Waidi szanatóriumban 2') éves  háború legszereiicsetiene .-■'jei  ... i a marhahús kilóját 2 koronáért  éltet a ó sugara, hogy pár boldog percet vará­ hatósági bizonylat, a magántanuló lakó­ gélyzö Bizottság leolvasási sorozatán. A hazafias,
 csak (jyöry Kálmán lelkes bu/.galmaho
                                   igaz magyar szellemtől áthatott beszédek retorikai
 korában elhunyt. Az ifjú grófnő a karitatív tevé­ l !>o k.a .ma pénzbírságra ítéltek. Hithez a  zsoljon a boldogtalan emberek szivébe. Hlment a helyéről és erkölcsi magaviseléséről. Az  szempontból is rendkívül becsesek. Gondolatokban
 kenységnek szentelte életét. A gróíi családot ál­ Muracsertiiely község dereK  n,  h i Jes e- való .adatokat tartalmaz,  szép ünnep, beköszöntött a szürke hétköznap, el- igazgatóság gazdag, gyönyörű munka valamennyi; a közönség
 még 10 K 30 f-t adott a neme- re.ra  széledtek megint, akik együvé tartoznak, s ment
 ható szellem: dolgozni másokért, boldogítani a  kívánunk semmi kommentárt hozzá tűzni.  jól teszi, ha a ti/filléres füzeteket megvásárolja
 Köszönet a jegyző ügybu/go íaradozasaet: I.gy ni elv -oiiai, aztán mesézzük szépen  kiki munkája után. Folyik tovább a nagy küzde­
 szenvedőket, benne testesült meg legbájosabban  Vessünk be minden tnlpnlattnyi földet. és Összegyűjti. Nagyszerű és maradandó emlékei
 és legáldásosabban. Amit otthonában, zalamegyei  Adományok a sebesülteknek  K i'l CsZlIII I embertársaim it ie-eszomias unokáinknak: Aranyos­ lem. a gondos munka a kenyérért, az életért, s  Ültessünk burgonyát és bnbot. lesznek e füzetek annak a hazafias föllángotásnak
 Belatincon és a bécsi jótékony egyesületekben a  Irénke urhólgv állal gyuinüt adomány >k W.irl.'ll- maroti-n egv ni i-zárost elitéltek, mert a marha-  ott messze a kárpáti bérceken dúl tovább a há­ és együttérzésnek, amely a nemzet minden rétegét
 .
                                   oly megható módon egyetlen táborba terelte a
 szegényekért tett. az egy hosszú élet érdemgytij-  helyről Keresztúri Kálmánne .1 liter te •i. 2 kilo Itii-v kiloi.it 2 k ammáert adta el. Úgy kell neki.  ború. vérzivataros fergetege tovább, tovább, ainig  magyar nemzeti becsület és a magyar nagyság
                     Felvételi pályázat. A vallás- és közoktatás­
 tésének is díszére vált volna. Az elhunyt grófnő  turo 2 liter tejfel. 2 K pen/. I'u-zim .1" .zscinc 2 miért adta el i >han olcsón, máskor legyen több  vsak eljön az igazi husvét, a béke, a szeretet  ügyi tn. kir. miniszter urnák 10.644. sz. rendelete  védelmére. Eddig gróf Apponyi Albert, Csernoch

 a muraszombati kórházban nagy buzgalommal  K. I’intaries Uályásne 3 drb t■>i,í-. 1,11 :. ; L-r pénz. e-/e magiinak aram osmaróti mészáros bácsi,  ünnep., amikor megértőkre talál a békét hirdető  értelmében az 1415  16. iskolai évre a Csáktornyái János, báró Hazai Samu, gróf Tisza István, gróf
                                   Andrássy Gyula, Prohászka Ottokár és Rákosi
 sajátította el a betegápolás művészetét, s angyali  Miiller István ne felkilő hn/ali-zt. I Ilin I i l-l l’ltl Ul­ Lá-sa aramuMt mamii mészáros bácsi, az aranyos  harang kongása. m. kir. áll. elemi népiskolai tanítóképző intézet  Jenő hadibeszédei jelentek meg. A füzetek Az

