COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam novosti julij 20150 SPLOSNO


1.
BREZOVŠEK, Marjan
        Javno vodenje : sodobni izzivi / Marjan Brezovšek, Simona Kukovič. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - 241 str. : ilustr. ; 22 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 300 izv. - O avtorjih: str. [242]. - Bibliografija: str. 221-241

ISBN 978-961-235-712-2
a) Vodenje - Teorija b) Vodenje - Javni sektor c) javno vodenje d) management e) javna uprava f) javne politike

005:35
35:005
LE od 005 BREZOVŠEK Marjan Javno vodenje
COBISS.SI-ID 277012224

2.
        A HATÁRON túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végig : fejezetek a magyar sajtószabadság történetéből / szerkesztette Apró István és Paál Vince. - Budapest : Médiatudományi Intézet, 2014. - 321 str. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222)

ISBN 978-615-5302-10-7
a) mediji b) novinarstvo c) svoboda

070
LE do 0 A HATÁRON
COBISS.SI-ID 12951964

3.
        MINECRAFT : neuradni vodnik : [vse, kar je treba vedeti o tem, kako graditi, raziskovati, garbati in preživeti v svetu Minecrafta] / [ur. Nicole Smith ; prevedel Sergej Hvala]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 175 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The ultimate unofficial guide to Minecraft strategies. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3641-5
a) Minecraft (računalniška igra) - Priročniki b) Računalniške igre - Priročniki

004.5:794(035)
LE od 004 MINECRAFT
COBISS.SI-ID 278697728

4.
        TOP! : za najstnike. - Letn. 1, št. 1 (6. jul. 2015)-        . - Ljubljana (Papirniški trg 17) : Salomon, 2015-. - 30 cm

Dvomesečnik
ISSN 2386-0596 = Top! (Ljubljana)

050-053.6(497.4)

Let. 1 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 280127744


1 FILOZOFIJA


5.
BATISTIČ-Zorec, Marcela
        Teorije v razvojni psihologiji / Marcela Batistič Zorec. - 3. izd. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2014 (Ljubljana : Formatisk). - 108 str. ; 23 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str.105-107

ISBN 978-961-253-164-5
a) Razvojna psihologija - Teorija b) psihologija c) otroška psihologija d) otroci e) kognitivni razvoj

159.922.7.01
LE od 159.9 BATISTIČ-Z. M. Teorije v razvojni
COBISS.SI-ID 276655104

6.
BENČIN, Rok
        Okna brez monad : estetika od Heideggerja do Rancièra / Rok Benčin. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Begunje : Cicero). - 299 str. ; 22 cm. - (Philosophica. Series Prizma / Filozofski inštitut ZRC SAZU, ISSN 2232-3015)

350 izv. - Bibliografija: str. 283-289. - Kazali

ISBN 978-961-254-783-7
a) Heidegger, Martin (1889-1976) b) Rancière, Jacques (1940-) c) Badiou, Alain (1937-) - Estetika d) Estetika e) filozofija umetnosti f) ontologija g) reprezentacija

111.852
LE od 1 BENČIN Rok Okna brez
COBISS.SI-ID 278706688

7.
        DUHOVNOST žensk na Slovenskem / uredili Nadja Furlan Štante, Marjana Harcet. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). - 202 str. : tabele ; 24 cm. - (Poligrafi, ISSN 1318-8828 ; letn. 19 (2014), št. 73-74)

Ov. nasl. - 250 izv. - O avtoricah: str. 199-202. - Bibliografija na koncu večine prispevkov. - Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-6862-99-8
a) Duhovnost - Ženske - Slovenija - Zborniki

133.2-055.2(497.4)(082)
27-584(497.4)(082)
LE od 133 DUHOVNOST
COBISS.SI-ID 276067328

8.
LOPERT, Maja
        Iz biti izhaja dolžnost : Hans Jonas in njegovo pojmovanje življenja kot ontološka podlaga za etiko odgovornosti / Maja Lopert ; [prevod povzetka Katja Štrubelj]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). - 139 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 131-135 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-78-3
a) Jonas, Hans (1903-1993) - Interpretacija b) Bioetika c) narava d) odgovornost e) etika

17Jonas H.
LE od 1 LOPERT Maja Iz biti izhaja
COBISS.SI-ID 278048768

9.
        MAGIJA amuletov / [avtorji besedil Marko Frelih ... [et al.] ; uredil Marko Frelih, Nina Zdravič Polič ; prevodi David Limon, Franc Smrke, Živa Vesel ; fotografije razstave Blaž Zupančič] = The magic of amulets / [authors of texts Marko Frelih ... [et al.] ; edited by Marko Frelih, Nina Zdravič Polič ; translations David Limon, Franc Smrke, Živa Vesel ; photographs of the exhibition Blaž Zupančič]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej = Slovene Ethnographic Museum, 2014 (Žirovnica : Medium). - 248 str. : ilustr. ; 28 cm

Prispevki v slov. in angl., en tudi v franc. - 600 izv. - Bibliografija pri enem prispevku, opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6388-41-2
a) Amuleti - Magija - Zborniki

133.4:737.27(082)
LE od 133 MAGIJA amuletov
COBISS.SI-ID 276812544


159.9 PSIHOLOGIJA


10.
        BILTEN Bravo . - Ljubljana (Gotska 18) : Društvo Bravo, 2004-

Polletnik. - Ov. nasl.
ISSN 1854-0929 = Bilten Bravo

159.953.5
LE či 159.9 BILTEN Bravo
Let. 11 2015 št. 22#
COBISS.SI-ID 217341696


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE


11.
CHAMGON Kenting, Tai Situpa
        Resnična popolnost / Chamgon Kenting Tai Situpa ; [prevajalci Ani Karma Wangmo ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Palpung Ješe Čöling, 2015 ([Ljubljana] : Matformat). - 149 str. ; 22 cm

Prevod dela: Ultimately perfect. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-281-666-7
a) Tibetanski budizem - Duhovnost b) Dharma - Tibetanski budizem

243.4-584
243.4-423.7
LE od 2 CHAMGON Kenting Resnična popolnost
COBISS.SI-ID 277080576

12.
FURLAN-Štante, Nadja
        V iskanju boginje : kozmologija senzibilnosti in gostoljubja / Nadja Furlan Štante. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). - 111 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 97-104. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-80-6
a) Ženske - Duhovnost b) Feministična teologija c) boginja d) boginje e) ženski princip f) spolna identiteta g) teološki ekofeminizem

2-162.6:305
2-11:141.72
502:141.72
LE od 2 FURLAN-Štante N. V iskanju boginje
COBISS.SI-ID 278240000


30/31 SOCIOGRAFIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. SOCIOLOGIJA


13.
FERFILA, Bogomil
        Severna Koreja : zadnja stalinistična in komunistična monarhija / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2015 ([Ljubljana] : Demat). - 352 str. ; 21 cm

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 349-352. - Bibliografija: str. 333-348

ISBN 978-961-281-789-3
a) Potopisi b) Sociografija c) Politično komuniciranje d) Družbene razmere e) Travel writings f) Sociography g) Political communication h) Social conditions i) Severna Koreja - Družbene razmere

308(519.3)
LE od 30/31 FERFILA Bogomil Severna Koreja
COBISS.SI-ID 278954752


32 POLITIKA


14.
BEVK, Samo
        Pisma s poslanskega sedeža 108 / Samo Bevk. - Idrija : Bogataj, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 579 str. : fotogr. ; 24 cm

300 izv. - Bevkova pisma s poslanskega sedeža / Majda Potrata: str. 5-6. - O avtorju na zavihkih ov. - Kazalo

ISBN 978-961-6035-59-0
a) Parlamenti - Slovenija - 1997-2014 b) Slovenija - Politične razmere - 1997-2014

323(497.4)"1997/2014"(081)
LE od 32/33 BEVK Samo Pisma s
COBISS.SI-ID 278446592

15.
ČOLAK, Andrija
        Razpad Jugoslavije - agonija ZKJ in zadnji dnevi socialistične države / Andrija Čolak ; [prevod Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2015 ([Ljubljana] : Rotosi). - 526 str. ; 20 cm

Prevod dela: Agonija SKJ. - Tiskano po naročilu. - Spremna beseda k slovenski izdaji / Boris Muževič: str. 7-14. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6627-58-0
a) Jugoslavija - Politična zgodovina

323(497.1)(091)
LE od 32/33 ČOLAK Andrija Razpad Jugoslavije
COBISS.SI-ID 279493888

16.
FELTRI, Vittorio
        Četrti rajh : kako si je Nemčija podredila Evropo / Vittorio Feltri in Gennaro Sangiuliano ; [prevod Tone Hočevar]. - Mengeš : Ciceron, cop. 2015. - 173 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Il quarto Reich. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-6627-59-7
a) Mednarodni odnosi - Evropa b) International relations c) Nemčija - Zunanja politika d) Germany

327(4)
LE od 32/33 FELTRI Vittorio Četrti rajh
COBISS.SI-ID 280279296

17.
KALOH, Dejan
        Od Nagodeta do Janše : kronika novodobnega montiranega sodnega procesa Patria / Dejan Kaloh ; [fotografije Matic Štojs ... et al.]. - 1. izd. - Maribor : Politikis & PR ; [Ljubljana] : Nova obzorja, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 457 str. : fotogr. ; 25 cm

1.000 izv. - Atentat na prihodnost / Boštjan M. Turk: str. 7-9

ISBN 978-961-281-849-4
a) Janša, Janez (1958-) b) Sodni procesi - Slovenija c) Slovenija - Politične razmere

323(497.4)
34.09(497.4):929Janša J.
LE od 32/33 KALOH Dejan Od Nagodeta do
COBISS.SI-ID 279683584

18.
        RAZPRAVE in gradivo : revija za narodnostna vprašanja = Treatises and documents : journal of ethnic studies. - 1990, št. 24 (nov.)-        . - Ljubljana (Erjavčeva 26) : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 1990-. - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.inv.si/Dokumenti/dokumenti.aspx?iddoc=409&idmenu1=105&lang=slo. - Trikrat letno. - Ima spletno izd.: Razprave in gradivo (Spletna izd.) = ISSN 1854-5181. - Je nadaljevanje: Revija za narodnostna vprašanja = ISSN 0353-2720
ISSN 0354-0286 = Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990)

