Page 93 - Muraszombat_es_videke_1915
P. 93

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE«            ÁPRILIS fig
    MURASZOMBAT, 1915.
                  ■**) EGY ÓRA REKLÁMKÉPEN      L e v é l % h a r c z t é r r ő l .
             1  rekedtség
     Köhögés     hurut é* görcsös    még h í'/" ' il . i * piecizius orat.  lakatos mester a nagyérdemű
   f i         elnyálkAsodfis,      Aki  i gyen  akar egy '•'át.  Kituper Alajos muraszotiibaii


             I köhögés ellen.
                          urak va               közönséget a harcztérről
        M IL L IÓ K              tás v, ,             kiadóhivatalunk által tiszte­

                          U h r e n h i H i s  t < .-.clim-di l >rílg,  lettel értesíti, hogy
    használják a K aiser-féle M ell-K aram al-  \V e i r b e r g e .
                                     l a k a t o s m ű h e l y é t         L a p t u l a jd o n o s  a M u r a s z o m b a t já r á s i  G a z d a s z ö v e t s é g
    lák három fen yővel. 6 1 0 0  közj. hit.
                                            megfelelő és képzett erők­ ELŐ FIZ E TÉ SI Á R :   Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRÁK JÁNOS. Kéziratok, levetek s egyeb szerkesztőségi közlemények
    bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól
                            r  r a n n a i a  s / a a ; kel teljes üzemében fentarija               Fömunkatárs STERN HUGÓ.    a lap szerkesztőségébe küldendők.

       igazolja biztos hatásukat.                                  íi[és7 6  (>kor., fél évre 3 kor., egyes s/ám 20 fillér, Hirdetési di| : 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 fit1,
                                       : munkákat, ajtó és ablak vasalást, r.  etési és hirdetési pénzek és reklaniácziók : Kiadó •
    Kellemes izii ezukorkák csom agonként 20   ( ) i  n s / o i  s / a i i                             A Vendvidék! M a g y a r Közművelődési Egyesület. többszöri hirdetésnél sorookint 12 fittér.
    és 40 fillér, dobozban  60 fillérért               n.M»/at'ikat. takaréktüzhelyeket, szóval  BA  \NYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők. MEGJELENIK MINŐÉN VASÁRNAP. Nyilltér sora 50 fillér.
    kapható Muraszombatban l)r. B ölcs Ciyula  L m o p ü -       e  s/akbavágó munkát elvállal.
         gyógyszertárában.                                         A magyar baka.      vakmerő bravúrjai nincsenek, nagy tömege,  Vagy ha nem a lövészárok nyirkában gug­
                                      JL ere kp á r  ja v ítá s o k a t                 mely erős, bástyás fala határainknak, egy-  gol, masíroz, kitartó inakkal, minden fá­
   i r -               háborús térk ép e.            ; végez és azoknak alkatrészeit  nkáról nincsen ének, a baka csend­ szinbe olvad: nem emelkednek ki belőle  radtságot biró lábbal.
                                                       ben  ekszik a Kárpátok jégpáncélos he­ vakmerő hősök, hatalmas katonai egyéni­
                                         (-venként  is  raktáron  tartja.                               É!s a bakáról még sincsen dal, a Há­
                    Különféle nagyságban és                      gyei  zött s Galícia végtelen hómezein.  ségek.        ború tajtékos hullámain örök hányódása
                                        HM M— — —  —    W M |
       Horgony-thymol-kenöcs.  *1                                  A h a bakancsos, bornyus élete nem  Mert mind hősök ők! Emberfeletti  nem színesíti a nép képzeletét. Tettei, —
      Könnyebb »érülóaolUiúU n yito tt £9 égéti  ' -É$ B a I k á n y i 1 1          szili;  a nép képzeletet, Ilire, tettje nem  hősiességgel bírja lábuk a hosszú, szaka­ a minden erények sűrűje, — nem érnek
        •ebüknél. A dag: kot. —30                                 csen  meg a nép ajkát     datlan menetel s bírják a hideget, a fagy
              .


   r -                papirkot cskcuičsč I>i-n  iVCn    \AS VÁRMEGYE =         bakának nincsenek vitézi kalandjai,  emésztő fájdalmát. Hősök, amikor mennek  túl a két lövészárok vonalán. Verekszenek,
                                                                                        vagy fáznak, vagy éheznek, de mindig
    r  H argany-Linim ent. s s í                                   vágta  ménje, pusztító ágyúja, a baka  s cipelik a terhet, a fáradtságot, hősök, a  döntő nagyokat cselekszenek Döntő nagy
       •  Horgony - Paln-Expeller póittJciL                LEÍRÁSA     =    harci ötének nincsenek meglepő bravúrjai,  mikor puskát szorongatva, a lő vészárok bán  cselekvésük,  mely  minden  percével és

