Razpis

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list RS, 87/2001, 96/2002 –ZUJIK, 92/2015), in 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (Uradni list RS št. 31/2016), Svet javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA/DIREKTORICE javnega zavoda
Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • ima univerzitetno ali drugo bolonjsko stopnjo izobrazbe družboslovne ali humanistične smeri,
  • pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delih,
  • sposobnost organiziranja in vodenja dela,
  • aktivno obvlada slovenski in madžarski jezik,
  • ima aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
  • poznavanje dejavnosti na področju knjižničarstva in ostalih dejavnosti zavoda,
  • opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka.

Če kandidat nima opravljenega izpita iz splošnega upravnega postopka, ga mora opraviti v roku treh mesecev.

Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda, zato mora izpolnjevati pogoje za strokovnega delavca knjižnice. V primeru, da direktor nima bibliotekarskega izpita, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.

Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepisom in programom dela, ki naj vsebuje tudi upravljalski, programski in turistično gostinski del za notranjo organizacijsko enoto za umetnost, kulturo, gledališko dejavnost in dejavnost kulturnega kreativnega sektorja,  morajo kandidati predložiti v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za direktorja KKC Lendava – Lendvai KKK!« na naslov Svet javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Glavna ulica – Fő utca 12, 9220 Lendava – Lendva, v roku 8 dni od objave razpisa. O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonskem roku.

V javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Lendava, 4. 9. 2017 Datum objave: 7. 9. 2017

                                        

Svet javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ

PDF