Javna objava delovnega mesta: »BLAGAJNIK V« (m/ž), šifra delovnega mesta: J015002

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici – Kulturnem centru Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ z dne 5. 4. 2023 in njegove spremembe z dne z dne 29. 9. 2023 ter 16. 4. 2024 javni zavod Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ objavlja prosto strokovno delovno mesto

»BLAGAJNIK V« (m/ž)
(šifra delovnega mesta: J015002)
za nedoločen čas

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

izobrazbo, ki ustreza najmanj srednji splošni izobrazbi ali srednji strokovni izobrazbi,
aktivno znanje slovenskega in madžarskega jezika,
poznavanje dela z računalnikom,
najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Zaželeno je, da je kandidat komunikativen, vljuden, vesten, skrben, samoiniciativen, zanesljiv in natančen ter ima vozniški izpit B kategorije.

Po trinajsti točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji) se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • prodaja vstopnic za prireditve,
 • prodaja abonmajev za gledališke predstave, vpis abonentov, vodenje seznama abonentov in obveščanje abonentov,
 • vodenje rezervacij za vstopnice,
 • sprejem rezervacij in naročilnic za uporabo prostorov v kulturnem domu,
 • vodenje blagajniškega poslovanja,
 • polog gotovine pri poslovni banki,
 • pomoč pri koordinaciji, organizaciji in izvedbi prireditev,
 • sprejemanje najav organiziranih skupin in vodenih ogledov ter drugih dogodkov,
 • sprejemanje, usmerjanje in strežba obiskov,
 • vodenje ogledov,
 • pomoč pri promocijski dejavnosti in oglaševanju,
 • pomoč pri obveščanju medijev in ostalih zunanjih akterjev o prireditvah v zavodu,
 • posredovanje različnih informacij, podatkov in napotkov,
 • pomoč pri komuniciranju zavoda z uporabniki in poslovnimi partnerji
 • pisanje in oblikovanje pisnih gradiv,
 • razmnoževanje in fotokopiranje gradiva,
 • nameščanje sanitarnega materiala in doziranje posodic za milo,
 • preverjanje stanje materiala in sprotno opozarjanje na naročanje sanitarnega materiala,
 • nabava materiala, osnovnih živil in vode,
 • naročanje čiščenja po izvedeni prireditvi pri čistilnem servisu,
 • skrb za red in opravljanje nujnih tekočih del čiščenja v dvorani, avli, sanitarijah in garderobah,
 • sodelovanje pri vseh delih, ki se nanašajo na vzdrževanje čistoče, opozarjanje na nepravilnosti,
 • skrb za dekoracijo in oskrbovanje lončnic in drugih okrasnih rastlin,
 • opravlja druga dela po navodilih direktorja.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 • pisno izjavo in fotokopijo verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • pisno izjavo in fotokopijo verodostojne listine o aktivnem znanju slovenskega in madžarskega jezika,
 • pisno izjavo o poznavanju dela z računalnikom,
 • pisno izjavo in fotokopijo verodostojne listine o delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela – datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu).

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, bo potekal v dveh fazah, in sicer na podlagi pregleda pravočasnih in popolnih prijav ter opravljenega razgovora.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in s poskusnim delom v trajanju treh (3) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Gledališke in koncertne dvorane Lendava oziroma drugih prostorih, v katerih javnih zavod izvaja svojo dejavnost.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – BLAGAJNIK V« na naslov: Glavna ulica – Fő utca 12, 9220 Lendava – Lendva, in sicer v roku 7 dni od objave na spletni strani javnega zavoda in spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov judit.zagorec-csuka@kkl.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri dr. Judit Zágorec-Csuka, ki je dosegljiva na telefonski številki 025742580 ali po elektronski pošti judit.zagorec-csuka@kkl.si.

Opomba: izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, se uporablja kot nevtralen za ženske in moške.

Številka: 237/24
Datum: 9. 7. 2024

Judit Zágorec-Csuka
direktorica

PRILOGA:

2024_Javni_razpis_Blagajnik_V_SLO (pdf, 139 KB)