Page 3 - Lindua 2-3/2007
P. 3

Beseda urednika • A szerkesztő előszava


      Előszó      Tisztelt olvasó!      Ismert kultúrszociológiai tény, hogy a kultúra mindig  a folyóirat alternatívát jelenthet a két kultúra összenö-
      plurális s a legkülönbözőbb regionális, szociológiai és  véséhez, a multikulturális léthelyzet elő integrációjának
      interdiszkurzív megvalósulási formákban létezik, ame- a manifesztumává válhat, hozzá já rulhatna Lendva és
      lyek közül egyet sem ihlet meg a többi alakzatot létében  vidéke többkultúráju és több nyelvű közegének euró-
      kioltó kizárólagosság (kiss endre, 2006).       pai uniós pozicíóinak kialakításához, főleg az irodalmi
                                 hagyományok és a közéleti élet visszatükröződésében.
      az is tény, hogy a posztmodern kor gondolkodásának in- Ne feledkezzünk meg arról, hogy út előtt állunk, hiszen
      ter diszkurzivitása új, szabad kultúralakítási lehetősége- egy sikeres preintegrációs állapotban egy regionális

      ket teremt. Hogy birtokában legyünk a mul ti kul turális  jellegű identitásokat prezentáhatunk az egykori és az
      kultúránk metszetének, értelmiségi, értelmiségi hát terű  alakulóban levő elemeivel.
      egyének és csoportok kellenek, hogy alkotása ikkal, írá-
      saikkal, műveikkel manifesztálódjanak a LIN Dua elne- a LINDua multikulturális folyóirat szerepét abban lá-
      vezésű multikulturális folyóiratunkban, amely szembe- tom, hogy hányan és hogyan ismerik fel fel eredeti üze-
      síteni és közvetíteni szeretné a Lendván és környékén  netét, korszerűségét, vagyis az írói és olvasói mennyire
      élő szlovén-magyar, vagy más identitású személyek gon- tudnak multikulturálisak lenni benne és általa.

      dolkodását, kerativítását, tudományos, szépirodalmi és
      publicisztikai írásait.                a Lindua 2./3. száma is azt bizonyítja, hogy a mul ti-
                                 kulturalitás tematikailag is érintette a szerzőket, főleg
      Hogy mennyire tölti be a LINDua folyóirat a multi kul- a kutatókat, a tudósokat, akik Lendva-vidék kultúrá-
      turalitás célkitűzéseit, modernizációra törekvő attitüdjét  ját, nyelvi megosztottságát és összefonódását, az itt élő
      és dimenzióit? ez a jövő titka és a mi titkunk is.  polgárok identitását tették a figyelmük középpontjába.
                                            Dr. Zágorec-csuka Judit
                                            felelős szerkesztő


                                • 2-3/2007                     3
   1   2   3   4   5   6   7   8