Page 3 - lendavske_novice_2014-06
P. 3

LendvaAktualnoAktuális

Tisztelt Polgárok!

  Lassan végéhez közeledik ez az    sem az árvizek, sem a konfliktusok,   ez pedig esélyt jelent a közösség és
év. Az előttünk álló karácsonyi és   melyeknek tanúi voltunk az idei év-   polgárai számára. Ez jó újévi útrava-
újévi ünnepek lehetőséget nyújtanak   ben. Igyekszünk élni az adott lehető-  ló és azt mutatja, hogy a 2014-es év
a társalgásra, az ünneplésre és a pi-  ségekkel és biztosítani az életminőség  eredményes volt. Ezzel kapcsolatban
henésre, hogy új erővel kezdhessük   lehető legmagasabb színvonalát. Ez    szeretném megköszönni a polgárok-
a következő évet és felkészüljünk az  az idei évben is sikerült az aránylag  nak hozzájárulásukat a közösség fej-
előttünk álló kihívásokra. Remélem,   magas munkanélküliség és Szlovénia    lődéséhez, a helyi közösségek elnöke-
hogy a végéhez közeledő év meghoz-   általános válsága ellenére. Ilyen kö-  inek önzetlen munkájukat, a községi
ta Önöknek mindazt, amit kívántak,   rülmények közepette minden egyén-    tanácstagoknak és munkatársaknak
és hogy a közeledő év is jó pozitív   nek szüksége van a közösségre és a    pedig az együttműködést.
légkört hoz mindannyiunk számára.    közösségnek minden egyénre. Ebben
                    az évben nem volt hiány együttmű-      A 2015. évben legyen közsé-
  Lendva Község vegyes érzelmek-    ködésben és szolidaritásban. Számos   günkben még több együttműködés,
kel zárja a 2014-es évet. Egyik év sem egyesület jól végezte munkáját és gaz-  kölcsönös tiszteletteljes viszony,
olyan jó, hogy jobb ne lehetne és nem  dagította mindennapjainkat. A szo-    szolidaritás, tettrekészség minden
olyan rossz, hogy rosszabb ne lehetne. lidaritás kifejezésre jutott az árvizek területen, legyenek munkahelyek és
Minden az elvárásainktól és az érzé-  és számos jótékonysági rendezvény    elégedett emberek!
seinktől függ. A kor, amelyben élünk,  alkalmából. És ezt meg kell valósí-
nem a bőség és a jólét kora, amikor   tani a gazdaság és a vállalkozói kez-    Örömteljes, békés ünnepeket, jó
az optimizmus magától értetődő len-   deményezések területén is, melyek     egészséget és sok sikert kívánok a
ne. Mindezek ellenére mint közösség   új munkahelyeket eredményeznek.
fenntartjuk a mérsékelt optimizmust   Lendva Község Szlovénia legpers-         2015-ös esztendőben!
és ambícióinkat, melyek nélkül nincs  pektivikusabb községeinek egyike,
haladás. Ezt nem vehették el tőlünk                            Mag. Anton Balažek
                                           Lendva Község polgármastere

    Preživite praznične dni          Töltsék az ünnepi napokat
     v krogu najdražjih,        szeretteik körében, legyen meleg, meghitt
                     a Karácsony, az új, 2015-es esztendő nyissa
   naj bo božič topel in domač,    meg a reménység, a kívánságok, az új tervek
novo leto 2015 pa naj odpre poti za upe,
                       és a szép emlékek felé vezető utakat.
  želje, nove načrte in lepe spomine.
                           mag. Anton Balažek polgármester
       Župan mag. Anton Balažek             munkatársaival,
           s sodelavci
                        valamint Lendva Község Községi Tanácsa
    ter Občinski svet Občine Lendava

2014. XII. 22 LENDAVSKE NOVICE 3 LENDVAI HÍRADÓ                 17. évfolyam, 6. szám
   1   2   3   4   5   6   7   8