Katalog informacij javnega značaja

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Knjižnica – Kulturni center Lendava
Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
Glavna ulica - Fő utca 12.
9220 Lendava - Lendva
tel.: +386 (0)2 575 1353
fax.: +386 (0)2 577 1403

Datum prve objave kataloga: 1. 3. 2007
Datum zadnje spremembe: 7. 11. 2016
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.kkl.si
Druge oblike kataloga: tiskana oblika je dostopna na sedežu organa

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1. Organigram in podatki o organizaciji organa

Dejavnosti zavoda in njegovih notranje organizacijskih enot so:
A. Dejavnosti, ki jih knjižnica opravlja v javnem interesu kot javno službo, so:

 • ugotavljanje potreb po knjižničnem gradivu,
 • nabava, strokovna obdelava in obnavljanje knjižničnega gradiva,
 • skrb za dostopnost knjižničnega gradiva, za izposojo, svetovanje in pomoč pri njegovi izbiri in uporabi,
 • vodenje interaktivne spletne strani za objavo dosegljivih elektronskih publikacij s področja domoznanstva knjižnice (digitalne knjige in periodika),
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 • skrb za informacijsko opismenjevanje uporabnikov in za vključevanje v proces vseživljenjskega izobraževanja,
 • opravljanje drugih bibliotekarskih, dokumentacijskih in informacijskih del,
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
 • zbiranje, obdelava, hranjenje in posredovanje domoznanskega gradiva za svoje območje,
 • utrjevanje in razvijanje strokovnosti, organiziranosti, povezanosti in enotnosti knjižničarske stroke,
 • povezovanje v enotni knjižnični informacijski sistem,
 • organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
 • izmenjava knjižničnih prireditev in razstav,
 • pripravljanje in izdelava vseh vrst publikacij v knjižni in neknjižni obliki,
 • izvajanje dejavnosti povezanih s podatkovnimi bazami na področju knjižnične dejavnosti,
 • izvajanje bibliografskih, informacijskih, dokumentacijskih in komunikacijskih del, namenjenih javnosti,
 • priprava prireditev in drugih oblik razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižnično dejavnost,
 • zagotavljanje ukrepov za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih ter drugih nesrečah,
 • izvajanje temeljnih raziskav na področju teorije in prakse knjižničarstva,
 • skrb za usklajen razvoj svoje knjižnične mreže,
 • izdajanje katalogov, bibliografij in drugih strokovnih publikacij o knjižničnem gradivu.

B. Zavod izvaja v okviru notranje organizacijske enote za umetnost, kulturo, gledališko dejavnost in dejavnost kulturnega kreativnega sektorja (UKKKS) naslednje dejavnosti:

 • skrbi za vzpostavitev kvalitetnega delovnega okolja za mlade, uveljavljajoče se ustvarjalce na področju kulture,
 • skrbi za razvoj in soobstoj raznolikosti umetniških izrazov in praks,
 • spremlja, spodbuja, organizira in izvaja kulturne dejavnosti,
 • organizira izobraževalne dejavnosti na področju kulture ter skrbi za izobraževanje kadrov za potrebe kulturne dejavnosti,
 • izvaja promocijsko dejavnost v smislu obveščanja o kulturni ponudbi občine,
 • spodbuja kulturno dejavnost v šolah, vrtcih in drugih ustanovah,
 • organizira in izvaja produkcijo in postprodukcijo,
 • skrbi za mednarodno sodelovanje na področju kulture,
 • organizira in posreduje kulturne in druge javne prireditve,
 • skrbi za dostopnost do javnih kulturnih dobrin s področja svoje dejavnosti,
 • spodbuja in omogoča razvoj kreativnega kulturnega delovanja,
 • skrbi za prenos dobrih praks s področja kulturne ustvarjalnosti,
 • izdaja revije za kulturo,
 • vzdrževanje stikov s sorodnimi zavodi doma in v tujini.

 

 

2.2. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Notranja organizacijska enota

UPRAVA
Glavna ulica – Fő utca 12.
9220 Lendava – Lendva
tel.: +386 (0)2 575 1353
Direktor: dr. Albert Halász (albert.halasz@kkl.si)

Organigram organa

Svet zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ

Predstavniki ustanoviteljice:
Juretič Spomenka
Kutnjak Đanino
Marič Aleksander
Petek Majda

Predstavnici uporabnikov:
Silvija Hajdinjak Prendl – predsednica
Bači Zsuzsanna – namestnica predsednice

Predstavnici soustanovitelja:
Gabriela Sobočan
Vida Törnar Judit

Predstavnik delavcev:
Gordan Gerebic

 

2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Predpisi EU

 

Državni predpisi

 

Predpisi lokalnih skupnosti

 

2.4. Seznam predlogov predpisov

/

 

2.5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
 • Program dela 2017
 • Letno poročilo 2016
 • Poslovnik Sveta KKC Lendava – Lendvai KKK
 • Upravljanje knjižnične zbirke 2017
 • Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2017
 • Program dela 2016
 • Letno poročilo 2015
 • Upravljanje knjižnične zbirke
 • Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2016
 • Program dela 2015
 • Letno poročilo 2014
 • Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2015
 • Program dela 2014
 • Letno poročilo 2013
 • Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2014
 • Letno poročilo 2012
 • Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2013
 • Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2011
 • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja
 • Pravila o uporabi javnih računalnikov in brezžičnih omrežij
 • Temeljni pravni akt o izdajanju revije Lindua

 

2.6. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

/

 

2.7. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

/

 

2.8. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

2.9. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

/

 

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
 • Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh KKC Lendava – Lendavai KKK. Za dostop je potreben internetni brskalnik.
 • Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi KKC Lendava – Lendavai KKK v času uradnih ur.
 • Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. UL RS 76/05