Razpis: DIREKTOR KNJIŽNICE (m/ž)

Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (Uradni list RS, št. 31/16 in naslednji) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici – Kulturnem centru Lendava - Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ z dne 30. 1. 2019 javni zavod Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

 

»DIREKTOR KNJIŽNICE« (m/ž)
(šifra delovnega mesta: B017841)
za mandatno obdobje (5 let)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • ima najmanj izobrazbo, ki ustreza specializaciji po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolski univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali magistrski izobrazbi (druga bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri,
 • ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delih,
 • opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
 • opravljen bibliotekarski izpit (če izbrani kandidat nima opravljenega bibliotekarskega izpita, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja),
 • sposobnost organiziranja in vodenja dela,
 • aktivno obvlada slovenski in madžarski jezik,
 • ima aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
 • poznavanje dejavnosti na področju knjižničarstva in ostalih dejavnosti zavoda.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem področja dela javnega zavoda.

Po trinajsti točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • organizira delo javnega zavoda,
 • sprejema strateški načrt na podlagi pridobljenega mnenja ustanovitelja in soustanovitelja,
 • sprejema program dela,
 • sprejema akt o organizaciji dela,
 • sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
 • sprejema kadrovski načrt na podlagi mnenja soustanovitelja in soglasja ustanovitelja,
 • sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
 • sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
 • poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
 • pripravi letno poročilo,
 • sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
 • in druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo in fotokopijo verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. pisno izjavo in fotokopijo verodostojne listine o delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela - datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu),
 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit, in leto opravljanja izpita (če ga je kandidat opravil),
 4. pisno izjavo o opravljenem bibliotekarskem izpitu (če ga je kandidat opravil),
 5. pisno izjavo in fotokopijo verodostojne listine, iz katere izhaja sposobnost organiziranja in vodenja dela,
 6. pisno izjavo in fotokopijo verodostojne listine, da kandidat aktivno obvlada slovenski in madžarski jezik,
 7. pisno izjavo in fotokopijo verodostojne listine o aktivnem znanju svetovnega jezika,
 8. pisno izjavo in fotokopijo verodostojne listine, iz katere izhaja poznavanje dejavnosti na področju knjižničarstva in ostalih dejavnosti zavoda.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter program poslovnega in programskega razvoja javnega zavoda za mandatno obdobje.

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, bo potekal v eni fazi. Kandidati, uvrščeni v izbirni postopek, bodo povabljeni na razgovor, na katerem bodo morali odgovoriti na 5 ustno zastavljenih vprašanj s področja, za katerega se razpisuje delovno mesto. Za vsak pravilen odgovor kandidat prejme največ dve točki, izbran bo tisti kandidat, ki bo zbral največ točk.

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (Uradni list RS, št. 31/16 in naslednji) direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodnem soglasju ustanoviteljice Občine Lendava in mnenja občin, ki so na zavod s pogodbo prenesle opravljanje knjižnične dejavnosti, mnenja soustanoviteljice in mnenja strokovnih delavcev zavoda.

Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata, in za polni delovni čas (40 ur na teden). Pred sklenitvijo pogodbe mora predsednik sveta zavoda pridobiti mnenje sveta zavoda in soglasje župana, kot zakonitega zastopnika ustanovitelja. Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku 30 dni od dneva objave javnega razpisa. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (https://www.kl-kl.si/).

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – DIREKTOR« na naslov: Glavna ulica - Fő utca 12, 9220 Lendava - Lendva, in sicer v roku 8 dni od objave na spletni strani javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (https://www.kl-kl.si/), v prostorih javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (v knjižnici, gledališki in koncertni dvorani), tednikoma Vestnik in Népújság ter spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov ines.varga@kkl.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri mag. Edita Horvat, ki je dosegljiva na telefonski številki 041 313 317.

Opomba: izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, se uporablja kot nevtralen za ženske in moške.

 

Številka: 293/22
Datum: 25. 7. 2022

 

Robert Požonec
Predsednik sveta zavoda
KKC Lendava – Lendvai KKK