Page 5 - Lindua 2-3/2007
P. 5

osebnosti • Személyiségek        Mira UNGER


        lendAvi vRAČAMo dušo


        pogovor s Ferencem Hajósem


        »Šele, ko človek duhovno zraste,          »Ja, seveda se spominjam, pisalo se je leto 1959, moral

        si lahko privošči največje bogastvo – skromnost.« bi v Nemčijo, kjer bi nadaljeval svojo glasbeno dejav-
                      /Kerševan/      nost, pa nisem dobil vizuma, ker je prav v tem letu pri-
                                 šlo do prekinitve diplomatskih odnosov med Nemčijo
      omenjena misel se mi zdi za začetek najinega pogo-  in Jugoslavijo. Na okrožnem sodišču v Murski soboti
      vora primerna, saj kljub plemeniti družinski tradiciji,  sem opravljal pripravništvo in se ob tem veliko ukvarjal
      uspešni sodniški in diplomatski karieri ter pestri glas- tudi z glasbeno dejavnostjo, med drugim sem poučeval
      beni dejavnosti ostaja skromen, prijazen, včasih sicer  glasbo v osnovni in glasbeni šoli tako v Murski sobo-

      zadržan, morda celo nekoliko misteriozen gospod, pa  ti kot v Lendavi. Vodil sem kar nekaj pevskih zborov,
      vendarle »persona grata.«               šolskih in tudi odraslih. Fotografija, ki si mi jo prine-
                                 sla, me spominja na zborček, ki je bil eden boljših, na
      spoštovanim bralcem se opravičujem, da se bova s so- osnovni šoli v Lendavi.«
      govornikom skozi pogovor tikala, kajti veže naju kar
      nekajdesetletno poznanstvo in prijateljstvo.     Priznam, da mi je bilo kar prijetno slišati pohvalo, saj
                                 smo na fotografiji danes že šestdesetletniki, med nji-
      Po sproščenem kramljanju položim na mizo črno-belo  mi zdravniki, profesorji, vzgojiteljice pa tudi župan kar

      fotografijo z letnico 1959 in čakam na komentar. sledi  velikega slovenskega mesta. sogovornik pa je odlično
      iskren nasmeh, nato pa natančen opis dogodka.     prepoznal večino pevcev, se spomnil imen in priimkov
                                 ter dodal še kak komentar.


                                 »glasbeno sem bil v tem času zelo aktiven. Naj samo
                                 omenim, da sem v Murski soboti bil dirigent simfonič-
                                 nega orkestra, v katerem so igrali ne le v slovenskem,

                                 ampak tudi v mednarodnem prostoru priznani glas-
                                 beniki. Med njimi prof. Močan, dr. starc, prof. Nadai, g.
                                 grlec, g. Perkič, g. Benko ter mnogi drugi, tudi priznana
                                 pianistka Zdenka Novak.«
                                • 2-3/2007                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10