Page 2 - Lindua 2-3/2007
P. 2

Multikulturna strokovno-družboslovno-literarnoumetnostna revija Občine Lendava
                           Lendva Község multikulturális tudományos-társadalomtudományi-irodalmi és         NAVODILA AVtORjEM
                           képzőművészeti folyóirata
     gLAVNI UREDNIK • FŐszERKEsztŐ:        Štefan HUzjAN                                      1. Uredništvo bo sprejelo prispevke, ki bodo uvrščeni v eno
                                                                         izmed naslednjih kategorij:            7. Opombe naj bodo oštevilčene po vrstnem redu, po katerem
     ODgOVORNI UREDNIcI • FELELŐs szERKEsztŐK:  Olga PAUŠIČ in dr. zágOREc-csUKA judit                           –  znanstveni in strokovni prispevek oz. razprava (obseg    se pojavijo v besedilu, z arabskimi številkami v oklepaju.
                                                                           največ 20. 000 znakov ali do 15 strani A/4);
                                                                         –  informativni prispevek, prikaz, poročilo (obseg  8. Na koncu strokovnega oz. znanstvenega prispevka naj
     UREDNIŠKI ODbOR • szERKEsztŐbIzOttság:    Štefan HUzjAN, dr. zágOREc-csUKA judit, dr. bERNjAK Elizabeta,                največ do 5 strani A/4), ki naj bodo napisani poljudno,  bo literatura navedena po abecednem vrstnem redu, in
                            Ivanka bRAtKOVIČ, Olga PAUŠIČ, Rajko stUPAR, Feri HORVAt,                   jasno in razumljivo; priporočamo novinarski slog  sicer v skladu z znanstvenimi standardi za navajanje
                            Mira UNgER, Velimir tURK, Aleksander töRöK                          pisanja;                      literature. Primera navajanja literature:
                                                                         –  leposlovno besedilo (poezija, proza, dramatika, esej,
     jEzIKOVNI PREgLED • LEKtORáLás:       Ivanka bRAtKOVIČ, dr. zágOREc-csUKA judit                           potopis) do 10 strani A/4;             –  na koncu prispevkov:
                            Irena LEbAR FRANČIČ, Olga PAUŠIČ, Mira UNgER                        –  strokovna recenzija, beležka, komentar, prevod itd. do  Galič, Š., Szunyogh, S., Tomka, M. (1997). Pozdrav
                                                                           5 strani A/4;                    iz Dolnje Lendave/Üdvözlet Alsólendváról. Lendava:
                                                                                                     Občina Lendava. ;
     Tehnični SOdelAvec • TehniKAi MUnKATárS:   Aleksander töRöK                                      –  poljudnoznanstveni članek do 5 strani A/4.    –  če se reference navajajo v besedilu:

     ObLIKOVANjE • gRAFIKAI tERVEzés:       Peter ORbAN                                       2. Zaradi lažje obdelave in priprave prejetih besedil za tisk  Galič, Szunyogh, Tomka 1997, str. 51.
                                                                         prosimo, da upoštevate spodnja tehnična navodila:
     IzDAjAtELj IN zALOŽNIK • KIADó:       javni sklad za kulturne dejavnosti Lendava - OI Lendava                  –  izberite pisavo courier, velikost črk naj bo 12 pt; 9. Za vsebino prispevka odgovarja avtor, zato bomo objavili
                                                                                                    le prispevke, ki so podpisani s polnim imenom in priim-
                            Szlovén Kulturális Közalapítvány – lendvai TK                       –  razmak med vrsticami naj bo 1,5;         kom. Stališča avtorjev niso uradna stališča uredništva
                                                                         –  besedilo naj bo levo poravnano.
                                                                                                    niti ustanov, iz katerih izhajajo avtorji, temveč njihova
     zA izdAjATeljA • A KiAdáSérT felel:     Rajko stUPAR                                                                   osebna.
                                                                        3. Znanstveni in strokovni prispevki naj imajo še povzetek
                                                                         v slovenščini ali v madžarščini, odvisno od specifično-
     tIsK • NyOMDA:                tiskarna s-tisk d.o.o., beltinci                              sti (če je strokovni članek pisan v slovenskem jeziku,  10. Vse prispevke strokovno recenziramo praviloma znotraj

     NAKLADA • PéLDáNyszáM:            600                                            pričakujemo povzetek članka v ma džarskem jeziku in  uredništva, pri čemer je recenzentski postopek anonimen.
                                                                         obratno) v dolžini največ 150 besed. Povzetek naj vse- 11. Avtor prejme po objavi svojega prispevka 1 izvod revije
     LEtNIK • éVFOLyAM:              1. letnik, številka • szám: 2007 - 2/3                           buje ime in priimek, akademski naziv avtorja ter naslov   Lindua, v kateri je bil prispevek objavljen.
                                                                         prispevka.
     NAsLOV UREDNIŠtVA • SzerKeSzTŐSéGi cÍM:   Uredništvo revije                                                               12. Avtor soglaša z objavo svojega pripevka v tiskani ali
                            Glavna ulica 2 (sedež jSKd Oi lendava), lendava                     4. Znanstveni in strokovni prispevki naj bodo napisani po   elektronski verziji.
                                                                         znanstvenih oz. strokovnih metodoloških načelih, razdel-
                            jSKd Oi e-mail   • oi.lendava@jskd.net                         jeni na poglavja, kar naj bo razvidno tudi iz oblike tipko-
                            Paušič Olga e-mail  • pausico@yahoo.com                         pisa ali načina podčrtovanja.            Prispevke pošljite v dveh tiskanih izvodih na naslov
                            dr. zágOREc-csUKA judit  • judit.zagorec@siol.net                                               uredništva:
                                                                        5. Tabele naj bodo med besedilom, na mestih, kamor sodijo. Uredništvo revije          ,
                            jAVNI sKLAD REPUbLIKE sLOVENIjE zA KULtURNE DEjAVNOstI                   Izjemoma naj bodo večje tabele napisane ločeno – na  Glavna ulica 2, 9220 Lendava,
                            ObMOČNA IzPOstAVA LENDAVA                                 koncu teksta oz. posebej s tem, da mora biti jasno ozna- ali na e-mail: oi.lendava@jskd.si,
                            SzlOvén KUlTÚráliS KÖzAlAPÍTvánY – lendvAi TK                       čeno, kam sodijo.
                            Glavna ul. 2, 9220 lendava – lendva, fő utca 2, Slovenija                                            ali na e-naslov odgovornih urednic:
                            tel.:+ 386 (0)2  578 85 37, GSM: 041 691 740, fax: 574 12 22             6. Slike (fotografije, risbe, diagrami …) morajo biti predložene dr. Judit Zágorec-Csuka (HUN), judit.zagorec@siol.net,
     POKROVItELj/táMOgAtó:
                                                                         ločeno od besedila. Fotografije naj bodo na kvalitetnem  ali Olga Paušič (SLO), pausico@yahoo.com.
                                                                         papirju, risbe pa na trdem belem papirju, narisane s
                              iSSn 1854-7931                                    krepkejšim pisalom. Na hrbtni strani naj bo s svinčni-
                                                                         kom napisano ime in priimek avtorja, naslov članka,
                                                                         zaporedna številka slike oz. risbe ter položaj znotraj be-   UREDNIŠKI ODbOR REVIjE
                                                                         sedila.
   1   2   3   4   5   6   7