Page 2 - lendavske_novice_2014-06
P. 2

LendavaAktualno              Aktuális

Spoštovane občanke, cenjeni občani!

  Leto 2014 se izteka. Pred nami so    letošnjem letu. Trudimo se izkoristiti  njene občane. To je dobra popotnica
božični in novoletni prazniki, ki so    dane priložnosti in zagotavljati kar   za leto, ki prihaja, in vse to kaže, da
priložnost za druženje, praznovanje    se da visoko kakovost življenja. To   je bilo iztekajoče se leto uspešno. Pri
in nabiranje novih moči za izzive v    nam je tudi v letošnjem letu uspevalo,  tem bi se zahvalil občankam in ob-
prihodnjem letu. Upam, da vam je iz-    kljub razmeroma visoki brezposelno-   čanom za njihov prispevek k razvoju
tekajoče se leto prineslo tisto, kar ste  sti in splošni krizi, ki sta prisotni v skupnosti, predsednikom krajevnih
si želeli in da bo tudi leto, ki prihaja, vsej Sloveniji. V takšnih okoliščinah  skupnosti za nesebično angažiranje
kar se da prijazno do vseh nas.      potrebuje posameznik skupnost in     v okolju, članom občinskega sveta in
                      skupnost potrebuje slehernega posa-   sodelavcem pa za sodelovanje.
  Občina Lendava zaključuje leto     meznika. Sodelovanja in solidarnosti
z mešanimi občutki. Nobeno leto ni     nam v tem letu ni manjkalo. Številna     Naj bo v letu 2015 v naši občini
tako dobro, da ne bi moglo biti boljše   društva so dobro delala in bogatila   še več sodelovanja, spoštljivih med-
in nobeno ni tako slabo, da ne bi mo-   naš vsakdanjik. Solidarnost je prišla  sebojnih odnosov, solidarnosti, anga-
glo biti še slabše. Vse je odvisno od   do izraza ob poplavah in na števil-   žiranja na vseh področjih, delovnih
naših pričakovanj in občutkov. Časi,    nih dobrodelnih prireditvah. Vse to   mest in zadovoljnih ljudi.
v katerih živimo, niso časi izobilja in  pa moramo prenesti tudi na podro-
blagostanja, ko je optimizem samo-     čje gospodarstva in podjetniške ini-    Želim vam vesele in mirne božične
umeven. Kljub vsemu kot skupnost      ciative, ki prinašata delovna mesta.   praznike ter zdravja, sreče in uspehov
ohranjamo zmerni optimizem in am-     Občina Lendava ostaja ena od naj-
bicioznost, brez katerih ni napredka.   perspektivnejših slovenskih občin,          polno novo leto!
Tega nam niso vzele ne poplave in     kar pomeni priložnost za skupnost in
ne konflikti, ki smo jim bili priče v                            Mag. Anton Balažek
                                              Župan Občine Lendava
   1   2   3   4   5   6   7