Page 4 - Lindua 2-3/2007
P. 4

Beseda urednika • A szerkesztő előszava


     novi številki lindue nA pot     Spoštovani!     Pred nami je nova, dvojna številka revije LINDua, še bo- Želimo si, da bi revija našla pot v vsako gospodinjstvo,
     gatejša in še pestrejša, kot je bila februarska, ki je nale- ustanovo, podjetje, kajti le tako bo postala zares »len-
     tela na zelo pozitiven odmev med bralci. uredništvo je  davska in last Lendavčanov«. To je bila tudi izhodiščna
     prejelo kar nekaj pohvalnih besed, še več spodbude za  motivacija pri njenem rojevanju.
     nadaljnje delo, a nekoliko manj konkretnih predlogov
     o tem, kaj vas še posebej zanima, o čem želite brati na  Naloga uredništva je poskrbeti še za prodajna mesta,
     straneh Lindue ali o čem bi radi pisali.       kjer boste Linduo lahko kupili, radi bi pa dosegli, da
                                bi postali bralci čim prej naročniki, kar bi vam in nam

     Naj poudarim, da smo pripravljeni prisluhniti vašim- olajšalo razpečevanje publikacije.
     tehtnim pobudam. objavili bomo vsak zanimiv, aktua-
     len prispevek, ki ga prejmemo v uredništvo do razpisa- Želimo si, da bi lahko v letu 2008 izdali 4 številke revije
     nega roka.                      in obenem poskrbeli za abonma oziroma za dobro pro-
                                dajno mrežo.
     Presenetil nas je velik odziv pišočih in, kot se lahko sami
     prepričate, je tokratna Lindua res še pestrejša kot prva.  Želimo vam obilo prijetnih trenutkov ob branju Lindue

                                in vas toplo vabimo k sodelovanju.
                                              olga Paušič
                                              odgovorna urednica     4                           • 2-3/2007
   1   2   3   4   5   6   7   8   9