Domoznanstvo

Zbiranje domoznanskega gradiva

V Knjižnici – Kulturnem centeru Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ na podlagi Zakona o knjižničarstvu zbiramo tiskane publikacije in neknjižno gradivo lokalnega izvora, ti. domoznansko gradivo, ki predstavlja pomemben del knjižnične zbirke. Domoznanska dejavnost pokriva območje občine Lendava, Dobrovnik, Kobilje, Turnišče, Črenšovci, Odranci in Velika Polana ter obsega zbiranje, hranjenje, obdelavo, izposojo ter predstavitev gradiva, ki se po vsebini ali po izvoru nanaša na to območje.

Domoznanstvo je del kolektivnega spomina, kolikor več vanj prispevamo, toliko bogatejši je. Zato bi si želeli, da nam posamezniki, društva, ustanove, zavodi, podjetja, šole, domovi in drugi, v kolikor pripravljate in izdajate najrazličnejše tiskovine, kot knjige, brošure, vabila, programe, ipd., te tudi pošljete ali pa nas o njihovem izidu obvestite. V kolikor posedujete stare knjige, razglednice, plakate, fotografije, zemljevide ali kakršnokoli drugo gradivo, za katero menite, da je dragoceno in ste ga pripravljeni odstopiti knjižnici, prosimo, da nas o njem obvestite. Dogovorili se bomo o pogojih hranjenja v naši domoznanski zbirki. Tako publikacije in drugo gradivo ne bo šlo mimo nas, vsebina pa bo znana in dostopna tudi širši javnosti.

Domoznansko zbirko predstavlja naslednje gradivo:

  • Knjižno gradivo: hranimo dela lokalnih avtorjev ter dela, ki se vsebinsko nanašajo na območje občin Lendava, Dobrovnik, Kobilje, Turnišče, Črenšovci, Odranci in Velika Polana, vključno s starimi knjigami.
  • Periodika: zbiramo in obdelujemo časopise, ki pišejo o našem področju, (Vestnik, Népújság, ipd), ravno tako stare časopise lokalnega pomena.
  • Raziskovalne naloge in drugi pomembnejši pisani izdelki: raziskovalne naloge in projekti s področja, ki ga knjižnica pokriva, ki so nastale npr. v raziskovalnih institucijah ter raziskave osnovnošolcev, srednješolcev in študentov. Ob tej priložnosti se obračamo na vse avtorje, da nam svoje, za ta namen primerne naloge, pošljejo ali podarijo v tiskani in v digitalni obliki.
  • Seminarske, diplomske in magistrske naloge, doktorske disertacije, ki so v vsebinski zvezi s tem območjem ali je avtor iz tega območja. Ker imamo tovrstnega gradiva zelo malo, bomo veseli vsakega poslanega tiskanega oz. digitalnega izvoda.
  • Drobni tisk, video, avdio in drugo neknjižno gradivo: stare razglednice, fotografije, zemljevidi, koledarji, kronike, zapisi, posnetki, vabila, itd.

Da bi se vsako tovrstno delo ohranilo tudi v zbirki Knjižnice – Kulturnega centera Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, pričakujemo vsaj en izvod od zgoraj naštetih tiskovin v tiskani oz. digitalni obliki. Prosimo tudi, da nas obvestite, če izmed naštetega gradiva posedujete takšno, ki bi lahko imela poseben pomen, oz. takšno gradivo poseduje kdo drug.

Vso gradivo, ki ga bomo ocenili kot primerno za domoznansko zbirko, bomo strokovno obdelali in hranili na predpisan način.

Podrobnejše informacije: Vanda Kovač, Glavna ulica 12, Lendava. Tel.: 02 574 25 85, e-mail: vanda.kovac@kkl.si

Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