323.15
LE do 32/33 RAZPRAVE in gradivo
2015 Št. 74#
COBISS.SI-ID 23045378


33 EKONOMSKE ZNANOSTI. GOSPODARSTVO. DELO


19.
CROWLEY, Katherine
        Delo s teboj me ubija : izpletite se iz čustvenih pasti na delovnem mestu / Katherine Crowley in Kathi Elster ; [prevedla Emanuela Malačič Kladnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Chiara, 2015 ([Ljubljana] : Itagraf). - XXI, 230 str. ; 23 str. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Working with you is killing me. - 1.000 izv. - Izjemno čtivo tako za vodje kot za zaposlene / Snežana Kragelj: str. XI-XIII. - Knjiga, vredna vašega časa / Nenad Filipović: str. XIV. - Kazalo

ISBN 978-961-93646-8-0
a) Delovno okolje - Medosebni odnosi - Priročniki

331.104.2(035)
LE od 159.9 CROWLEY K. Delo s teboj
COBISS.SI-ID 280110336

20.
GEORGE, Susan, 1934-
        Kdo vas je pa izvolil? : vzpon nelegitimne oblasti korporacij in zaton demokracije / Susan George ; [prevod Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2015 ([Ljubljana] : Rotosi). - 199 str. ; 20 cm

Prevod dela: Who elected you?. - Tiskano po naročilu. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6627-57-3
a) Mednarodna podjetja - Politika b) svetovno gospodarstvo c) svetovna politika d) mednarodni ekonomski odnosi

339.94:32
LE od 32/33 GEORGE Susan Kdo vas je pa
COBISS.SI-ID 279328256


34/354 PRAVO. JAVNA UPRAVA


21.
        KOMENTAR Ustave Republike Slovenije / [avtorji France Arhar ... et al.] ; urednik Lovro Šturm. - 1. ponatis. - Kranj : Fakulteta za državne in evropske študije, 2010 (Brežice : Utrip). - 1247 str. ; 25 cm

Kazalo. - Iz vsebine: Ustavni zakon o spremembi 68. člena Ustave Republike Slovenije ; Ustavni zakon o spremembi 80. člena Ustave Republike Slovenije ; Ustavni zakon o izvedbi Ustave Republike Slovenije ; Ustavni zakon o dopolnitvi Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije ; Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ; Ustavni zakon o dopolnitvah Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

ISBN 978-961-238-053-3 (trda vezava)
a) Slovenija - Ustava - 1991 - Komentarji

342.4(497.4)(094.5.072)
LE od 34/354 KOMENTAR ustave
COBISS.SI-ID 249555456

22.
        ŽENSKA taborišča : ženska kazenska taborišča za prisilno delo v Sloveniji 1949-1950 / Jože Dežman ... [et al.] ; Peter Jambrek, urednik ; [imensko in stvarno kazalo Marjetka Kocijančič in Peter Jambrek]. - 1. izd. - Brdo pri Kranju : Fakulteta za državne in evropske študije ; Nova Gorica : Evropska pravna fakulteta, 2014 ([Ljubljana] : Januš). - 270 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Slovenija 1945-2015 : suverenost, ustavnost in prihodnost slovenskega ustavnega sistema)

300 izv. - Bibliografija: str. 231-234. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6901-02-4 (Fakulteta za državne in evropske študije)
a) Ženske - Prisilno delo - Slovenija - 1949-1950 b) Taborišča - Slovenija - 1949-1950 c) kazenske sankcije d) dokumenti e) politični zaporniki

343.8-055.2(497.4)"1949/1950"
LE od 34/354 ŽENSKA taborišča
COBISS.SI-ID 274845952


355/359 VOJNA VESCINA. VOJNE VEDE


23.
        SVET na prelomu : varnostne skupnosti kot odgovor na kompleksno ogrožanje sodobnega sveta / Anton Grizold ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015 ([Ljubljana] : Primitus). - 212 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Varnostne študije)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 15, 173-195. - Povzetek v angl. - Kazalo

ISBN 978-961-235-725-2
a) Mednarodna varnost b) varnostna politika c) mednarodni odnosi d) mednarodno vojaško sodelovanje

355.02(100)
327.5
LE od 355/359 SVET na
COBISS.SI-ID 278157312


37 VZGOJA. SOLSTVO. IZOBRAZEVANJE


24.
KRAŠNA, Marjan
        Izobraževanje v digitalnem svetu / Marjan Krašna. - V Mariboru : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015 ([Maribor] : Evrografis). - 146 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 108)

Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - 200 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 127-133. - Kazalo

ISBN 978-961-6930-30-7
a) izobraževanje b) digitalizacija c) informatika

37:004
LE od 37 KRAŠNA Marjan Izobraževanje v
COBISS.SI-ID 82775809

25.
        OBZORJA učenja : vzgojno-izobraževalne perspektive / zbral in uredil Tomaž Grušovnik ; [prevod Mirko Zorman]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 547 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686)

Prispevki v slov., angl. ali srb. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. na koncu knjige. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-14-2
a) Pedagogika - Zborniki b) Vzgoja - Zborniki c) Izobraževanje - Zborniki d) pouk e) učenje

37.01(082)
LE od 37 OBZORJA učenja
COBISS.SI-ID 278931968

26.
PERKO, Janja, 1958-
        Slovenščina na ustni maturi 2016 : priročnik / Janja Perko, Marjana Hodak. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 282 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 281-282. - Kazala

ISBN 978-961-01-3557-9
a) Književnost - Matura - Priročniki b) Slovenščina - Matura - Priročniki

37.091.27:821.09:373.5(035)
37.091.27:811.163.6:373.5(035)
LE od 37 PERKO Janja Slovenščina na
COBISS.SI-ID 279040512

27.
PERTOT, Susanna
        Dvojezično otroštvo : navodila za uporabo = L'infanzia bilingue : istruzioni per l'uso / avtorica, autrice Susanna Pertot ; ilustracije, illustrazioni Dunja Jogan ; [italijanski prevod, traduzione in italiano Patrizia Vascotto]. - [S. l.] : Ciljno začasno združenje "Jezik-Lingua" = Associazione temporanea di scopo "Jezik-Lingua", 2011. - 55 str. : ilustr. ; 22 x 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd/null/r13414/Dvojezicno-otrostvo-Infanzia-bilingue.pdf?ext=.pdf. - 5000 izv. - Potiskane notranje str. ov. - Vzpor. besedilo v slov. in prevod v it. - Bibliografija: str. [56]

ISBN 978-88-7174-133-8
a) Predšolski otroci - Govorni razvoj - Priročniki b) Predšolski otroci - Dvojezičnost - Priročniki c) drugi jezik d) materinščina e) italijanščina f) otroci g) zgodnja dvojezičnost h) tuji jeziki i) učenje

372.461.1(035)
159.922.7:81'246.2
811.163.6'23-053.4
LE od 37 PERTOT Susanna Dvojezično
COBISS.SI-ID 4488684

28.
STROKOVNA konferenca učiteljev podaljšanega bivanja (9 ; 2015 ; Ljubljana)
        Inovativnost in ustvarjalnost : zbornik / IX. strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja 2015, [26. 3. 2015, Ljubljana] ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2015. - 150 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik prispevkov. - Potiskana prednja notr. str. ov. - Bibliografija in/ali povzetek pri večini prispevkov

ISBN 978-961-93789-1-5 !
a) Osnovne šole - Podaljšano bivanje - Zborniki b) izobraževanje c) pouk d) ustvarjalnost e) posvetovanja

37.091.21(082)
LE od 37 STROKOVNA Inovativnost in
COBISS.SI-ID 279758592


39 ETNOLOGIJA. FOLKLORA


29.
RAVNIK, Mojca
        Na žegen! : žegnanje in drugi prazniki z rekruti v Ukvah v Kanalski dolini = Venite alla sagra! : la sagra e altre feste con i coscritti nel paese di Ugovizza nella Val Canale / Mojca Ravnik ; [prevod povzetka Nevenka Primožič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 127 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 119-124. - Sommario

ISBN 978-961-254-768-4
a) Ljudski prazniki - Ukve b) Kanalska dolina c) zamejski Slovenci d) ljudski običaji e) žegnanje f) božično-novoletne šege

394.2(450.365Ukve=163.6)
LE od 39 RAVNIK Mojca Na žegen!
COBISS.SI-ID 277994240


55/59 GEOLOGIJA. BIOLOGIJA


30.
PRAPROTNIK, Nada
        Rastlinstvo na stezah ovčarja Marka : sprehod med rastlinami v osrčju Karavank / Nada Praprotnik ; [fotografije Ciril Mlinar ... et al.]. - Žirovnica : Medium : Planinsko društvo, 2015. - 101 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 93-94. - Kazali

ISBN 978-961-6895-12-5 (Medium)
a) Rastlinstvo - Karavanke b) albumi

581.9(234.323.61)
LE od 58 PRAPROTNIK Nada Rastlinstvo na
COBISS.SI-ID 278187776


61 MEDICINA. NEZGODE. VETERINA. FARMACIJA


31.
CRESCENTINI, Cristiano
        Nevropsihologija dvojezičnosti pri otrocih / Cristiano Crescentini in Franco Fabbro ; [prevod iz italijanščine v slovenščino Ravel Kodrič]. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje [Jezik - Lingua], 2014 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 64, 69 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Publikacija izšla v okviru projekta "Jezik - Lingua", ki je bil sofinanciran v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. - Bibliografija: str. 56-61, 58-64. - Vsebuje tudi it. prevod, tiskan v obratni smeri: Neuropsicologia del bilinguismo nei bambini

ISBN 978-88-7342-209-9
a) dvojezičnost b) učenje in poučevanje tujih jezikov c) izobraževanje otrok d) nevropsihologija

616.8:159.9
81'246.2
LE od 159.9 CRESCENTINI C. Nevropsihologija
COBISS.SI-ID 3900923

32.
GABRIEL, Jon
        Vitki in zdravi otroci : Gabrielova metoda hujšanja / Jon Gabriel in Patricia Ronald Riba, ; [prevod AkeoLab]. - Škofljica : Olbej, 2015. - XXV, 187 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Fit kids revolution

ISBN 978-961-281-810-4
a) Debelost - Otroci

613.25-053.2
LE od 613 GABRIEL Jon Vitki in zdravi
COBISS.SI-ID 279226368

33.
GENDRON, Marie
        Skrivnost, imenovana Alzheimer : alzheimerjeva bolezen kot najpogostejši vzrok demence : razumevanje, pomoč in nega, druženje --- pot sočutja / Marie Gendron ; [prevedla [!] Mojca Merc, Neža Grilj]. - 1. izd. - Ljubljana : Chiara, 2015 ([Ljubljana] : Itagraf). - 277 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Le mystère Alzheimer. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Peter Pregelj: str. 5. - Knjigi na pot / Nataša Zalokar: str. 7-8. - Bibliografija: str. [281]