    .  Féjdalomm «oU»t badö rttö lét l>ÜlAti>kuól( rb«amAuAI, v  i ( ' ,  y á  /  /  • > x  baka lasiroz, harminc kilométert, negyven  guggolnak, hősök, amikor az agyig s csont­ másodpercével ismétlődik, mindegyikük, az
   V      kO ttvénynél *tb.
          : bor. —.80. 1 40. 2.—.                 : íü/ctecske iskolai és magán célra,  kilón tort naponta, ha kell, több napon  velőig metsző kárpáti szelet vagy az étlen-  egyedek süni tömegének, nagy sorának,
                     -------  e g é s z s é g é r e \                 egy in sután,  megy,  megy lankadatlanul,  séget tűrik.
     Horgony-vas-albuminat-festvény.                   c.  több iskola III. osztályába                               összekapaszkadó érces láncának egyetemes
                     Megbízható és jóniinóscgu mkoti .ne itns           viszi fáradtságát,  hátán  katona-életének  Fis hősök, sokszorosan hősök, amikor  eredménye.
       V A rategónytégnél ’ét tépkérn ál.             c .c i/'M t tantárgya. Ara 20 fillér. Kap-  mindi n vagyonát, vállán fegyverét, viszi s  rohamra mennek! A srapnellek villámai
         ü v e g je : kor. 1 40.                                                                    A bakáról nincsen ének, nincsen dal,
                     c i g a r e t t a - h i i v e l y e k e t            bírja nas. erős lába, talpa, tüdeje cikáznak felettük, a gránátok árkolják ulti­
     Kapható a lagtóbb » é g y tie r tá ib a n  vagy kötvet-    HARKÁNYI ERNŐ könyv- és papir-                                a baka csendben verekszik a Kárpátok
     ^   lenül beaxerethetó                                      \ baka a lövészárokban fekszik, hó­ kat s a gépfegyverek spriccelik golyó-su­ jégpáncélos hegyei között s Galícia vég­
      lr. Iltltír ,.lt iraj trnzU«ÍH". ciazitt. jjijj  .  csakis BALKANYI ERNO kon.       ban. sárban, vízben, fagyban, huszonnégy  garukat föléjük. Szuronyt szegeznek, mel­
       mrtiratrtl^fr^^        seben Muraszombatban -/eie/l..-'. ' . kiTcskciicscben, Muraszombatban.                            telen hómezőin. Izmos lábával, acélos kar­
                                                      órát egyfolytában, de ha kell, napokat és  lüket  feszitik a vésznek,  pusztulásnak,
                                                                                        jával, türelmével és tűrésével győzi az
                                                      heteket. Semmi különöset se tesz, semmi  szuronyt szegeznek,  pillanatra se  riad  ellenség erejét.
                I p a r  e s                               szik a ruháján, a bőrére csúszik s bcszi  ber ember ellen,  vészes közelségben
      Előfizetőnk ingyenes          k e r e s k e d ő i ern.       Előfizetőnk ingyenes  vitéz nagy cselekedetet; ázik, a viz átcsú­ vissza lábuk, szuronyt szegeznek;  em­
       htrdetés-rovntn.                               hirdetés-rovatn.
                                                      vároc a szivéig, a hideg, a fagy dermeszti,  néznek farkasszemet a halállal A bátorság  Hogyan védekezzünk?
         H ELYBELIE K:< :       K A I , C l I K K E Y N E K  e- \  \ 11 \ 1 C! P i s /  M n H  v é g y e .- k e r e s k e d ő  Felsulendva. kékt  festi kezét, lábát. A baka rohamra  kifogyhat dlan forrása, a mindennel dacoló
                     b o r n a g y k e r e - k e i l e - e .  G r o f  S. ,ipát y-lib a g i . m t ;  meg. az egyik ároktól a másik árokig,  kitartás, a mindent legyűrő energia szivük­ A világháború véres hullásával együtt jár
              •stek CSFIIIC^'*,                  r a k o m v e n d é g l ő s  F elsö len d va. szín nynyal vagy puskatussal csinál helyet  ben, karukban, lábukban, gyomrukban. Min­ a settenkedő halát: a járvány. Európát végig
              g y s z in tő n  ü v e g -                           mag itak.            den szervük, minden in-száluk bírja és  szántják a ragályok, minden földdarabját befertö-
                     K O L O S S Á  J A M  i -  í'-tli-  .  ten   « ' :•• Ib >K\ \EHIV Á N v e n d é g l ő s  L e n d v a n e m e s d . dacolja a háború fergetegét.
                                                        \ bakáról nincsen ének. A huszárnak            zik, bevetik a halál magvával. A normális időben
                                        I
              e ib o n a t . K O I I N  l . l l ' n T íii-zei'k i 1 . .-ki■ '!•> ■ !• - •, l. MAIIN 1LIIM \.\ \ e g y e s k e r e s k e d ő  Bodóhegy. van tre, büszke Ilire a hazai földön, félel­ Énekük nincsen, dal nem zeng róluk,  is, amikor egészségügyi felkészültségünknek nem
                       c z e i n e n t e.- e te r n it pala as n - P a - I l i i ! - C l I I .  l . l l ' n T v e g y e s k e r e s k e d ő  Köhidán. met,  Ilire az ellenséges sorokban, s csu­ csudálat nem hajladozik előttük A huszá­ kell olyan nagy próbát tenni, mint most, a tavaszi
              s mi z e s k a l á r s o s .
                                                      dáik zó Ilire világszerte. A tüzérnek, a had-  rok vörös ördögök, s a huszár, ha csata­ és őszi járványok ellen teljes vértezettel kellett
                                      KI / M l' -  MATA A S  v e n d é g l ő s  Battyánd.    sorba kerül, meg is érdemli félelmetes