 türelme, érző részvéte itt is megnyilvánult a se­ félkiló búzaliszt. Non -n - .láno-ne 3 ki ilo hu/.i- miiras/umhaii mészáros bácsik sokkal jobbak,  Meghalt a pénzéért Április hó 4-en az I. osztályába összesen 42 növendék vétetik fel és  Általános Beszerzési és Szállítási R. T. utján

 besültek iránt. Hatalmas munkát fejtett ki Becs­ lis/1, Škrab,ín István I korona. Or.iw. ) I. i n i * - ’II mint maga. a/n lkat -öltse kell megbüntetni . . . esti oi ikban tűz ütött ki Gombóc József radófai  pedig teíjes fizetéses helyre 7, féldijas helyre 10,  (Budapest, V., Kádár-utca 4.) rendelhetők meg,
 ben a sebesültek ápolása körül. I emelése csütör­ f, Czipott Istvánné fel kilo bu/uli-zt. II ’!' i .|tli Li-  Besza .Másolási költségek. Lapunk múlt lakos portáján. A ház lakói a tűzre felébredve,  ingyenes helyre 4, készpénz segélyes 2, segély-  de kaphatok a dohánytözsdékben is. A befolyó
                  nélküli bejáróinak 19 növendék. A teljes fizeté­

 tökön folyt le nagy részvét mellett. A temetési  vántié 2 tojás, Soos ! aio-ne 3 tojás. IU t Hűti -/■•imában ielhi v.i-t intéztünk községünk lakossá-  rémesen menekültek és Gombóc József a szom­ sesek 30, a féldijasok 15 K-t fizetnek havonként  tiszta jövedelmet a háborúban elesett vagy a ka­
 szertartást Mikes János gróf megyés püspök vé­ lyi Ivánne 5 tojás, Poredoš Ltiámi  1 fb gáltoz. hogv a t l e-zállásolási költségről mondjon  szédba szaladt segítségért. Mialatt az udvaron  köztartás dij cimín az intézet pénztárába. A kész-  pott sebek következtében elhalt katonák özvegyei
                                   és árvái javára fordítják.
 gezte fényes papi segédlettel. Czipott Mátvá-ne I toiá-. Neme- I ei vem  le mindenki a 1 K.’z-eg javára, hogy ezáltal a há-  jajve-zeklő házastársának eszébe jutott, hogy egész  pénzsegélyes havonkint 15 K ösztöndíjat kap.


                                      A Vörös Félhold jelvényei. A Vörös Fél­
 — Szab ad ságo n  Dr. Skrilec Mihály  Miltr Antal IU t. o/v  S/I.nuz i in -m 1 ' k i! i > 1 " a -  v ; -rotita g-ágok íoivlán felmerült községi  vagyonát képező 140 korona pénzét az ágyban  A kérvényhez a következő okmányok ssatolandók:  hold művészi kivitelű jelvényei iránt országszerte

                  I. születési bizonyítvány, 2. iskolai bizonyítvány


 orvos a húsvéti ünnepekre hazaérkezett  huzalis/i I lorvállt Miiyá-ne un ■ I  \ !.: "'ti. ttok legyenek. Értesülésünk szerint  vánko i alatt felejtette. Nosza nem gondolva sem­ a megelőző évről és a folyó évi értesítő, 3. tiszti  nagy érdeklődés mutatkozik. Miután technikailag
 szabadságra. Családja, jóbarátai, ismerősei  .1 tojás, livörek I eretune 5 toni-. Mi  i  ' i” IKn.i-nak niig í- lesz a kívánt eredménye,  mire. berohan az égő házba, magához ragadja a  orvosi bizonyítvány a folyamodónak a tanítói pá­ lehetetlen minden egyes érdeklődőnek az általa