ISBN 978-961-93646-7-3
a) Alzheimerjeva bolezen b) Demenca - Doživljanje bolezni c) etiologija d) simptomi e) diagnostika f) zdravljenje g) preprečevanje h) bolniki i) oskrba (nega) j) osebna doživetja

616.894-052
LE od 616 GENDRON Marie Skrivnost,
COBISS.SI-ID 279793408


62+66/69 INZENIRSKE VEDE. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


34.
RAJHER, Zdenko
        Sadna vina in kisi / Zdenko Rajher. - Slovenj Gradec : Kmetijska založba, 2014 ([Šmartno pri Slovenj Gradcu] : Grešovnik). - 262 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Spremna beseda / Tatjana Unuk: str. 5. - Bibliografija: str. 244-246

ISBN 978-961-6418-25-6
a) Sadna vina - Tehnologija - Priročniki b) Kis - Tehnologija - Priročniki c) sadje d) predelava e) napake f) kvaliteta g) uporaba h) zgodovinski pregledi i) zakonodaja

663.2(035)
663.242(035)
LE od 66 RAJHER Zdenko Sadna vina in
COBISS.SI-ID 279567360

35.
TUŠEK, Janez, 1952-
        Varjenje in sorodne tehnike spajanja materialov v neločljivo zvezo / Janez Tušek. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2014 (Ljubljana : Birografika BORI). - XII, 467 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-961-6536-75-2
a) Materiali - Spajanje - Učbeniki za visoke šole b) Varjenje - Učbeniki za visoke šole c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) varilna tehnika f) obločno varjenje g) MIG varjenje h) MAG varjenje i) TIG varjenje j) varjenje z elektronskim snopom k) lasersko varjenje l) varjenje s plazmo m) plamensko varjenje n) termitno varjenje o) uporovno varjenje p) metalizacija površin q) spajkanje r) lepljenje s) mehansko spajanje

621.791(075.8)
LE od 62 TUŠEK Janez Varjenje in
COBISS.SI-ID 272605696


63 GOZDARSTVO. KMETIJSTVO


36.
ORTAN, Majda
        Simfonija ravnovesja : razkritje zelene skrivnosti / Majda Ortan, Miša Pušenjak ; [predgovor Jasna Golc ; fotografije osebni arhivi Majda Ortan ... et al.]. - Prevalje : samozal. M. Ortan, 2015. - 218 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 217

ISBN 978-961-283-307-7
a) Kulturne rastline - Biotično varstvo b) agrohomeopatija

632.937
LE od 63 ORTAN Majda Simfonija
COBISS.SI-ID 279217664

37.
        ZELENI raj : nasveti za slovenske vrtove. - Letn. 1, št. 1 (avg. 2015)- . - Ljubljana : Salomon, 2015-. - 30 cm

Mesečnik
ISSN 2386-0634 = Zeleni raj

635

Let. 1 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 280128768


7.01 TEORIJA UMETNOSTI


38.
FREEDBERG, David
        Moč podob : študije iz zgodovine in teorije odzivanja / David Freedberg ; [prevod Marko Jenko ; spremna beseda Jure Mikuž]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2014 ([Ljubljana] : Studio print). - 772 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Odzivi na Freedbergove študije odzivanja / Jure Mikuž: str. 747-765. - Prevod dela: The power of images. - 500 izv. - Bibliografija: str. 729-745. - Kazalo

ISBN 978-961-6798-47-1
a) Umetnost - Kulturna zgodovina b) Likovni motivi - Upodobitve - Zgodovina c) podoba d) slikarstvo e) kiparstvo f) kulturna zgodovina g) religija in likovna umetnost h) simboli v likovni umetnosti i) votivna podoba j) namerno poškodovanje umetnine k) psihologija in likovna umetnost

7.01:7.04
LE od 7 FREEDBERG David Moč podob
COBISS.SI-ID 276193024


71/72 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. ARHITEKTURA. VARSTVO SPOMENIKOV.


39.
        ODKRIVAJ : vodnik za obiskovalce Triglavskega narodnega parka = Discover : guide to Triglav National Park. - Letn. 1, št. 1 (2011)-        . - Bled (Ljubljanska cesta 27) : Triglavski narodni park, 2011-. - 42 cm

Letnik

719(497.4-751.2)(036)

Let. 5 2015 št. 5
COBISS.SI-ID 262103040


73/77 UPODABLJAJOCA UMETNOST. FOTOGRAFIJA.


40.
ŠEGULA, Sabina, 1968-
        Osnove floristike 1 : učbenik/priročnik za modula Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij, Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadov v programu cvetličar [in] za modula Osnove hortikulturnega oblikovanja, Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem v programu hortikulturni tehnik / Sabina Šegula, Sabina Nemanič ; [fotografije Sabina Šegula ... [et al.] ; ilustracije in tehnične risbe Mateja Krašovec Pogorelčnik]. - Velenje : Modart, 2014 (Celje : Grafika Zlatečan). - 150 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Floristika)

Predstavitev avtoric na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 149

ISBN 978-961-6716-07-9
a) Cvetličarska umetnost - Učbeniki za srednje šole b) Cvetličarstvo - Dekoracija - Učbeniki za srednje šole c) Cvetlični aranžmaji - Učbeniki za srednje šole d) floristika e) aranžiranje cvetja f) orodje g) pripomočki h) posodje i) okrasne rastline j) šopki k) ikebane l) oblikovanje m) likovno oblikovanje n) uporabna umetnost

745.9(075.3)
635.9:745.9(075.3)
LE od 745/747 ŠEGULA Sabina Osnove
COBISS.SI-ID 274051072

41.
ŠEGULA, Sabina, 1968-
        Osnove floristike 2 : učbenik/priročnik za modula Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij, Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadov v programu cvetličar [in] za modula Osnove hortikulturnega oblikovanja, Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem v programu hortikulturni tehnik / Sabina Šegula, Sabina Nemanič ; [fotografije Sabina Šegula ... [et al.] ; ilustracije in tehnične risbe Mateja Krašovec Pogorelčnik]. - Velenje : Modart, 2014 (Celje : Grafika Zlatečan). - 190 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Floristika)

Predstavitev avtoric na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 189

ISBN 978-961-6716-08-6
a) Cvetličarska umetnost - Učbeniki za srednje šole b) Cvetličarstvo - Dekoracija - Učbeniki za srednje šole c) Cvetlični aranžmaji - Učbeniki za srednje šole d) floristika e) aranžiranje cvetja f) orodje g) pripomočki h) okrasne rastline i) šopki j) ikebane k) oblikovanje l) likovno oblikovanje m) uporabna umetnost n) cvetlice o) marketing

745.9(075.3)
635.9:745.9(075.3)
LE od 745/747 ŠEGULA Sabina Osnove
COBISS.SI-ID 274051328


78+791/792 GLASBA. FILM. GLEDALISCE.


42.
KLOPČIČ, Rok, 1933-2010
        Violina / Rok Klopčič. - Ljubljana : Glasbeni atelje Tartini, 2014. - 108 str. : ilustr. ; 21 cm

Rok Klopčič : (1933-2010) / Vildana Repše: str. 108

ISBN 978-961-90975-3-3
a) Violina - Knjige za mladino b) glasbila c) violinisti

780.614.332(02.053.2)
LE od 78 KLOPČIČ Rok Violina
COBISS.SI-ID 276617472

43.
        POKLON Ivanki Mežan / [teksti Amelia Kraigher ... [et al.] ; fotografije Slovenska kinoteka ... et al.] ; urednica Špela Čižman]. - Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2014. - [48] str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6417-87-7
a) Mežan, Ivanka (1926-) - Monografije b) Mežan, Ivanka (1926-) - Filmografije c) slovenske igralke d) filmske igralke

791.635-055.2(497.4):929Mežan I.
929Mežan I.
LE od 791/.2 POKLON Ivanki
COBISS.SI-ID 274491136

44.
        ZAIGRAJMO goslice [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za 1. razred violine / zbrala in uredila Darinka Fabiani ; [ilustracije Renata Burnik]. - Idrija : Bogataj, 2009 (Idrija : ABC Merkur). - 32 str. ; 30 cm + 1 part (48 str.). - (Zbirka Musique)

ISMN 979-0-709022-03-8
ZB-012 Bogataj
a) Violina - Klavir

780.614.332:780.6
LE ml 78 ZAIGRAJMO goslice OD ml 78 ZAIGRAJMO goslice
COBISS.SI-ID 247211264


793/799 DRUZABNE ZABAVE. PLES. IGRE. SPORT


45.
ZOREC, Miha
        Igre za bistre glave / [besedilo, ilustracije in fotografije] Miha Zorec. - 1. natis. - Grosuplje : Knjigca, 2015 ([s. l.] : Pleško). - 175 str. : ilustr. ; 29 cm

800 izv.

ISBN 978-961-93725-2-4
a) Miselne igre - Knjige za otroke b) igre

793.7(02.053.2)
LE ml 793/799 ZOREC Miha Igre za bistre
COBISS.SI-ID 279793664


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA


46.
MARC Bratina, Karin
        Jezikovna podoba slovenske Istre : kulturna semantika slikovitega v slovenskoistrskem narečju / Karin Marc Bratina. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). - 266 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 245-266. - Povzetek. - Kazali

ISBN 978-961-6862-77-6
a) Slovenščina - Narečja - Istra b) slovenska narečja c) geolingvistika d) frazeologija e) lingvokulturologija f) etnolingvistika g) kulturnosemantična analiza h) slovenskoistrsko narečje i) slovenska Istra

811.163.6'282(479.4Istra)
LE od 82.0 MARC B. K. Jezikovna podoba
COBISS.SI-ID 277158656

47.
        MED drugim in tujim jezikom : poučevanje in učenje slovenščine pri odraslih v obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine / uredila Devan Jagodic, Štefan Čok ; [italijanski prevod Paola Lucchesi ; izdajatelj Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI)]. - Trst : Ciljno začasno združenje "Jezik-Lingua", 2013 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 145, 155 str. : graf. prikazi ; 24 cm

600 izv. - Publikacija izšla v okviru projekta "Jezik - Lingua", ki je bil sofinanciran v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. - Bibliografija: str. 114-116, 124-126. - Kazalo. - Abstract. - Vsebuje tudi it. prevod, tiskan v obratni smeri: Fra lingua seconda e lingua straniera / a cura di Devan Jagodic, Štefan Čok ; traduzione in italiano Paola Lucchesi

ISBN 978-88-95584-06-5
a) slovenščina kot drugi jezik b) učenje in poučevanje tujih jezikov c) izobraževanje odraslih d) Furlanija Julijska krajina e) Italija f) raziskave

