Page 4 - lendavske_novice_2014-06
P. 4

LendavaSkupnost in občani         Közösség és polgárok

Predstavitev podžupanov                                                                           področjih informiranja javnosti, družbe-
                                                                                      nih dejavnosti na področju kulture, špor-
Občina Lendava je pripravila novinarsko konferenco, na kateri je poleg                                                   ta in dela z mladimi ter delo na področju
ključnih ciljev v naslednjih štirih letih predstavila tudi nova podžupana.                                                 razvoja lokalne samouprave in čezmej-
                                                                                      nega sodelovanja. Ob izvolitvi je povedal:
Foto · Fotó: Občina Lendava/Lendva KözségPripravila: Aleksandra Sarjašoskrbe s komunalnimi storitvami in var-
                                                                  Foto · Fotó: Občina Lendava/Lendva Községstva okolja. Funkcijo podžupana opravlja»Imenovanje za podžupana je zame
Župan mag. Anton Balažek je na mesto    že četrti mandat, šestkrat je bil izvoljen                                            veliko priznanje in čast, seveda pa hkra-
podžupanov imenoval Stanislava Gjer-    tudi za člana občinskega sveta. Ob izvoli-                                            ti tudi odgovornost, ki sem jo zavestno
keša in Ferenca Horvátha, ki sta funkcijo tvi za podžupana je povedal:                                                   sprejel. Rad bi se zahvalil gospodu županu
nastopila s 15. novembrom 2014.                                                                       za izkazano zaupanje. Svoje delo želim
                        »Spoštovane občanke, spoštovani ob-                                             opravljati tako, da bo to v ponos občine ter
         Stanislav Gjerkeš    čani, veselim se sodelovanja z vami tudi v                                            v zadovoljstvo občanov.
Stanislav Gjerkeš bo vodil in usmer-    prihodnje in verjamem, da lahko s skup­
jal aktivnosti na področjih varstva obča- nim delom in medsebojnim zaupanjem                                                  Živimo v časih, ko sta še bolj kot prej
nov in premoženja pred elementarnimi    naredimo vse tisto, kar je v teh časih naj-                                           potrebni potrpežljivost in politična mod­
nesrečami, prometne varnosti in razvoja  bolj potrebno. Prepričan sem, da mi bodo                                             rost. Ker sem po naravi optimist, sem pre-
prometne infrastrukture ter kakovosti   izkušnje pomagale pri delu in nalogah, ki                                            pričan, da bomo z združenimi močmi
                      mi jih je zaupal župan, za kar se mu iskre-                                           uspešni. Dela se nisem nikoli bal, veselim
                      no zahvaljujem. Rad bi se zahvalil tudi vo-                                           se novih izzivov.«
                      livcem za izkazano podporo na volitvah.
                                                                                                Ferenc Horváth
                        Živimo v času različnih sprememb in
                      nepredvidljivih dogodkov, zato sta sode-
                      lovanje in medsebojno zaupanje toliko
                      bolj pomembna. Prepričan sem, da bom s
                      svojim znanjem in izkušnjami tudi v pri-
                      hodnje prispeval k razvoju občine, pred-
                      vsem na področju različnih investicijskih
                      vlaganj. Vesel sem vsake nove pridobitve,
                      ki je v korist naših občanov.«

                      Ferenc Horváth opravlja funkcijo
                      podžupana in občinskega svetnika prvi-
                      krat. Vodil in usmerjal bo aktivnosti na

Volitve in imenovanja na seji Občinskega sveta Občine Lendava

Na 2. redni seji Občinskega sveta Ob-   volitve in imenovanja so izvolili člane nad- vice za ugotavljanje volilne pravice pripa-
čine Lendava so občinski svetniki s    zornega odbora občine na podlagi tajnega   dnika romske skupnosti je občinski svet
tajnim glasovanjem izvolili člane nad-   glasovanja z odprto listo.          potrdil ustanovitev komisije romske sku-
zornega odbora, potrdili ustanovitev in                         pnosti, ki bo odločala o novih volivcih,
imenovali komisijo romske skupnosti    Za člane nadzornega odbora          ki bodo podali zahtevo za uveljavljanje
ter potrdili mandat Đaninu Kutnjaku za   občine Lendava so izvoljeni:         posebne volilne pravice kot pripadnikov
člana občinskega sveta.          •	 Suzana Kramberger             romske skupnosti.
                      •	 Tomislav Lebar
  Za imenovanje članov nadzornega    •	 Aleksander Varga              Komisijo romske skupnosti
odbora občine Lendava je bil odprt     •	 Edvard Farkaš               sestavljajo:
postopek kandidiranja, ki je bil dosto-  •	 Boris Petek                •	 Lidija Dolenčić – predsednica
pen vsem občanom in organizacijam     •	 Štefanija Feher              •	 Silvija Horvat – članica
z območja občine. Na ta način je bilo   •	 Franc Špilak                •	 Regina Olah – članica
predlaganih 11 kandidatov, ki ustrezajo
kriterijem za izvolitev. Na predlog župa- Na podlagi Zakona o evidenci volilne pra-         Pripravila: Jasna Bračič-Szabó
na in komisije za mandatna vprašanja,

17. letnik, 6. številka LENDAVSKE NOVICE 4 LENDVAI HÍRADÓ                                                          22. XII. 2014
   1   2   3   4   5   6   7   8   9