              Oá tói  i z ip é s z - N E M E C /  IÁN )S va.-ki-re-io 1 ’  '  ' . i i  i sert.  minden katonájának van nagy becsű  nevét De ha nincsen csatasorban, ha nem  szembeszállani. A világháború azonban Európára
              e z a .    v a r r ó g é p  . kei e k p .tr e s  m n e h  a i e  . a  .  , K' '1 - /  \.N IÁ I. \a n d é g l ö s  K p e s t  VII. Sip-u. 5. lete, csak a bakáról nem jegyez fel semmit  zúdította Ázsia kultúrálatlan népeit és ezek ma­
                                                      a kr tika. A baka masíroz, vagy lövész-  verekszik, pihen, sátor alatt, vagy üres  gukkal hozták a fertőző betegségek tömegét. Nem­
                                       Ki n \i; |"T'        árok in fekszik, vagy lövészárkot hódit; hajlékban A baka a lövészárokban pihen. csak a fegyverek kaszálnak, a járványos is. Sok-

   B IT IE R M A N N  TIVADAR h o r h é ly  i s f o d r á s z  | •( *|.|.\K  ,|n/sl .1 (m-í.___ i.-i  I Mól \l: .1\M1S VI •ndéglös Battyánd.

       BOROS BENŐ kávéhaza.     n t> /:n  .i \ \ < !'ta-    ! > :  !" \ \ N ■ndéglöá Márk n -házán.          tatlan szunyograja zümmögött, zavarták a farka­ is egész árok vadász várakozott reá, akik reá
                                         L 1 "KE vas- és löszeikére-kedése T A R C A .      sok gvenge csordáját és szétrobbantották. Ezek a  vadásztak, reá lőttek. Nyugat felé akart menekülni,

   CZU’OTT MIKLÓS férfi-  és nőj  r z m e s z . I 'I. II.ÜK A 1r ül M /

                                           ! Yhöli'iidva.                     vadászok azonban másfajtáknak látszottak az öreg  ahol a Magas Tátra csúcsai és glecserjei fen . le­
    DITTRICH GUSZTÁV badgo-.  vizsgázol!  |*.\|.fl ISTAAN kova-      - I g Mo NI)  .Kinke  Kavébá*, A kárpáti öreg farkas. farkas előtt, a fegyverük is más volt, ilyent még  nek  ekkor sövényekre bukkant, amelyek hegyes
   p'v'-,  acetylcíi  iv K.                                                       nem látott. Nem egyes emberek voltak ezek többé,  tüskéikkel felé szúrtak, a harangocskáik a legki­
                      KATKI H. Tl\ \II.U ’ ;:• b      Komárom.         'reg, erős ordasfarkas volt, hegyi farkas,  akik akik külsejűkben és viselkedésükben külön­ sebb érintésre is gyenge, csengő riadót hallattak.
       DICK SÁNCOK - 1ji■                         s  nalom tulajdonos l’erostó. s/iii  teher csikókkal. Nyáron egyedül csavargóit böznek egymástól, de hasonló szinü és hasonló  Ekkor ismertük meg egymást az öreg farkas
                     lii ITTF.I!  M VIOS • • |*tii»I                 a I  ltok rétjein, akiknek bárányai csomóvá mozgású tömeg. Már nem is embereknek rémlet­ és én.      E R N S T ' S A M t O i ;  1 a l a p  • -! • • r. kerékpár-, met lég I- f. . \ ,  ' \ ! mt| | vendéglős Bodóliegy. Hon. . odtak a láttára és csak telente csatlako­ tek. Olyanok voltak, mint az állatok és a növé­ Egy vezérkari százados kisért. Az oroszok    FÜRST A. ég | IA in .... i  ;• —t•  •n lege­ K i ■ r i • k i >u t a • TOR .Hungária Kavéház* zott  .irkascsordához. Nyulakat, zergeket, szarva­ nyek. mint az anyaföld alkatrészei, a melyekből  15 centiméteres gránátokkal lödöztek át a mi üte­