811.163.6'243(450.36)
374.091.3:811.163.6(450.36)
LE od 81 MED drugim in
COBISS.SI-ID 6046444

48.
ŠTEKAR-Vidic, Verena
        Blaž Kumerdej (1738-1805) : slovenski razsvetljenec, pedagog in jezikoslovec = Slovene enlightenment scholar, pedagogue and linguist / [brošuro po gradivu za razstavo pripravila Verena Štekar-Vidic, Tita Porenta ; prevedla Maja Visenjak Limon ; fotografije fototeka Mestnega muzeja Radovljica ... et al.]. - Radovljica : Muzeji radovljiške občine - Mestni muzej ; Bled : Občina : Zavod za kulturo, 2010 ([Žirovnica] : Medium). - [20] str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtorici navedeni v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Potiskane notr. str. ov. in zavihka. - 700 izv. - O Titi Porenta na zadnji notr. str. ov. - Bibliografija: str. [16] str.
a) Kumerdej, Blaž (1738-1805) b) Slovenski pisatelji - Književnost c) lingvisti d) kulturna zgodovina e) 18.st. f) Slovenci

81
LE od 81 ŠTEKAR-Vidic V. Blaž Kumerdej
COBISS.SI-ID 7682912


82 LITERARNA BESEDILA


49.
ADLER-Olsen, Jussi
        Határtalanul : skandináv krimik / Jussi Adler-Olsen ; [fordította Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2015. - 463 str. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)

Prevod dela: Den Graenselose

ISBN 978-963-324-264-3

821.113.4-312.4
LE od 82-312.4 ADLER-Olsen J. Határtalanul
COBISS.SI-ID 12954524

50.
ALEŠ Luznar, Kaja
        Po čem diši lešnik? = What does a hazelnut smell like? / Kaja Aleš Luznar ; ilustracije, illustration Katka Furlan ; prevod, translation Nastja Topalovič. - 1. natis. - Maribor : Filantrop, 2015 ([s. l.] : Formatisk). - [17] str., [14] str. pril. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv. - Besedilo v slov. in vzpor. prevod v angl. - "Pisava in oblika besedila sta prilagojeni dislektikom" --> ov. zadaj

ISBN 978-961-281-816-6
a) lešniki b) ljubezen c) živali v domišljiji d) pobarvanke e) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
087.5
LE ml C ALEŠ Luznar K. Po čem diši
COBISS.SI-ID 279296000

51.
AMBRUS, Lajos
        Az én szőlőhegyem / Ambrus Lajos. - [Szombathely] : B.K.L., [2005]. - 143 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 963-7334-09-2

821.511.141-32
DL od 82-32 AMBRUS Lajos Az én szőlőhegyem LE od 82-32 AMBRUS Lajos Az én szőlőhegyem
COBISS.SI-ID 5305139

52.
ANDREWS, Mary Kay, 1954-
        Poletna romanca / Mary Kay Andrews ; [prevedla Suzana Eckert]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 439 str. ; 20 cm

Prevod dela: Summer rental. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2627-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2628-0 (broš.)
a) Prijateljice - ZDA - V leposlovju b) Počitnice - Severna Karolina - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) Ženske - Življenjske spremembe - V leposlovju

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 ANDREWS Mary K. Poletna romanca TU od 82-311.2 ANDREWS Mary K. Poletna romanca
COBISS.SI-ID 279914240

53.
ARMENTROUT, Jennifer L.
        Vetkőzik a tanú / J. Lynn ; [fordította Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 269 str. ; 20 cm

Prevod dela: Tempting the best man

ISBN 978-963-254-815-9

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 ARMENTROUT J. L. Vetkőzik a tanú
COBISS.SI-ID 12960924

54.
BACCALARIO, Pierdomenico
        A Hamvak kertje / Ulysses Moore ; [fordította Túri Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 283 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Il giardino di cenere

ISBN 978-963-357-514-7

821.131.1-93-311.3
LE ml M BACCALARIO P. A Hamvak kertje
COBISS.SI-ID 12955036

55.
BATES, Marni
        Itt a vége, lúzer véle! / Marni Bates ; [fordította Béresi Csilla]. - Budapest : Móra, 2015. - 340 str. ; 20 cm. - (Lol (Budapest), ISSN 2064-3667)

Prevod dela: Awkwardly ever after

ISBN 978-963-11-9950-5

821.111(73)-93-311.2
LE ml M BATES Marni Itt a vége,
COBISS.SI-ID 12954268

56.
BLIXEN, Karen
        Volt egy farmom Afrikában / Karen Blixen ; [fordította Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2014. - 383 str. ; 20 cm

Prevod dela: Out of Africa

ISBN 978-963-07-9345-2

821.113.4-311.2
LE od 82-311.2 BLIXEN Karen Volt egy farmom
COBISS.SI-ID 12956060

57.
BREST, Vida
        Prodajamo za gumbe / Vida Brest ; ilustrirala Marjanca Jemec Božič. - 3. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Maribor] : Ma-tisk). - [16] str. : ilustr. ; 26 cm

3.300 izv.

ISBN 978-961-01-3455-8
a) čarovniki b) dečki c) velike tiskane črke d) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
087.5
LE ml C BREST Vida Prodajamo za
COBISS.SI-ID 274576128

58.
CSERNA-Szabó, András
        Veszett paradicsom : novellák / Cserna-Szabó András. - Budapest : Magvető, 2014. - 310 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-14-2903-9

821.511.141-32
LE od 82-32 CSERNA-Szabó A. Veszett
COBISS.SI-ID 12961436

59.
DAVIES, Benji
        Dedkov otok / [besedilo in ilustracije] Benji Davies ; [prevedla Mateja Črv Sužnik in Miha Sužnik]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - [32] str. : ilustr. ; 26 x 29 cm

Prevod dela: Grandad's island. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6859-76-9
a) dečki b) dedki c) izguba d) otoki e) potovanja f) v mladinskem potovanju

821.111-93-32
087.5
LE ml C DAVIES Benji Dedkov otok
COBISS.SI-ID 277716992

60.
DAY, Sylvia
        Prebujena : četrti del serije Crossfire / Sylvia Day ; [prevedla Nadja Ogriz]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 378 str. : sl. avtorice ; 21 cm. - (Serija Crossfire / Sylvia Day ; del 4) (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Captivated by you. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [381]

ISBN 978-961-01-3310-0
a) Odnosi med spoloma - V leposlovju b) Erotika - V leposlovju c) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 DAY Sylvia Prebujena
COBISS.SI-ID 278225664

61.
DELILLO, Don
        Cosmopolis / Don DeLillo ; [fordította Barabás András]. - Budapest : Libri, 2012. - 259 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-310-115-5

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 DELILLO Don Cosmopolis
COBISS.SI-ID 12961948

62.
        ESEJ na maturi 2016 / [avtorji] Adrijana Špacapan ... [et al.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 171 str. : ilustr. ; 24 cm

4.500 izv. - Uvodna beseda / Boža Krakar Vogel: str. 6-7. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-01-3558-6
a) Esej - Matura - Priročniki b) Književnost - Matura - Priročniki

82.0-4:37.091.27
821.09:37.091.27:373.5
LE od 82.0 ESEJ na
COBISS.SI-ID 278997760

63.
FEJŐS, Éva
        Cuba Libre / Fejős Éva. - Budapest : Ulpius-ház, 2010 (Debrecen : Alföldi Nyomda). - 517 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-254-398-7

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 FEJŐS Éva Cuba Libre
COBISS.SI-ID 7073075

64.
FEJŐS, Éva
        A mexikói / Fejős Éva. - Budapest : Ulpius-ház, 2010. - 422 str. ; 20 cm

ISBN 978-963-254-331-4

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 FEJŐS Éva A mexikói
COBISS.SI-ID 12952220

65.
FEJŐS, Éva
        November lánya / Fejős Éva. - Budapest : Erawan, 2014. - 456 str. ; 20 cm

ISBN 978-615-5469-08-4

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 FEJŐS Éva November lánya
COBISS.SI-ID 12953756

66.
FLOOD, Ciara
        Sitnobe sitne / [besedilo in ilustracije] Ciara Flood ; [prevedla Mateja Črv Sužnik in Miha Sužnik]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2015 (tiskano na Kitajskem). - [34] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Those pesky rabbits!. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6859-60-8

821.111-93-32
087.5
LE ml C FLOOD Ciara Sitnobe sitne
COBISS.SI-ID 275454976

67.
FRITZ, Ervin
        Odgovornost poezije : članki, pogovori, epigrami / Ervin Fritz. - Ljubljana : Društvo Knjižna zadruga, 2014 ([Žabnica] : Pro grafika). - 405 str. ; 20 cm

400 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6140-63-8

821.163.6-82
LE od 82.0 FRITZ Ervin Odgovornost
COBISS.SI-ID 277110528

68.
GARDNER, Sally
        Črviva luna / Sally Gardner ; [prevod Jaka Andrej Vojevec ; spremna beseda Sabina Burkeljca]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2014 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 176 str. ; 22 cm

Prevod dela: Maggot moon. - 500 izv.

ISBN 978-961-6859-61-5
a) disleksija

821.111-93-32
LE ml M GARDNER Sally Črviva luna OD ml M GARDNER Sally Črviva luna
COBISS.SI-ID 275828992

69.
GIMESI, Dóra
        Időfutár 1. : a körző titka / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - 2. kiad. - [Budapest] : Tilos az Á Könyvek, cop. 2014. - 399 str. ; 20 cm

ISBN 978-615-5441-03-5

821.511.141-31(02.053.2)
LE od 82-311.2 GIMESI DÓRA Időfutár
COBISS.SI-ID 1025164412

70.
GORDON, Noah, 1926-
        Odločitve / Noah Gordon ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 399 str. ; 20 cm

Prevod dela: Matters of choice. - Tisk po naročilu. - "Odločitve so tretja knjiga trilogije ... o dinastiji zdravnikov družine Cole ... prva romana trilogije, Zdravnik in Šaman ..." --> str. [400]

ISBN 978-961-00-2625-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2626-6 (broš.)

