Page 6 - lendavske_novice_2014-06
P. 6

LendavaSkupnost in občani          Közösség és polgárok

Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015

Občinski svet je zaradi obsežnih posle-   •	Vrednost točke za izračun nadomestila potrebščin, kar bi skupaj znašalo dvig za
dic naravnih nesreč v letu 2014 na svoji    za uporabo stavbnega zemljišča v    še približno eno odstotno točko, potem
2. seji sprejel sklep o znižanju vrednost­i  občini Lendava za leto 2015 znaša   dejansko lahko govorimo o 6 % znižanju
točke NUSZ za fizične osebe v letu 2015    za fizične osebe 0,000467115.     vrednosti točke za odmero NUSZ v letu
za 5 %, medtem ko vrednost točke za                          2015. Občinski proračun bo v letu 2015
pravne osebe ostaja nespremenjena.      •	Vrednost točke za izračun nadomestila iz naslova znižane vrednosti točke za
Če ob tem znižanju upoštevamo še dej-     za uporabo stavbnega zemljišča v    odmero NUSZ za fizične osebe za 5 %
stvo, da ni prišlo do dviga vrednosti     občini Lendava za leto 2015 znaša   prejel iz naslova NUSZ za približno
točke za odmero NUSZ v letu 2013 in      za pravne osebe 0,0004917.       22.000 EUR manj sredstev.
2014 za vrednost rasti cen življenjskih
                                                   Pripravila: Aleksandra Kreslin

A 2015. évi telekhasználati díj Lendva Községben

A 2014. évi természeti katasztrófa miatt   •	Lendva Községben a telekhasználati   létfenntartási cikkek árnövekedésének
a Községi Tanács 2. ülésén elfogadta a     díj számításához szükséges       értékével, amely együttesen még körül-
2015. évre vonatkozóan a természetes      pontérték 2015. évre vonatkozóan a   belül egy százalékpontnyi növekedést
személyek telekhasználati díja pontérté-    természetes személyek esetében     eredményezett volna, úgy a 2015. évben
kének 5 százalékos csökkentéséről szóló    0,000467115.              lényegében a telekhasználati díjkivetés-
határozatot, míg a jogi személyek ese-                        hez szükséges pontérték 6 százalékos
tében a telekhasználati díj pontértéke    •	Lendva Községben a telekhasználati   csökkenéséről beszélhetünk. A 2015. évi
változatlan marad.               díj számításához szükséges pontérték  községi költségvetés a természetes szemé-
Ha a jelen csökkentés esetében azt a tényt   2015. évre vonatkozóan a jogi     lyek telekhasználati díjának kiszámításá-
is figyelembe vesszük, hogy 2013. és 2014.   személyek esetében 0,0004917.     hoz alkalmazott 5 százalékos csökkentett
évi telekhasználati díj kiszámításához al-                      pontérték következtében mintegy 22.000
kalmazott pontérték nem emelkedett a                         euróval kevesebb bevételhez jut.

                                                            Készítette: AK

                        Spoštovane bralke, cenjeni bralci Lendavskih novic!

                           Zapisali smo zadnje zgodbe, izzive, želje, načrte, uspehe,
                             obeležili praznike, obletnice in vesele dogodke.
                              Naj bo božični in prednovoletni čas poln majhnih
                               radosti, miru in topline, novo leto pa naj vam nameni
                                več optimizma, novih priložnosti, upanja in poguma.

                                  Člani uredniškega odbora in ustvarjalci Lendavskih novic

                                Tisztelt Olvasóink!

                                 Papírra vetettük az utolsó történeteket, kihívásokat,
                                 kívánságokat, terveket, eredményeket. Szóltunk
                                az ünnepekről, az évfordulókról és a vidám
                                eseményekről.
                               A karácsonyi és az újév előtti időszak legyen a sok kis
                             öröm időszaka, teli békével és melegséggel, az új esztendő
                            pedig hozzon optimizmust, új lehetőségeket, reményt
                          és bátorságot mindenkinek!

                       A Lendvai Híradó Szerkesztői Bizottsága és a lap munkatársai

17. letnik, 6. številka LENDAVSKE NOVICE 6 LENDVAI HÍRADÓ              22. XII. 2014
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11