Page 3 - Lindua 11-12/2011
P. 3

multikulturna strokovno-družboslovno-literarnoumetnostna revija
                            občine lendava • lendva község multikulturális tudományos-
                            társadalom tudományi-irodalmi és képzőművészeti folyóirata

      Odgovorna urednica • Felelős szerkesztő:  judit viDa tÖrNar

      Uredniški odbor • Szerkesztőbizottság:   judit viDa tÖrNar, olga PaUŠiČ, mira UNger,
                            aleksandra koZak, Beata laZar


      Jezikovni pregled • Lektorálás:       andreja DeNko, annamária gróF

      Oblikovanje • Grafikai tervezés:      Peter orBaN

      Izdajatelj in založnik • Kiadó:       knjižnica lendava – könyvtár lendva

      Za izdajatelja • A kiadásért felel:     Žužana ŽolDoŠ


      Tisk • Nyomda:               tiskarna S-tisk d.o.o., Beltinci

      Naklada • Példányszám:           600

      Letnik • Évfolyam:             5. letnik – 5. évfolyam, številka – szám 11-12/2011

      Naslov uredništva • Szerkesztőségi cím:   Uredniški odbor revije Lindua • Lindua folyóirat szerkesztősége
                            glavna ulica – Fő utca 12 (sedež knjižnice lendava – a könyvtár
                            lendva székhelye), 9220 lendava – lendva

                            elektronski naslov: lindua@knjiznica-lendava.si
       iSSN 1854-7931
       Pokrovitelji • támogatók:


      avtorji, ki so brezplačno odstopili svoje prispevke • a szerzők, akik térítésmentesen ajánlották fel szövegeiket
   1   2   3   4   5   6   7   8