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 GORDON Noah Odločitve
COBISS.SI-ID 279911680

71.
HANNIGAN, Kate
        Édes vakáció / írta Kate Hannigan ; Brooke Boynton Hughes rajzaival ; [fordította Farkas Krisztina]. - Budapest : Manó, 2015. - 266 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Cupcake cousins

ISBN 978-963-403-062-1

821.111(73)-93-311.2
LE ml P HANNIGAN Kate Édes vakáció
COBISS.SI-ID 12959388

72.
HAWKING, Jane
        Utazás a végtelenben / Jane Hawking ; [fordította Csáki Judit, Kelemen László]. - Budapest : Libri, 2015. - 484 str. ; 20 cm

Prevod dela: Travelling to infinity

ISBN 978-963-310-555-9

821.111-312.6
LE od 82-312.6 HAWKING Jane Utazás a
COBISS.SI-ID 12957084

73.
HAWKINS, Paula
        A lány a vonaton / Hawkins Paula ; [fordította Tomori Gábor]. - Budapest : Század, 2015. - 319 str. ; 23 cm

Prevod dela: The girl on the train

ISBN 978-615-5373-62-6

821.111-312.4
LE od 82-312.4 HAWKINS Paula A lány a vonaton
COBISS.SI-ID 12953500

74.
HEIVOLL, Gaute
        Preden zgorim / Gaute Heivoll ; prevedel Darko Čuden. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2015 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 263 str. ; 22 cm

Prevod dela: Før jeg brenner ned. - Broš. izd. meri 21 cm. - 500 izv.

ISBN 978-961-6859-69-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-6859-70-7 (broš.)

821.113.5-311.2
LE od M HEIVOLL Gaute Preden zgorim
COBISS.SI-ID 277035264

75.
HIGGINS, George V.
        Ölni kíméletesen / George V. Higgins ; [fordította Mészáros Viktor]. - Budapest : Cartaphilus, 2014. - 262 str. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)

Prevod dela: Cogan's trade

ISBN 978-963-266-400-2

821.111(73)-312.4
LE od 82-312.4 HIGGINS George V. Ölni kíméletesen
COBISS.SI-ID 12960156

76.
HJORTH, Michael
        Sír a hegyekben : skandináv krimik / Hjorth [Michael], Rosenfeldt [Hans] ; [fordította Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2015. - 461 str. ; 21 cm

Prevod dela: Fjällgraven

ISBN 978-963-324-327-5

821.113.6-312.4
LE od 82-312.4 HJORTH Michael Sír a hegyekben
COBISS.SI-ID 12954012

77.
HORVAT, Jože, 1942-
        Domorodje : podeželske refleksije / Jože Horvat. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 206 str. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-282-127-2

821.163.6-32
LE od 82-311.2 HORVAT Jože Domorodje
COBISS.SI-ID 278531072

78.
IMAMOVIĆ, Jasmin
        Prosim te, zapiši : zgodovinski roman / Jasmin Imamović ; prevedel Jurij Hudolin. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014. - 297 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 68)

800 izv. - Spremna beseda Jurija Hudolina na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6894-60-9

821.163.4(497.6)-311.6
LE od 82-311.6 IMAMOVIĆ Jasmin Prosim te, zapiši
COBISS.SI-ID 277240064

79.
JAMES, Eloisa
        Obupane vojvodinje / Eloisa James ; [prevedla Katarina Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 351 str. ; 20 cm

Prevod dela: Desperate duchesses. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2631-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2632-7 (broš.)
a) Plemstvo - Družabno življenje - Anglija - 18.st. - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju c) romantična zgodovinska pripoved d) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 JAMES Eloisa Obupane TU od 82-311.2 JAMES Eloisa Obupane
COBISS.SI-ID 279975424

80.
JELINČIČ, Dušan
        Dove finisce il mondo : un monologo = Kjer se svet konča : monolog / Dušan Jelinčič ; [traduzioni, prevod Paola Lucchesi]. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje Jezik - Lingua, 2014 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 91 str. ; 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. - 500 izv. - Dušan Jelinčič: str. 80-85. - Bibliografija: str. 86-88

ISBN 978-88-7174-147-5

821.163.6-32
LE od 82-32 JELINČIČ Dušan Dove finisce il
COBISS.SI-ID 5830380

81.
JOVANOVIĆ, Ksenija, 1979-
        Druga stran samote : izbrane kratke zgodbe / Ksenija Jovanović. - Ljubljana : samozal., 2015 ([Ljubljana] : Studio Jager). - 215 str. ; 22 cm

100 izv.

ISBN 978-961-283-178-3

821.163.6-32
LE od 82-32 JOVANOVIĆ K. Druga stran
COBISS.SI-ID 276680448

82.
KENNER, Julie
        Plameni poželenja : tretji del trilogije Skrivnostni vitezi / J. Kenner ; [prevod Miro Mrak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 289 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih) (Skrivnostni vitezi ; 3)

Prevod dela: Ignited. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-3834-1
a) Mlade ženske - ZDA - V leposlovju b) Poslovneži - Chicago - V leposlovju c) Umetnostne galerije - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) Erotika - V leposlovju

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 KENNER Julie Plameni poželenja
COBISS.SI-ID 279300608

83.
KING, Stephen, 1947-
        Újjászületés / Stephen King ; [fordította Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2015. - 379 str. ; 24 cm

ISBN 978-963-405-110-7

821.111(73)-311.2
LE od 82-312.4 KING Stephen Újjászületés
COBISS.SI-ID 12958620

84.
KRAVOS, Marko, 1943-
        L'età dei geni = Leta genijev / Marko Kravos ; [traduzioni, prevod Ilaria Banchig, Poljanka Doljak]. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje Jezik - Lingua, 2014 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 101 str. ; 21 cm

500 izv. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. - Marko Kravos: str. 94-95. - Bibliografija: str. 96-99

ISBN 978-88-7174-163-5

821.163.6-32
LE od 82-32 KRAVOS Marko L'età dei geni
COBISS.SI-ID 6425324

85.
KUNDERA, Milan, 1929-
        Nevetséges szerelmek / Milan Kundera ; [fordította Zádor Margit]. - Budapest : Európa, 2015. - 265 str. ; 19 cm

Prevod dela: Smešne lasky

ISBN 978-963-07-9925-6

821.162.3-311.2
LE od 82-311.2 KUNDERA Milan Nevetséges
COBISS.SI-ID 12959900

86.
LÄCKBERG, Camilla
        A hableány / Camilla Läckberg ; [fordította Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2015. - 383 str. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)

Prevod dela: Sjöjungfrun

ISBN 978-963-324-259-9

821.113.6-312.4
LE od 82-312.4 LÄCKBERG Camila A hableány
COBISS.SI-ID 12954780

87.
LAINŠČEK, Feri
        Ločil bom peno od valov : roman v treh novelah / Feri Lainšček ; [spremna beseda Darka Tancer Kajnih]. - Ljubljana : Beletrina : Mladinska knjiga, 2015. - 321 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

5.000 izv. - Človek bom, ki se rodi iz lepe misli, in ima usta samo zato, da lahko spregovori o tej silni lepoti / Darka Tancer Kajnih: str. 313-321

ISBN 978-961-284-082-2 (Beletrina)
a) Lainšček, Feri (1959-) - Literarne študije b) Družina - Prekmurje - V leposlovju c) Zakonci - Medosebni odnosi - V leposlovju d) Ženske - Hrepenenje - V leposlovju e) Prekmurje - Družbene razmere - 20.st. - V leposlovju f) slovenski roman g) slovenski pisatelji h) 20.-21.st.

821.163.6-311.2
821.163.6.09Lainšček F.
LE od 82-311.2 LAINŠČEK Feri Ločil bom peno
COBISS.SI-ID 278832384

88.
LAUREN, Christina
        Gyönyörű rohadék / Christina Lauren ; [fordította Angster László]. - Budapest : Lilith, 2013. - 300 str. ; 20 cm

Prevod dela: Beautiful bastard

ISBN 978-963-08-6682-8

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 LAUREN Christina Gyönyörű rohadék
COBISS.SI-ID 12962460

89.
LAURENS, Stephanie
        Popolna ljubimka : [roman o Cynsterjevih] / Stephanie Laurens ; [prevedla Barbara Golubovac]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 437 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The perfect lover. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. [438]

ISBN 978-961-00-2620-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2621-1 (broš.)
a) Plemstvo - Anglija - 19.st. - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju c) romantična zgodovinska pripoved d) ljubezenski roman

821.111(94)-311.2
ČR od 82-311.2 LAURENS S. Popolna ljubimka LE od 82-311.2 LAURENS S. Popolna ljubimka
COBISS.SI-ID 279844352

90.
LEMAIĆ, Vesna
        Kokoška in ptiči / Vesna Lemaić. - Ljubljana : Škuc, 2014 ([Šmarje Sap] : Mišmaš). - 195 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 114)

400 izv. - O avtorici in njenem delu na hrbtni str. ov.

ISBN 978-961-6751-94-0

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 LEMAIĆ Vesna Kokoška in ptiči
COBISS.SI-ID 277378816

91.
LINDSEY, Johanna
        Álmaim férfija / Johanna Lindsey ; [fordította Gázsity Mila]. - Budapest : Gabo, 2015. - 455 str. ; 20 cm

Prevod dela: Prevod dela: Man of my dreams

ISBN 978-963-689-965-3

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 LINDSEY Johanna Álmaim férfija
COBISS.SI-ID 12962716

92.
LUNGU, Dan
        Hogyan felejtsünk el egy nőt : regény / Dan Lungu ; [fordította Lakatos Mihály]. - Budapest : Magvető, 2010. - 352 str. ; 19 cm

Prevod dela: Cum sa uiti o femeie

ISBN 978-963-14-2820-9

821.135.1-311.2
LE od 82-311.2 LUNGU Dan Hogyan felejtsünk
COBISS.SI-ID 12961180

93.
MACOMBER, Debbie
        Szerelmes sorok / Debbie Macomber ; [fordította Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, 2015. - 404 str. ; 19 cm

Prevod dela: Love letters

ISBN 978-963-643-750-3

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 MACOMBER D. Szerelmes sorok
COBISS.SI-ID 12958876

94.
MALLERY, Susan
        Chili és csokoládé / Susan Mallery ; [fordította Csató Gabriella]. - Tatabánya : Harlequin, 2013. - 351 str. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)

Prevod dela: Sizzling

ISBN 978-963-538-602-4

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 MALLERY Susan Chili és csokoládé
COBISS.SI-ID 12955292

95.
MALLERY, Susan
        Citrom és osztriga / Susan Mallery ; [fordította Csató Gabriella]. - Tatabánya : Harlequin, 2012. - 367 str. ; 20 cm

Prevod dela: Delicious

ISBN 978-963-538-421-1

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 MALLERY Susan Citrom és osztriga
COBISS.SI-ID 12955548

96.
MALLERY, Susan
        Koktél és cseresznye / Susan Mallery ; [fordította Csató Gabriella]. - Tatabánya : Harlequin, 2013. - 352 str. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)

Prevod dela: Tempting

ISBN 978-963-538-642-0

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 MALLERY Susan Koktél és
COBISS.SI-ID 12955804

97.
MAZZANTINI, Margaret
        Ne premikaj se / Margaret Mazzantini ; [prevedla Anita Jadrič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 303 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Non ti muovere. - 900 izv.

