Page 5 - lendavske_novice_2014-06
P. 5

Skupnost in občani                                   LendvaKözösség és polgárok

Az alpolgármesterek bemutatása

Lendva Község sajtótájékoztatót szervezett, melyen a következő négyéves                               Horváth Ferenc első ízben tölti be az
időszak célkitűzésein kívül az alpolgármesterek bemutatására is sor került.                             alpolgármesteri tisztséget és ugyancsak
                                                                   először községi tanácstag. A közönség-
                                                                             szolgálat, a társadalmi
Készítette: Aleksandra Sarjaš                                                              tevékenységek, a kultú-

Mag. Anton Balažek polgármester az al-    Foto · Fotó: Občina Lendava/Lendva Község                                  ra, a sport, valamint a
polgármesteri posztra Stanislav Gjerkešt                                                         fiatalokkal folyó mun-
és Horváth Ferencet nevezte ki, akik funk-                                                        ka, továbbá a helyi ön-
ciójukat 2014. november 15-től töltik be.                                                        igazgatás és a határon
                                                                             átnyúló együttműkö-
Stanislav Gjerkeš az elemi csapások                                                           dés területén vezeti és
okozta károk, a polgárok védelme és a va-                                                        irányítja a tevékenysé-
gyonvédelem, a közlekedésbiztonság és a                         Na predstavitvi podžupanov • Az alpolgármesterek bemutatkozásán geket. Kinevezésekor
közlekedési infrastruktúra fejlesztésének                                                        így nyilatkozott:
területéért felelős, továbbá a minőségi
kommunális szolgáltatások és a környe-    segítségemre lesznek a munkám során,                                    „Nagy elismerés és megtiszteltetés szá-
zetvédelem területén vezeti és irányítja a
tevékenységeket. Stanislav Gjerkešt már   azon feladatok megoldásánál, amelyekkel momra az alpolgármesteri kinevezésem,
negyedik mandátumban került az al-
polgármesteri posztra, hat ízben pedig    a polgármester bízott meg, s amit őszintén persze ugyanakkor felelősség is, amelyet tu-
községi tanácstaggá választották meg.
Alpolgármesterré való kinevezésekor a    köszönök neki. Szeretnék köszönetet mon- datosan vállaltam fel. Szeretnék köszönetet
következőket mondta:
                       dani a választópolgároknak is a választá- mondani a polgármester úrnak a kimuta-

                       sokon tanúsított támogatásért.                             tott bizalomért. A munkámat úgy szeret-

                                            A különböző változások és előrelát- ném végezni, hogy az a község dicsőségére

                       hatatlan események idejét éljük, ezért az és a polgárok megelégedettségére váljon.

                       együttműködés és az egymás iránti biza-                                   Olyan időket élünk, amikor még job-

                       lom nagyon fontos. Meg vagyok győződve ban, mint egyébként, szükség van a tü-

„Tisztelt polgárok, örülök a jövőbeni arról, hogy tudásommal és tapasztala- relemre és a politikai bölcsességre. Mivel

együttműködésnek és hiszem, hogy közös tommal a jövőben is hozzásegítek a köz- természetemből eredően optimista beál-

munkával, kölcsönös bizalommal megvaló- ség fejlődéséhez, elsősorban a különböző lítottságú vagyok, meggyőződésem, hogy

síthatjuk mindazt, amire jelen pillanatban beruházások területén. Örülök minden egyesített erővel eredményesek leszünk.

legnagyobb szükség van. Meggyőződésem, új fejlesztésnek, amely a polgárok javát Sosem féltem a munkától, örülök az új

hogy a múltban szerzett tapasztalataim szolgálja.”                                          kihívásoknak.”

Választások és kinevezések a Községi Tanács ülésén

Lendva Község Községi Tanácsának 2.                           javaslatára a község Ellenőrzőbizottságá-  megállapítására vonatkozó választójo-
rendes ülésén a községi tanácstagok                           nak tagjait nyílt listán titkos szavazással gi nyilvántartási törvény rendelkezései
titkos szavazással megválasztották az                          választották meg.              alapján a Községi Tanács megerősítette
Ellenőrzőbizottság tagjait, megerősítet-                                               a Roma Közösség Bizottságának meg-
ték a tanács megalakulását, kinevezték                         Lendva Község Ellenőrzőbizottsága      alapítását, amely döntéseket hoz azon
a Roma Közösség Bizottságát, valamint                          tagjaivá az alábbi jelölteket        új választópolgárokról, akik mint a roma
elfogadták Đanino Kutnjak községi ta-                          választották meg:              közösség tagjai igényüket fejezik ki a
nácstag mandátumát.                                   Suzana Kramberger              választási különjoguk iránt.
                                            Tomislav Lebar
  Lendva Község Ellenőrzőbizottsága                          Aleksander Varga               A Roma Közösség Bizottságát
tagjainak kinevezése nyílt jelölési eljá-                        Edvard Farkaš                alkotják:
rással zajlott, melyhez javaslatot tehetett                       Boris Petek                 Lidija Dolenčić – elnök
a község minden polgára és szervezete                          Štefanija Feher               Silvija Horvat – tag
is. Ily módon 11 jelöltet javasoltak, akik                       Špilak Franc                 Regina Olah – tag
megfeleltek a választási kritériumoknak.
A polgármester és a Mandátumvizsgá-                           A roma közösség tagja választási jogának         Készítette: Jasna Bračič-Szabó
ló, Választási és Kinevezési Bizottság

                LENDAVSKE NOVICE 5 LENDVAI HÍRADÓ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10