Page 3 - Lindua 4/2008
P. 3

Beseda urednika • A szerkesztő előszava


      UVODNIK


      Spoštovani bralci Lindue!


      Novo koledarsko leto se je začelo v znamenju pomemb- čevali načelo strpnega sožitja med narodnostno tako
      nih kulturnih obletnic: petsto let je minilo od rojstva  raznolikim prebivalstvom, kakršno biva v Prekmurju.
      očeta slovenske književnosti, utemeljitelja slovenske- Evropa nas torej o medkulturnem dialogu ne more
      ga jezika, PRIMOŽA TRUBARJA. Ko je leta 1550 obja-  kaj dosti naučiti, saj smo znanje usvojili že pred leti.

      vil prvi knjigi v slovenščini, Katekizem in Abecednik,  Čeprav se kdaj zalomi, čeprav pride tudi do nesogla-
      je pravzaprav nevede spremenil tok narodove usode.  sij, smo vendarle lahko ponosni na zdravo zdravo str-
      Gotovo mu gre zgodovinska zasluga tako za umestitev  pnost, medsebojno spoštovanje in razumevanje, ki nas
      Slovencev med evropske narode kot tudi za to, da smo  povezujejo. Brez tega bi težko uresničevali cilje, ki naj
      začeli Slovenci pisati in brati v svojem maternem jezi- zagotovijo solidno, varno življenje, kulturni in duhov-
      ku. Rodoljub Ilirski, kot se je sam poimenoval, je pustil  ni napredek vsem, ki smo se znašli na tem odročnem
      neizbrisne sledi v zgodovini naroda, prispeval k dvigu  koščku sveta.

      narodne zavesti in razvoju književnosti, tako religiozne
      kot posvetne. Prav je, da se v Trubarjevem letu spomni- V duhu povedanega si bomo tudi v uredništvu Lindue
      mo tudi prekmurskih protestantskih piscev, ki so si v  prizadevali preko zastavljenih vsebinskih ciljev opo-
      tedanjih, za ustvarjalce težkih časih, prizadevali dvi- zarjati na vrednote multikulturnosti, ki so bistven se-
      gniti kulturno raven tukajšnjega prebivalstva tako v  stavni del našega vsakdanjega življenja, prav tako pa
      slovenskem kot v madžarskem jeziku.          tudi na nepravilnosti, ki se občasno kažejo v pogosto
                                 nestrpnem uveljavljanju pravic preko vseh meja in ne-
      Drugi pomemben mož, ki bo zaznamoval leto 2008,    demokratičnem medsebojnem dialogu. V procesu ena-

      je največji prekmurski pisatelj MIŠKO KRANJEC.    kopravnega kulturnega, gospodarskega, političnega in
      Stoletnica njegovega rojstva je odlična priložnost, da  še kakšnega razvoja kraja je vsak od nas dolžan s po-
      obudimo dragoceno zapuščino, rojeno pod njegovim   zitivno naravnanostjo do soseda prispevati k sožitju in
      peresom. V poplavi sodobnega pisanja ga prepogosto  medsebojnemu spoštovanju. Brez kulturnega dialoga
      prezremo. A njegovi nepozabni junaki še živijo ob ro- pa tega cilja ne moremo uresničiti in pri tem lahko ve-
      kavih Mure, med poljanskimi njivami, v logih in ob mr- liko prispeva beseda ustvarjalcev, umetnikov, skratka
      tvicah. Morda se bo v Kranjčevem letu kdo spomnil in  vseh dobronamernih občanov, ki želimo za vse, ki živijo

      končno uredil njegovo zidanico v Lendavskih goricah,  tukaj, lepši in bogatejši jutri.
      ki že leta sramotno propada.


      Leto 2008 je Evropska unija razglasila za leto medkul-
      turnega dialoga. V našem okolju se nuje po medkultur-              Olga Paušič
      nem dialogu že dolgo zavedamo – kako bi sicer uresni-              glavna urednica
                                • 4/2008                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8