ISBN 978-961-01-3093-2
a) Očetje in hčere - Italija - V leposlovju b) Hčere - Prometne nesreče - V leposlovju c) Kirurgi - Očetje - V leposlovju d) Moški - Samovrednotenje - V leposlovju e) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.131.1-311.2
LE od 82-311.2 MAZZANTINI M. Ne premikaj
COBISS.SI-ID 277676544

98.
MCGEE, Marni
        Medo ne more spati / Marni McGee ; [ilustriral Sean Julian ; prevedla Andrea Potočnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - [24] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Bear canʼt sleep

ISBN 978-961-00-2522-1

821.111(73)-93-32
087.5
LE ml C MCGEE Marni Medo ne more
COBISS.SI-ID 278404608

99.
MECHLER, Anna
        Tóbiás, a kukásautó / Mechler Anna ; Hajba László rajzaival. - Budapest : Manó, 2015. - 61 str. : ilustr. ; 20 cm

Ilustr. naspojnih listih

ISBN 978-963-4030-43-0

821.511.141-93-32
LE ml C MECHLER Anna Tóbiás a
COBISS.SI-ID 12958108

100.
MELTZER, Brad
        A belső kör / Brad Meltzer ; [fordította Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, 2015. - 505 str. ; 21 cm

Prevod dela: The inner circle

ISBN 978-963-689-922-6

821.111(73)-312.4
LE od 82-312.4 MELTZER Brad A belső kör
COBISS.SI-ID 12956828

101.
MILLER, Raine
        Meztelenül / Raine Miller ; [fordította Bikics Milán]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 221 str. ; 20 cm

Prevod dela: Naked

ISBN 978-963-254-783-1

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 MILLER Raine Meztelenül
COBISS.SI-ID 12960668

102.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Pesmi in pesmičice / Vinko Möderndorfer ; ilustrirala Suzi Bricelj ; [spremno besedo napisal Igor Saksida]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 139 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Sončnica)

1.000 izv. - Kako nastane pesem? Slikaj svet z mobilnikom besed! / Igor Saksida: str. 131-134

ISBN 978-961-01-3706-1
a) poezija b) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-1
LE ml C MÖDERNDORFER V. Pesmi in
COBISS.SI-ID 278427136

103.
MOORE, Addison
        Szeretni valakit / Addison Moore ; [fordította Sillár Emőke, Balázs Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 428 str. ; 21 cm

Prevod dela: Someone to love

ISBN 978-963-254-846-3

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 MOORE Addison Szeretni valakit
COBISS.SI-ID 12953244

104.
NAGY, Miklós M., 1963-
        Ha nem is egy bomba nő : szerelmesregény / M. Nagy Miklós. - Budapest : Cartaphilus, 2014. - 427 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-266-335-7

821.511.141-311.2
LE od 82-311.2 NAGY M. M. Ha nem is
COBISS.SI-ID 12962204

105.
NIVEN, Jennifer
        Vsaj en popoln dan : zgodba o fantu, ki mu je ime Finch in punci, ki ji je ime Violet / Jennifer Niven ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 341 str. ; 20 cm

Prevod dela: All the bright places. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2629-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2630-3 (broš.)
a) Mladostniki - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju b) ljubezen c) samomori

821.111(73)-93-311.2
ČR od 82-311.2 NIVEN Jennifer Vsaj en popoln LE od 82-311.2 NIVEN Jennifer Vsaj en popoln
COBISS.SI-ID 279974400

106.
ORMEROD, Jan
        Zamenjam bratca / [besedilo] Jan Ormerod ; [ilustracije] Andrew Joyner ; [prevedla Mateja Črv Sužnik in Miha Sužnik]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2015 (natisnjeno na Slovenskem). - [30] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The swap. - 500 izv.

ISBN 978-961-6859-73-8
a) Sorojenci - Ljubosumje - V otroškem leposlovju

821.111(94)-93-32
087.5
LE ml C ORMEROD Jan Zamenjam bratca
COBISS.SI-ID 277250816

107.
PAHOR, Boris, 1913-
        Nomadi senz'oasi = Nomadi brez oaze / Boris Pahor ; [traduzione, prevod Martina Clerici]. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje Jezik - Lingua, 2014 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 93 str. ; 21 cm

500 izv. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. - Odlomki romana. - Boris Pahor: str. 86-89. - Bibliografija: str. 90-91

ISBN 978-88-96632-32-1

821.163.6-821
LE od 82-311.2 PAHOR Boris Nomadi senz'oasi
COBISS.SI-ID 6457836

108.
PAIGE, Helen Savery
        Egy lány beállít az esküvőre / Helena S. Paige ; [fordította Steiner Kristóf]. - Budapest : Libri, 2014. - 303 str. ; 20 cm

Prevod dela: A girl walks into a wedding

ISBN 978-963-310-356-2

821.111-311.2
LE od 82-311.2 PAIGE H. S. Egy lány beállít
COBISS.SI-ID 12956316

109.
PAIGE, Helen Savery
        Egy lány belép a bárba / Helena S. Paige ; [fordította Steiner Kristóf]. - Budapest : Libri, 2014. - 230 str. ; 20 cm

Prevod dela: A girl walks into a bar

ISBN 978-963-310-261-9

821.111-311.2
LE od 82-311.2 PAIGE H. S. Egy lány belép
COBISS.SI-ID 12956572

110.
PALLAVICINI, Zita
        Egy őrült őrgrófnő naplója / Pallavicini Zita. - Budapest : Ulpius-ház, 2011 (Budapest : Alföldi Nyomda). - 187 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-254-452-6

821.511.141-312.6
DL od 82-311.2 PALLAVICINI Zita Egy őrült LE od 82-311.2 PALLAVICINI Zita Egy őrült
COBISS.SI-ID 10302771

111.
PELEVIN, Viktor Olegovič
        Apolló batman / Viktor Pelevin ; [fordította Iván Ildikó]. - Budapest : Európa, 2015. - 669 str. ; 19 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-07-9984-3

821.161.1-311.2
LE od 82-311.2 PELEVIN V. O. Apolló batman
COBISS.SI-ID 12958364

112.
PETEK Levokov, Milan
        Ljudje na burji / Milan Petek Levokov ; [spremna beseda Jurij Paljk]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2015 (Prešov : Vydavatelʹstvo Michala Vaška). - 343 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 69)

300 izv. - Da burja današnjih dni ne bi odnesla vsega v pozabo! / Jurij Paljk: str. 321-327. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6894-62-3
a) Moški - Življenjska obdobja - Primorska - V leposlovju b) Stari ljudje - Medosebni odnosi - V leposlovju c) Slovenija - Družbene razmere - 20.-21.st. - V leposlovju d) Domovi za stare ljudi - V leposlovju

821.163.6-311.2
LE od 82-311.2 PETEK L. M. Ljudje na burji
COBISS.SI-ID 277802752

113.
POBERŽNIK, Živa
        Od dobrosrčnega siromaka do grajskega junaka / [avtor Živa Poberžnik ; avtor pesmi Hej, Videk! Lara Karin Grilc, avtor pesmi Vid Domen Rek ; ilustracije Vita Šmon]. - Ljubljana : Nova obzorja, 2015. - [15] : ilustr. ; 31 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 800 izv.

ISBN 978-961-6942-19-5

821.163.6-93-34
LE ml C POBERŽNIK Živa Od dobrosrčnega
COBISS.SI-ID 278439424

114.
REBULA, Alojz
        La sorgente dei quattro fiumi = Četverorečje / Alojz Rebula ; [traduzione, prevod Martina Clerici]. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje Jezik - Lingua, 2014 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 105 str. ; 21 cm

500 izv. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. - Alojz Rebula: str. 100-103

ISBN 978-88-96632-33-8

821.163.6-821
LE od 82.0 REBULA ALOJZ La sorgente dei
COBISS.SI-ID 6457324

115.
REISZ, Tiffany
        A szent / Tiffany Reisz ; [fordította Szilágyiné Márton Andrea]. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 503 str. ; 20 cm

Prevod dela: The saint

ISBN 978-963-293-435-8

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 REISZ Tiffany A szent
COBISS.SI-ID 12959132

116.
REISZ, Tiffany
        Az úrnő / Tiffany Reisz ; [fordította Szilágyiné Márton Andrea]. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 525 str. ; 20 cm

Prevod dela: The mistress

ISBN 978-963-293-411-2

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 REISZ Tiffany Az úrnő
COBISS.SI-ID 12959644

117.
REYNARD, Sylvain
        Pokoli gyönyör / Sylvain Reynard ; [fordította Dudás Éva]. - Budapest : Pioneer Books, 2014. - 460 str. ; 21 cm

Prevod dela: Gabriel's rapture

ISBN 978-615-5435-03-4

821.111(71)-311.2
LE od 82-311.2 REYNARD Sylvain Pokoli gyönyör
COBISS.SI-ID 12961692

118.
RITUPER, Simona
        Drobtinice in sirotka : inspiracija v malem / Simona Rituper ; [ilustrirala Tatjana Kalamar Morales]. - 1. izd. - Murska Sobota : samozal. S. Rituper, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 76 str. : ilustr. ; 19 cm

500 izv.