    liszt-, vetőmé:ny-n• ml  . . \  it vi­                   Komárom.       sok.  éptek szét — ha rossz volt a vadászat, lettek és amelylyé lesznek. geinkre. Mentünk az erdei utón, amely egv erdész­
                       TAR I Vb>- gO                        egc-r  : s aztán dögre mentek. Csak az éhség A hegyi erdő teteje fölött, amelybe az öreg
       é s  p o r e e lia tiM - te -  ,r.!                                                               lak felé vezetett. Az erdő lenn csupa hó volt,
                                           •- vendéglős K isszoinbat.  kén  (e hajtotta ökel a völgybe. Megkülönböz­ farkas elbujdosott, hintázó melódiák daloltak, azu­
    E l.i .- X A i !  J Ó Z S E F  eptiii t  'M ilni.is talo s.  I L I I K  J Ó Z S E F  v.-ml teti.  vadászt a paraszttól s a fegyveres ember  tán fekete patakok repedtek fel, fák roncsolódtak  fenn fekete és olvadó. A fehér térítőn megannyi
                                           RI.NCZ vendéglős Kőltida.                                brilliáns villogott.
      Moturcröre h e «  mii -  li n m l i e h                           elől  ;iJig mélyebben húzódtak vissza a hókoro-  szét, véres embereket vittek el. Minden vad elszé-
                     FRSZn.ESZKF LEI I I! un        Mii IÁI.Y vendéglős Sürűháí. ná/‘  hegyekbe.      ledt és az öreg ordas éhesen cammogott a síkon.  Lenn a völgyben yoltak a falvak : Zdynia,
    KR. H in s a il. divat Olili.i/. I.egnlesúlil, le                                                          Koniecna, az erdős magaslatokon, Lipkov felé,
       Vásárin- i fona. . I V> nlrza.                   '/-í.i  vendéglős Felsőlendv*-  'e az ember világos tömegekben utánuk  A levegő vemhes volt a rothadás lehelietétől, friss  beásták magukat az oroszok, néhányuk fekete

                     \\ i tl.I ÁK l il I V b '- • p no n • . U        jött.  dákkal, lovakkal, kocsikkal, jött északról hús- és dögszagot orrontott és látta a fekete
    HEIMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, unsz-,                   \N vendéglős Radkcrsburg-               szárnyú halotti sírokat,^a varjukat, amelyek ezré­ pontként már látszott is. Innen az erdő pereméről
                                                      és d. ti. jött minden utón, ösvényen, dűlőn, ha­
    czeinent- és vegycskereskedese la ndva ut< a. VIDÉKIEK                                       vel gubbasztottak a kis keresztes dombokon. Szi­ kacsintgattunk látcsövekkel az oroszok felé. Nem­
                                           'I I vendéglős Mártonhelf.  ránt  t hegyeken át. völgyeken át. a mocsara­    sokára megláttuk a farkast.
                                                                       matja a majorságokba, a falvakba csalta. De a
      HALBARTU HENRIK vendéglős. KKANItSTEIN ISTVÁN keménv -  g i..               kon  erdőn, mezőkön át. A levegőben rogogás,
                                         ii.ill.M Z  vendéglős HónafŐ.               majorságok és a falvak leégtek, üresek voltak. öreg. erős ordasfarkas volt, hegyi farkas,
                          Szom bathely.                      roig  mormolás, fütyülés, villámlás, éjjel-nappal
    KARDOS JÓZSEF vaskeroskedö, szeokavagó               \ <"; i 1 1: I' '/.sf.E savanyttviz tulajdon®* hal;i  csillagok estek az égből, a golyók látha- Aztán megint a hegyekbe vetődött. De ott szürke, fehér csikókkal. A törpe bükkök közt Ugc-
   A     gépek árusítása    GOLOUH ISTVÁN kereskedő  \ls.n      Ilkái 1-5•» i i i n


                                                       Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megujitását.
     KEMÉNY MÓR „Korona'* kávéháza. GROS/ SAMU vendéglős Erdő:
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98