Za uporabnike

ČLANSTVO

Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico. Ob vpisu izpolni in podpiše vpisnico. Člani, mlajši od 15 let, si gradivo izposojajo le s pisnim dovoljenjem staršev.
Tuji državljan lahko postane član knjižnice v primeru, če zanj jamči slovenski državljan ali v izjemnih primerih ob plačilu kavcije, in ima omejeno število izposoje gradiva, dve enoti.
Članstvo velja eno leto in se lahko obnovi v katerikoli enoti knjižnice.

ČLANSKA IZKAZNICA

Član si lahko izposoja knjižnično gradivo ali uporablja druge usluge knjižnice le s člansko izkaznico. Izkaznico lahko uporablja le član, na katerega se izkaznica glasi.

ČLANARINA

Člani do 18. leta starosti in brezposelne osebe so oproščeni plačila članarine. Članarina za študente in upokojence znaša 6,50 EUR, za ostale 8,50 EUR.

IZPOSOJA GRADIVA

Člani knjižnice si lahko izposodijo gradivo in imajo pravico do vseh osnovnih in brezplačnih osnovnih storitev, ki jih zagotavlja knjižnica ter do sooblikovanja knjižnične ponudbe. Svoje predloge ustno ali pisno sporočajo knjižničarjem, z vpisom v knjigo predlogov, pripomb in pritožb, ki se nahaja pri izposojnem pultu, ali preko elektronske pošte na naslov info@kkl.si.
Člani si ob obisku knjižnice lahko izposodijo največ 20 izvodov knjižničnega gradiva, od tega največ 3 izvode neknjižnega gradiva. V primeru dolga, starejšega od 3 mesecev ali višjega od 50,00 EUR, je izposoja gradiva v matični knjižnici in krajevnih knjižnicah onemogočena.

ROK IZPOSOJE

Izposojevalni rok za gradivo v osrednji knjižnici in v krajevnih knjižnicah naslednji:

  • za knjige trije tedni,
  • za DVD-je, VK, AK, CD-je, CD ROM-e en teden,
  • za časnike in
  • časopise trije tedni. Zadnje, najnovejše številke ne izposojamo na dom.

V primeru povečanega povpraševanja po gradivu lahko knjižnica določi krajši rok izposoje - 14 dni.

PODALJŠEVANJE IZPOSOJENEGA GRADIVA

Izposojevalno dobo je mogoče podaljšati ustno, po internetu ali po telefonu, za knjižno gradivo največ dvakrat, za neknjižno gradivo enkrat. Podaljšanje izposojevalne dobe za gradivo, ki je rezervirano, ni možno.

REZERVACIJE GRADIVA

Možne so rezervacije gradiva: ustne, pisne, preko telefona, po e-pošti. Rezervirano gradivo čaka na člana 3 dni. Člani, ki so rezervirali gradivo, so lahko o prispetju gradiva obveščeni po telefonu ali elektronski pošti. Višina stroškov obvestila (telefon) je določena s cenikom knjižnice. Čakajoče gradivo mora član pravočasno prevzeti ali svoj prevzem pravočasno preklicati.

NADOMESTILA

Pri poškodbah ali izgubi gradiva morajo uporabniki v primeru, da je poškodovano ali izgubljeno, le-tega nadomestiti z enakim novim ali plačati višino dvakratne povprečne cene gradiva na tržišču. Za gradivo posebne vrednosti, ki ga ni mogoče nadomestiti, uporabnik plača trikratno povprečno ceno podobnega gradiva na tržišču.

ZAMUDNINA

Zamudnino plačujejo uporabniki za vsak dan zamude z vračilom izposojenega gradiva, ki je določena v ceniku.

Na celotnem območju knjižnice je prepovedano:

  • kajenje,
  • telefoniranje,
  • glasno govorjenje,
  • vstop živali,
  • vstopanje z rolerji, rolkami,
  • uživanje hrane in pijače.

Ob izposoji gradiva ali uporabi računalnika mora vsak uporabnik predložiti člansko izkaznico.

Vhod v prostore knjižnice je pod videonadzorom.