ISBN 978-961-93819-0-8
a) Mlade ženske - Samorealizacija - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - Samopodoba - V leposlovju c) duhovna rast d) samospoznavanje e) pozitivno mišljenje

821.163.6-32
159.923.2-055.2
LE od 82-32 RITUPER Simona Drobtinice in
COBISS.SI-ID 278925824

119.
ROSOFF, Meg
        Just in case = Sorsbújócska / Meg Rosoff ; [fordította Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2014. - 293 str. ; 19 cm

Prevod dela: Just in case

ISBN 978-963-07-9708-5

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 ROSOFF Meg Just in case
COBISS.SI-ID 12952988

120.
ROWLING, J. K.
        Sviloprejka / Robert Galbraith ; [prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 509 str. ; 25 cm. - (Zbirka Krimi)

Prevod dela: The silkworm. - Nadaljevanje dela: Klic kukavice. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-3716-0

821.111-312.4
LE od 82-312.4 ROWLING J. K. Sviloprejka
COBISS.SI-ID 278963456

121.
RUPEL, Aldo
        Il circo = Cirkus / Aldo Rupel ; [traduzioni, prevod Paola Lucchesi, Laura Sgubin]. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje Jezik - Lingua, 2014 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 91 str. ; 21 cm

500 izv. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. - Aldo Rupel: str. 90-91

ISBN 978-88-7174-168-0

821.163.6-32
LE od 82-32 RUPEL Aldo Il circo
COBISS.SI-ID 6982380

122.
SAKSIDA, Zora
        Chiacchierate = Pomenki / Zora Saksida ; [redazione, urednikovanje Neva Zaghet ; traduzione, prevod Katja Vončina]. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik-Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje Jezik-Lingua, 2014 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 73 str. ; 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. - 500 izv. - Zora Saksida: str. 70-71

ISBN 978-88-96632-30-7

821.163.6-93-34
LE od M SAKSIDA Zora Chiacchierate
COBISS.SI-ID 6162412

123.
SARAH, Linda
        Na Hitrem hribu / [besedilo] Linda Sarah in [ilustracije] Benji Davies ; [prevedla Mateja Črv Sužnik in Miha Sužnik]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2015. - [30] str. : ilustr. ; 25 x 29 cm

700 izv. - Prevod dela: On the Sudden hill

ISBN 978-961-6859-71-4

821.111-93-32
087.5
LE ml C SARAH Linda Na Hitrem hribu
COBISS.SI-ID 277096960

124.
SCHNEIDER, Liane
        Bori orvoshoz megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációval ; [fordította Orosz Anett]. - Budapest : Manó, 2015. - [24] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)

Prevod dela: Conni geht zum Arzt

ISBN 978-615-502-80-21

821.112.2-93-32
LE ml C SCHNEIDER Liane Bori orvoshoz
COBISS.SI-ID 12957852

125.
SIMUKKA, Salla, 1981-
        Hófehér / Salla Simukka ; [fordította Panka Zsóka]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 233 str. ; 17 cm

Prevod dela: Valkea kuin lumi

ISBN 978-963-293-289-7

821.511.111-93-311.2
LE ml M SIMUKKA Salla Hófehér
COBISS.SI-ID 12952732

126.
SIMUKKA, Salla, 1981-
        Vérvörös / Salla Simukka ; [fordította Panka Zsóka]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 242 str. ; 17 cm

Prevod dela: Punainen kuin veri

ISBN 978-963-293-314-6

821.511.111-93-311.2
LE ml M SIMUKKA Salla Vérvörös
COBISS.SI-ID 12952476

127.
SOSIČ, Marko
        Parole d'avena = Ovsene besede / Marko Sosič ; [traduzioni, prevod Darja Betocchi, Jasmina Gustincic]. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje Jezik - Lingua, 2011. - 83 str. ; 21 cm

Izbor novel iz zbirke Rosa na steklu. - Vzporedno besedilo v slov. in prevod v it. - 4.000 izv. - O avtorju: str. 78-81

ISBN 978-88-7174-134-5

821.163.6-32
LE od 82-32 SOSIČ Marko Parole d'avena
COBISS.SI-ID 4497644

128.
STINSON, Kathy
        Violinist / [besedilo] Kathy Stinson ; [ilustracije] Dušan Petričić ; [prevod Mateja Sužnik in Miha Sužnik]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - [31] str. : ilustr. ; 21 x 25 cm

500 izv. - Prevod dela: The man with the violin. - Best Books for Kids and Teens, TD Children's Literature Award, White Ravens

ISBN 978-961-6859-79-0

821.111(71)-93-32
087.5
LE ml C STINSON Kathy Violinist
COBISS.SI-ID 278784768

129.
STOWER, Adam
        Poreden kuža! / [besedilo in ilustracije] Adam Stower ; [prevedel Miha Sužnik]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2015 (natisnjeno na Slovenskem [!]). - [31] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Silly doggy!. - Potiskani spojni listi. - 500 izv.

ISBN 978-961-6859-72-1

821.111-93-32
087.5
LE ml C STOWER Adam Poreden kuža!
COBISS.SI-ID 277215744

130.
ŠELJ, Milan
        Gradim gradove / Milan Šelj. - Ljubljana : Škuc, 2015 (Ljubljana : Mišmaš). - 91 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 117)

250 izv.

ISBN 978-961-6751-98-8

821.163.6-1
LE od 82-1 ŠELJ Milan Gradim gradove
COBISS.SI-ID 279045120

131.
TODD, Anna, 1989-
        Prvič / Anna Todd ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 551 str. ; 20 cm

Prevod dela: After. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2623-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2624-2 (broš.)
a) Študenti - Washington - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.111(73)-311.2
LE od 82-311.2 TODD Anna Prvič
COBISS.SI-ID 279912704

132.
TOLKIEN, J. R. R.
        Beowulf : fordítás és kommentár / J. R. R. Tolkien. - Budapest : Európa, 2015. - 417 str. ; 21 cm

ISBN 978-963-07-9937-9

821.111-311.6
LE od 82-312.9 TOLKIEN J. R. R. Beowulf
COBISS.SI-ID 12957340

133.
TOLSTOJ, Lev Nikolaevič, 1828-1910
        Ana Karenina / Lev N. Tolstoj ; prevedla Gitica Jakopin. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (579; 517 str.) ; 21 cm

Prevod dela: Anna Karenina. - 6.500 izv. - O avtorjevem življenju in delu: knj. 2, str. 511-517

ISBN 978-961-01-3756-6 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-3757-3 (zv. 2)
a) Plemstvo - Rusija - 19.st. - V leposlovju b) Družina - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) Prešuštvo - V leposlovju e) Ljubezenski trikotnik - V leposlovju f) Rusija - Družbene norme - 19.st. - V leposlovju g) družinski odnosi h) zakonci i) ljubezen j) nezvestoba k) materinstvo l) življenjska modrost

821.161.1-311.2
LE od 82-311.2 TOLSTOJ Lev N. Ana Karenina
COBISS.SI-ID 278883584

134.
TOLSTOJ, Lev Nikolaevič, 1828-1910
        Hudič ; Kreutzerjeva sonata / Lev Nikolajevič Tolstoj ; prevedel, [spremna beseda] Borut Kraševec. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2015 ([Begunje] : Cicero). - 162 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 32)

Prevoda del: D'javol ; Krejcerova sonata. - Spremna beseda / Borut Kraševec: str. 157-162

ISBN 978-961-6699-42-6
a) Zakonci - Prešuštvo - Rusija - V leposlovju b) zakonska zveza c) odnosi med spoloma d) pohota e) ljubosumje f) krščanski vidik

821.161.1-32
LE od 82-32 TOLSTOJ Lev N. Hudič
COBISS.SI-ID 279911424

135.
TRUHLAR, Vladimir
        Zbrano delo / Vladimir Truhlar. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011-<2015>. - Zv. <1-3> : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 248 ; knj. 254 ; knj. 262)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Nova zemlja ; Rdeče bivanje ; V dnevih šumi ocean ; Luč iz črne prsti / [uredil in opombe napisal France Pibernik]. - 2011 (Ljubljana : Present). - 358 str. - 300 izv.
Knj. 2 : Motnordeči glas ; Kri ; Nezbrane pesmi ; Nezbrana proza / [uredil in opombe napisal France Pibernik]. - 2013 (Hrastnik : SInet). - 280 str. - 300 izv.
Knj. 3 : Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju ; Nezbrani kulturno-literarni eseji ; Pisma / [uredil in komentar napisal France Pibernik]. - 1. izd., 1. natis. - 2015. - 764 str.

ISBN 978-961-254-328-0 (zv. 1)
ISBN 978-961-254-475-1 (zv. 2)
ISBN 978-961-254-776-9 (zv. 3)
a) Truhlar, Vladimir (1912-1977) - Literarni komentarji

821.163.6Truhlar V.1
821.163.6.09Truhlar V.
LE od 82 Truhlar V. 1 LE od 82 Truhlar V. 1 TRUHLAR Vladimir Zbrano delo
COBISS.SI-ID 258675456

136.
TURBULY, Lilla
        Locsolókannából elefánt / Turbuly Lilla ; Horváth Ildi rajzaival. - Budapest : Manó, 2015. - 60 str. : ilustr. ; 20 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-963-403-052-2

821.511.141-93-32
LE ml C TURBULY Lilla Locsolókannából
COBISS.SI-ID 12957596

137.
UMEK, Evelina
        La chiave : [novelle tratte dalla raccolta Mandrija in druge zgodbe (Mandria e altre storie)] = Ključ : [izbor novel iz zbirke [Mandrija in druge zgodbe (Mandria e altre storie)]] / Evelina Umek ; [traduzione, prevod Katja Vončina]. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik-Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje Jezik-Lingua, 2014 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 107 str. ; 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. - 500 izv. - Evelina Umek: str. 100-105

ISBN 978-88-96632-31-4

821.163.6-32
LE od 82-32 UMEK Evelina La chiave
COBISS.SI-ID 6162668

138.
URIS, Leon, 1924-2003
        Mila 18 / Leon Uris ; [fordította Szántó Judit]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 630 str. ; 21 cm

Prevod dela: Mila 18

ISBN 978-615-5283-47-5

821.111(73)-311.6
LE od 82-311.6 URIS Leon Mila 18
COBISS.SI-ID 12960412

139.
WELLESLEY, Rosie
        Kako je ježek našel prijatelja / [besedilo in ilustracije] Rosie Wellesley ; [prevedla Mateja Črv Sužnik in Miha Sužnik]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: The very helpful hedgehog. - 800 izv.

