Knjižnica

Knjižnica – Kulturni center Lendava je samostojni javni zavod s sedežem na narodnostno mešanem območju. Svojo knjižnično dejavnost opravlja na območju sedmih občin. To so: Lendava, Dobrovnik, Turnišče, Črenšovci, Odranci, Kobilje in Velika Polana. Na tem območju deluje v okviru osrednje knjižnice 12 krajevnih knjižnic, 5 na dvojezičnem območju (Dobrovnik, Genterovci, Petišovci, Gaberje in Dolina) in 7 na enojezičnem območju (Hotiza, Kobilje, Velika Polana, Srednja Bistrica, Črenšovci, Odranci in Turnišče). Skupno ima omenjenih 7 občin 22.990 prebivalcev, od tega v dveh občinah, Lendavi in Dobrovniku, živi madžarska manjšina s skupno nekaj manj kot 5.000 prebivalci. Ustanoviteljici knjižnice sta Občina Lendava in Občina Dobrovnik, soustanoviteljici pa Madžarska samoupravna skupnost Občine Lendava in Madžarska samoupravna skupnost občine Dobrovnik. Za ostalih 5 občin knjižnica izvaja dejavnost na osnovi podpisanih pogodb.