 őrömmel látták viszont a hivatását oly ne­ filter, ó/v Ileklii - .l.inosne t Irt- 1  blvn jelentik be lemondásukat. Az  pénzt a füsttől elszédülve azonban már elmene­ lyára alkalmas voltáról, 4. segélykérés esetében  kívánt példányt postifn elküldeni, ennélfogva az
 mesen betöltő orvost, ki ott |a harctéren  .ló/sefne -I tója-. Varga S imlot ne 2  Sómén Lajos és dr. Vályi Sándor  külni nem tudott s a tűzhöz visszatérő férje kere­ hiteles községi bizonyítvány a szülök vagyoni  Országos Bizottság, mely Budapesten az Ország­

 fokozott erővel fejti ki azt a munkásságot,  Jo/sefne 2 kilo bal’  t  k be Írásban a községi elöl-  séséi  indult. Berohanva a házba ott talzílja a  állapotáról s a kiskorú gyermekek számáról hite­ házban székéi, kéri vidéki városaink hazafias ke­
                  les családi kimutatás. Csak oly ép testű és zenei
                                   reskedőit, hogy megfelelő mennyiségű jelvényt a
 melylyel idehaza is a szenvedő emberiség  tojás, l'iv .lo/'eíne í tói. \ járandóságukat átengedik a szob. m teljesen eszméletlen állapotban. Hirtelen  hallással bíró tanulók vétetnek fel, akik 14-ik  bizottság utján beszerezvén, ök vállalkozzanak
 ügyét szolgálta. Kilenc hónap nehéz mun­ Benko Ivánne I toiá  :nk. betol tz ablakot s ezen át kiadja a szomszédok­ életévüket már betöltötték, de IH évesnél nem  azoknak kiszolgálására, akik a török-magyar test­ kája ott a csatatéren — örömmel látjuk,  i'oth Istvánné 1 5 kukot,, n; -  e  A - * Klik osztályú tanulók záróvizsgája nak  asszonyt, ki azonban erre már az égési idősebbek s akik a polgári vagy középiskola 4 ik  vériségnek ezt a szép jelvényét felfűzni óhajtják.
 nem viselte meg a derék orvost, kinek  tojás. t.ir;ii ivánne 2 !i!  a ivein rendelkezése szerint ez  sebe  I kiszenvedett. A hatóság részéröl másnap  osztályát sikeresen elvégezték. A végleges felvétel  A bizottság öt kilóig terjedő postacsomagban bér­

                  az intézeti orvos véleményétől s az ének-hallás-


 tovább is sok sikert, erőt és szerencsés visz-  2 toiás. I’ávei Ivánne 2 k >'-a1 • 1 vizsgájukat azok a hatodik  Dob itey Antal tb. főszolgabiró és dr. Geiger  beli vizsgálat eredményétől függ. A vallás és  mentve küld jelvényeket mindenkinek, aki a kért
                                   mennyiségnek darabonkint egy korona árát előre
 szatérést kívánunk. .1 tojás. Szlávie l-tván I ■ népiskolai bizonyítványuk vd-  Nilu  járásorvos szálltak ki Kadóíára, s ineg-  közoktatásügyi tn. kir. Miniszter úrhoz címzett  beküldi.

 3 tojás, C/ifer Balá/snc 2 t- ; ■
 — Kitüntetett orvos. Ő felsége a király meg­ - i tesz. A vármegyei tanfcl-  állap itták, hogy a tüzeset s az elhalálozás körül  folyamodványokat az előirt okmányokkal együtt
 2 kilo bab. 2 toiá-. o/v. ív.  I 1915. május 31-ig kell a Csáktornyái m. kir. áll

 parancsolta, hogv az ellenség előtt tanúsított vi­ i ban e vizsgák sorrendjét a kit-  Mini A-ktnény fenn nem forog.
 .
 tojás, Skrabán Joz-eíne un > b a k  j elemi népiskolai tanitóképzö-intézet igazgatóságá-  Nyilttór.*
 téz magatartása elismeréséül Jr. Kolárs I erem/  ::a meg: április 1ó-én délután

 jás. lior/a Máti tó i. la  '  Katonáink húsvéti ünnepe. A muraszombati  i nál benyújtani a folyamodó lakóhelyének, az utolsó
 belatinci körorvosnak, a 20. ncpföltelo gyulog-  iskola. 20-án délelőtt Mura-  posta és vármegye feltüntetésévei. Csáktornyán,
 ezred segédorvosának legfelsőbb ciismere-e tudlul  kukorica liszt. 3 toiá-. Iá i-a  1  i. idejönnek a köhidai tanulók,  köri  Kereszt és a járás lakossága mindig meleg  1915. március 25. Zrínyi Károly igazgató.
 Baj/ek Ferencnc 1 k >rona. tv

 adassák. i-kola, idejönnek a korongi  szeri .ttel vette körül a körünkben ápolt sebe­ Lóosztályozás. A muraszombati járási lo­ Köszönet