ISBN 978-961-6859-74-5

821.111-93-32
087.5
LE ml C WELLESLEY R. Kako je ježek
COBISS.SI-ID 277370368

140.
WILD, Emiel de
        Bratovska skrivnost / Emiel de Wild ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2015 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 176 str. ; 22 cm

600 izv. - Prevod dela: Broergeheim. - Nagrada Srebrno pero 2014

ISBN 978-961-6859-80-6

821.112.5-93-311.2
LE ml M WILD Emiel de Bratovska
COBISS.SI-ID 278885632

141.
ZÁGOREC-Csuka, Judit
        A magyar-szlovén és a szlovén-magyar irodalmi kapcsolatok tükröződése a fordításirodalomban / Zágorec-Csuka Judit. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2015 (Budapest : Pannónia). - 246 str. : ilustr. ; 21 cm

Zapis o avtorici na zavihkih ov. - Povzetek: Začetki in predhodna obdobja v slovenskem in madžarskem prevodoslovju na področju književnosti

ISBN 978-615-5026-63-8 (nyomtatott)
ISBN 978-615-5026-64-5 (online, pdf)
a) madžarska književnost b) prevajanje c) recepcija

821.511.141.09+821.163.6.09
LE do 82.0 ZÁGOREC-Cs. J. A magyar-szlovén LE od 82.0 ZÁGOREC-Cs. J. A magyar-szlovén
COBISS.SI-ID 21429000

142.
ZAJC, Neža
        Uvod v poetiko Anne A. Ahmatove / [besedilo, prevod pesmi] Neža Zajc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Begunje : Cicero). - 302 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Življenja in dela ; 9. Biografske študije ; 6)

Potiskane notr. str. ov. - V dodatku so predstavljene pesmi A. Ahmatove v rus. (cir.) in slov. prevodu. - 300 izv. - O avtorici na zadnji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 289-297. - Kazali

ISBN 978-961-254-760-8
a) Ahmatova, Anna Andreevna (1889-1966) - Biografije b) Ahmatova, Anna Andreevna (1889-1966) - Literarne študije c) ruska književnost d) ruska poezija e) prevodi v slovenščino f) ruske pesnice g) biografije h) literarne študije i) 20.st. j) Russian woman poets k) Russian poetry l) literary studies

821.161.1.09Ahmatova A. A.
929Ahmatova A. A.
821.161.1-1=163.6
LE od 82.0 ZAJC Neža Uvod v poetiko
COBISS.SI-ID 277858048


82.0 LITERARNA TEORIJA IN STUDIJE. LITERARNA ZGODOVINA


143.
ARMSTRONG, Paul B., 1949-
        Kako se literatura igra z možgani? : nevroznanost umetnosti in branja / Paul B. Armstrong ; [prevod Igor Žunkovič]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 237 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: How literature plays with the brain. - Nevroznanost in literatura / Igor Žunkovič: str. 217-227. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-237-739-7
a) literatura in znanost b) literarna teorija c) kognitivna literarna veda d) nevroznanost e) možgani f) estetsko izkustvo g) recepcijska teorija h) branje i) teorija bralčevega odziva

82.01:616.8
028:616.8
616.8:165
FRASCATI:
6-200
LE od 616 ARMSTRONG P. B. Kako se literatura
COBISS.SI-ID 278894848

144.
BANDELJ, David
        Obrazi slovenske literature / David Bandelj. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). - 157 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 147-153. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-79-0
a) Slovenska književnost - Literarne študije b) literarna zgodovina c) literarne teme d) zamejski Slovenci e) literarno ustvarjanje

821.163.6.09
LE od 82.0 BANDELJ David Obrazi slovenske
COBISS.SI-ID 277352704

145.
JEVNIKAR, Martin
        Slovenski avtorji v Italiji / Martin Jevnikar ; izbrala in uredila Marija Cenda. - Trst : Ciljno začasno združenje Jezik - Lingua = Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua, 2013 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 524 str. : portreti ; 24 cm

1000 izv. - Beseda o avtorju / Marija Cenda: str. 7-9. - Povzetek v it.

ISBN 978-88-7342-182-5
a) Jevnikar, Martin (1913-2004) b) Slovenska književnost - Literarne študije c) Slovenska kinjiževnost - Italija - Literarne študije d) slovenski književniki e) Italija

821.163.6(450.36).09
LE od 82.0 JEVNIKAR Martin Slovenski avtorji
COBISS.SI-ID 6098924

146.
        PANNON tükör : kulturális folyóirat / felelős kiadó Lackner László. - 1. Évf., 1. sz. (1996-) . - Zalaegerszeg (Deák Ferenc tér 6) : Zalai Írók Egyesülete, 1996-. - 28 cm

Četrtletno. - Popis po letn. 9, št. 1
ISSN 1219-6886

821.511.141.09
LE do 82 PANNON tükör
Évf. 19 2015 sz. 3#
COBISS.SI-ID 9688988


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA


147.
FERFILA, Bogomil
        Finska, Laponska - Sameatnam in Skandinavija / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015 ([Ljubljana] : Demat). - VII, 392 str. : tabele ; 21 cm

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 389-392. - Bibliografija: str. 387-388

ISBN 978-961-235-719-1
a) Skandinavija - Domoznanstvo b) Finska - Domoznanstvo c) Laponska - Domoznanstvo d) Grenlandija - Domoznanstvo e) Islandija - Domoznanstvo f) Švedska - Domoznanstvo g) zgodovina h) geografija i) družbene značilnosti j) politični razvoj k) gospodarski razvoj l) izobraževanje m) zdravstvo n) nacionalnost o) identiteta p) ljudstvo Sami q) Lapi

908:308(48)(480.99)
308(48)
LE od 30/31 FERFILA Bogomil Finska, Laponska
COBISS.SI-ID 277755904

148.
KODERMAN, Miha
        "Nazaj v domači kraj" : prostorske in turistične razsežnosti obiskovanja Slovenije s strani slovenskih izseljencev in njihovih potomcev iz Avstralije / [[besedilo], avtor kart] Miha Koderman. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 219 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

300 izv. - Predgovor / Anton Gosar: str. 11-12. - O avtorju: str. 201. - Bibliografija: str. 179-192. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-83-7
a) Slovenski izseljenci - Avstralija b) Turizem - Slovenija c) turistične destinacije d) geografija

314.151.3-054.72(94=163.6):338.48(497.4)
338.48(497.4):314.151.3-054.72(94=163.6)
LE od 32/33 KODERMAN Miha Nazaj v domači
COBISS.SI-ID 278672640

149.
ZAJC, Mojca, 18.4.1985-
        Jurčičeva pot / Mojca Zajc ; [umetnostnozgodovinski opisi cerkva Simona Kermavnar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2015 (Hrastnik : Sinet). - 71 str. : ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 68-71

ISBN 978-961-254-772-1
a) Jurčičeva literarna pot (Muljava) - Umetnostna zgodovina b) Cerkve - Muljava c) Višnja Gora d) kulturna zgodovina e) pohodi f) Jurčičeva pot g) umetnostna topografija

930.85(497.4):7.072
LE od 930 ZAJC Mojca Jurčičeva pot
COBISS.SI-ID 278185728


929 BIOGRAFIJE


150.
TRŠINAR, Irena
        Polde Gošnik - P. O. W. : zgodba vojnega ujetnika / Irena Tršinar ; urednica Monika Kokalj Kočevar ; [fotografije Polde Gošnik ... [et al.] ; ilustracija Ančka Gošnik Godec]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2009 (Žirovnica : Medium). - 130 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Moja zgodba ; št. 3)

500 izv. - Bibliografija: str. 91-93

ISBN 978-961-6665-05-6
a) Gošnik, Polde (1923-) - Spomini - 1942-1946 b) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni ujetniki - Spomini c) Slovenci d) ujetniška taborišča e) ZDA

929Gošnik P.
94(100)"1942/1946"(092)
821.163.6-94"1942/1946"
LE od 929 TRŠINAR Irena Polde Gošnik
COBISS.SI-ID 248099840


93/99 ZGODOVINA


151.
BRATOŽ, Rajko
        Med Italijo in Ilirikom : slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki / Rajko Bratož ; [prevod povzetka Saša Mlacović]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Zveza zgodovinskih društev Slovenije : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2014 (Ljubljana : Littera picta). - 685 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531 ; 46) (Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede = Opera / Academia scientarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia ; 39)

400 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 583-637. - Summary: Between Italy and Illyricum : Slovene territory and its neighbourhood in late Antiquity. - Kazali

ISBN 978-961-6777-16-2 (Zveza zgodovinskih društev Slovenije)
a) Rimski imperij - Zgodovina - 3.-5.st. b) Slovenija - Zgodovina - 3.-7.st. c) pozna antika d) Vzhodne Alpe e) severni Jadran f) zgodovinopisje

94(37)"02/04"
94(497.4)"02/06"
LE od 940/990 BRATOŽ Rajko Med Italijo in
COBISS.SI-ID 276299520

152.
GRDINA, Igor, 1965-
        Vedno znova Tannenberg : [znanstvena monografija] / Igor Grdina. - Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2015 (Dob : Grafika 3000). - 66 str. : zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Zbiralnik ; 24)

Dodatek k nasl. v kolofonu. - 150 izv. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6554-33-6
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Rusija b) Bitka pri Tannenbergu 1914

94(47)"1914"
LE od 940.3/.4 GRDINA Igor Vedno znova
COBISS.SI-ID 278886400

153.
        O vzponu komunizma na Slovenskem : zbornik razprav / uredil Lovro Šturm ; [izdajatelj] Inštitut Karantanija. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2015 (Ljubljana : Formatisk). - XXXVIII, 258 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-93810-0-7
a) Komunizem - Slovenija - Zborniki b) Slovenija - Zgodovina - 20.st. - Zborniki

94(497.4)(082)
329.15(497.4)(091)(082)
LE od 32/33 O vzponu
COBISS.SI-ID 278283520

154.
        POGLEDI na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja / [uredniki Dragica Čeč, Aida Škoro Babić, Matevž Košir ; prevod Aida Škoro Babić, Drago Trpin]. - Nova Gorica : Zgodovinsko društvo za severno Primorsko ; Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Januš). - 173 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v slov., deloma v it. - 300 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih. - Povzetek v slov. in angl. ali slov. in it. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6777-17-9 (Zveza zgodovinskih društev Slovenije)
a) Tolminski kmečki upor 1713 - Zborniki b) Kmečki upori - Tolminsko - Zborniki c) Goriška - Zgodovina - 18.st. - Zborniki

94(497.473)"17"(082)
FRASCATI:
6-100
LE od 940/990 POGLEDI na
COBISS.SI-ID 276455168

155.
SKOČIR, Marija
        Aquæ lasæ : čudežna moč vode : mladinski vodnik po razstavi : najnovejše rimske najdbe na območju Varaždinskih Toplic = recent discoveries of roman remains in the region of VaraždinskeToplice : [Galerija Cankarjevega doma, Ljubljana], 21. maj - 26. oktober 2014 / [avtorica Marija Skočir ; ilustracije Helena Vedrić]. - Ljubljana : Cankarjev dom, 2014 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - XX str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Ov. nasl. - 1.000 izv.
a) Rimljani - Hrvaška - Knjige za mladino b) Varaždinske Toplice - Arheološke najdbe - Antika - Knjige za mladino c) Aquae lasae - Kulturna zgodovina - Knjige za mladino d) razstavni katalogi e) vodniki

904(497.5Varaždinske Toplice)"652"(02.053.2)
930.85(497.5Varaždinske Toplice)"652"(02.053.2)
LE ml 93/99 SKOČIR Marija Aquæ lasæ
COBISS.SI-ID 274488320


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO