Page 4 - Lindua 4/2008
P. 4

Beseda urednika • A szerkesztő előszava


     Előszó     Tisztelt olvasó!     A Lindua multikulturális folyóirat 4. száma a Szlovén  Az UNESCO nemzetközi szervezete is jubileumának
     Kultúra Napjára jelenik meg, amelynek a fő témája a  tartja ezt a szlovén évfordulót. Lendván a reformáció
     kultúrák közötti párbeszéd a művészetben, az oktatás- egyik legfontosabb kultúrtörténeti dokumentuma
     ban és a tudományban. Szlovénia az Európai Unió so- 1573-ra datálható, amikor Hoffhalter Rudolf vándor-
     ros elnökségét vállalta el ebben az évben, ezért fő felada- nyomdász felkérésére Bánfi Miklós főúr kinyomtat-
     tának nyolc témakört jelölt ki: a kultúrát és a médiát,  ta Kultsár György prédikátor prédikációs könyvét a
     az oktatást-tudományt, a migrációt, a kisebbségeket, a  Postillákat. Ez az esemény nemcsak könyvtörténeti-
     többnyelvűséget, a vallást, az új munkahelyek teremté- leg és nyomdatörténetileg kimagasló eredmény volt,

     sét és az ifjúságot. Országos szinten is kiemelték, hogy  hiszen megelőzte az első szlovén könyv nyomtatását
     nagyon fontos az európai kultúra értékeinek a bemu- Ljubljanában. A muravidéki régióban hamarosan
     tatása. A művészetben fontos a kulturális párbeszéd,  volt rá példa, Franc Temlin 1715-ben már muravidéki
     mert várhatóan elősegíti a művészetek mobilitását és  nyelvjárásban lefordította a Mali katekizmust. Ekkor
     ösztönzi a művészek kreativitását is. Az oktatás és a  jelent meg az első szlovén könyv a Muravidéken. Őt
     tudomány témakörében a legtöbben a többnyelvűség   követték Štefan Küzmič, Mihael Sever, Mihael Bakoš,
     vállalását hangsúlyozták rámutatva arra, hogy a fiata- Janoš Kardoš és más protestáns egyházi és világi írók.

     lok minél több idegen nyelvet tanuljanak meg, ugyan-
     akkor ápolják saját nyelvüket is. Fontos a művészetek  Ma az információs társadalom körforgásában mindez
     oktatása és egymás történelmének a megismerése is a  már csak a kulturális örökségünkhöz tartozik, de a táj
     térségben.                      és a hagyomány művészeti örökségét erősítik.


     »Együtt a sokféleségben« - a kultúrák közötti párbeszéd
     európai évének mottója. A Lindua legújabb számának
     is ezt a mottót választottuk. Az év folyamán a szlovén
     kultúrában Primož Trubar protestáns prédikátor, teo-

     lógus, író és műfordító, a szlovén irodalmi nyelv meg-
     teremtője születésének 500. évfordulóját ünnepelik.
     Muravidéken is számos kulturális rendezvényt szer-             Dr. ZáGOREC-CSUKA Judit
     veznek Trubar tiszteletére.                         főszerkesztő


     4                           • 4/2008
   1   2   3   4   5   6   7   8   9