 .
 — Gyüjtsünk a lm>ctér. n m eg­ li'já-, negyed kilo z-a. i’1: ;at ■-  - i délelőtt Vashidegkut r. k-  sülte  Husvét ünnepére is megvendégelte a  vak osztályozása Muraszombatban a következő  Felejthetetlen jó anyósom, özv. Moisinger

 vakult katonáknak A ' Est akciója nyo­ tojás. Pintarič- l'ánne 2 k ’■> i -  'begy áll. iskola, 22-t;n Vil­ napokon lesznek : április 20-án a Battyánd, Műsz­ Jánosné elhunyta alkalmából családunk irá­
 mán az egész magyar társadalom meg­ tojás, Benetk Istv.inne 3 t ”  , ni nek a perestói, seregM*!  a \  is Kereszt a katonákat étellel, itallal s  ava, Vashidegkut, Perestó. Tótkeresztur és pár-  nyában megnyilatkozott részvétért magam és
 mozdult a háború legszerencsétlenebbjei  tojás. I ai-z Matyasne I 1 ’io knl-  Alóli Battvánd ág- ev. iskola-  fost.  valókkal látta el őket. Ezenfelül magános  tosíalvai körjegyzőségek, 21-én a Muraszombat  rokonságom nevében ez utón mondok hálás
 iránt. Lapunk is ezúttal bizalommal és  .Mihálv ne I toi.i-. Pmt.irie- Jo/s.n  I  ■ e-i állami és alsómaráczi ág-  háza -  vendégül látták a sebesülteket, igy dr.  központi és vidéki és a bodóhegyi körjegyzőségek,  köszönetét.
 reménynyc! forduí a járás hazafias közön­ liszt, I tojás, Horváth Istvánné i a  A április 24-én Mezővár áll***  Urán .u Sylvius orvos családja husvét napján  22-én a Csendlak. Fclsőlendva és a péterhegyi
 ségéhez, hogy adjanak valamit azoknak,  ing. 14 drb tojás. 2.5 kilo bu/ali-/:  - e-cticg alsómaráci tanulók. hét -. Vsültet látott vendégül. körjegyzőségek, április 23-án a Szarvasiak, Már-  Árvay Henrik.
 akik mindenüket odaadták a hazáért. E  vánne 50 í. Vlaj Ferenc ne 3 k.io i á  tonhely és az urdombi körjegyzőségek. Ezen ló­
 járás derék népe többször megmutatta, hogy  Perenené 2 drb tojás. 1 kilo bab. Auii'ti my a Vörös Kereszt javára. Németh Uzsona a sebesülteknek. Az elmúlt napok­ osztályozáson minden lótulajdonos összes lovait  *) K rovatban kö/löticln'rt a szerkesztését! felelősséget

 szívesen áldoz a haza oltárára, most is  2 toiás. Vezér Üézáne I alsónadrág '  1 p. ű. szemlész neje 32 koros* ban Kemény Mór kávéháztulajdonos családja 34  köteles az összeírás szerinti sorrendben elővezetni,  nem vttllal.

 mutassuk meg nemes érzésünket, hazafias  Zsizsek Istvánné I alsónadtág. I ing  - I /-ák burgonyát volt szives a Vörös sebesiiitet látott vendégül a kávéházban fejedelmi  az elővezetés elől azonban fel vannak mentve : a)
 szivünket s adjunk a szerencsétlenek sza­ |ánosné b tojás. N. N. 3 K. Me-n.a k .I.w-J •/: ’■i>in a sebesültek részére küldeni, tuson ira, akik hálatelt szívvel mondtak köszöné­ a 4 éven aluli csikók, b) a közvetlen ellés előtt  A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.


 •
 mára. Örömmel jegyezzük fel az első ada­ K. N. 12 tojás. 2 kilo búzaliszt  Stá.  - i.i• m.iiueii hálás köszönetét mond a W  st a derék kávéháztulajdonos nemes szivü csa­ és után álló anyakancák, c) a köztenyésztésre
 kozók neveit: a muraszombati Polgári várhelyi kőzsegbiro 7 kkron.it gyűjtött. Horváth veres/i  í*JJ ládjának.
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95