dr. Kolláth Anna


Tudományterület: bölcsészettudományok
Szakterülete: alkalmazott nyelvészet, szociolingvisztika, szociodialektológia
Munkahely: a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke

anna.kollath@um.si

Kolláth Anna 1954. október 28-án született Magyarországon, Rum községben. 1961 és 1969 között ott végezte el az állami általános iskolát, gimnáziumba 1969 és 1973 között Szombathelyre, a Kanizsai Dorottya Gimnáziumba járt. Egyetemi tanulmányait 1973 és 1978 között a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, Debrecenben folytatta. Magyar–német szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Szakdolgozatának címe: Az anya motívuma József Attila költészetében. 1990-ben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen egyetemi doktori fokozat birtokosa lett. Disszertációjának a címe: Nyelvjárás és nyelvi viselkedés Rum község nyelvében. A PhD fokozatot ugyanezzel a címmel 1997-ben szerezte meg.

Munkahelyei a következők voltak: 1978 és 1981 között középiskolai tanár a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban Szombathelyen, 1981 és 1993 között tanársegéd, adjunktus majd docens a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékén, 1993-tól pedig a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén dolgozik. 1993 és 1998 között magyar nyelvi lektor, 1998 és 2008 között egyetemi docens, 2008-tól rendkívüli egyetemi tanár.

Az egyetemen a leíró és alkalmazott nyelvészeti kurzusokkal foglalkozik, 2004-től tanszékvezető. Fontosabb projektek: a maribori team koordinátora az ELDIA című kutatási projektben (www.eldia-project.org ), melyet az Európai Unió 7. Kutatási Keretprogramja támogat, kutatóként vesz részt A kétnyelvű iskolák tanárainak e-kompetenciái című projektben, továbbá a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara kutatócsoportjának a tagja a Szlovén identitás és kulturális tudat jelene és múltja a nyelvileg és etnikailag érintkező térségekben című projektben, kutatási témája a muravidéki magyar nyelvhasználat. A felsoroltakon kívül mint a határon túli magyar nyelvváltozatok kutatója részt vesz a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózatban (http://ht.nytud.hu ) és kutatóként, régiófelelősként az Imre Samu Nyelvi Intézet, az ISNYI (www.umiz.isnyi.org ) kutatásaiban. Elnöke az általános és a szakmai érettségi magyar nyelv és irodalom tantárgyi bizottságainak és tagja a Preizkus znanja (Tudásfelmérés) vizsgabizottságának. Tagja a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, a Veszprémi Akadémiai Bizottságnak, a Pécsi Akadémiai Bizottságnak, az MTA Külső Köztestületének, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának. 1998-ban a Magyar Nyelvtudományi Társaság Csűry-díjban részesítette. Mariborban él.

Legfontosabb tudományos és szakmai publikációi:

  • Die sprachlichen Rechte der Minderheiten in Slowenien im Spiegel der Gesetze und Verordnungen. In: Glatz Ferenc (szerk.): Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas (Begegnungen, Bd. 21). Europa Institut, Budapest, 2003. 149–164.
  • Magyarul a Muravidéken. Slavistično društvo, Maribor (Zora 39), 2005.
  • Detrianonizacija madžarskega jezika - izzivi in možnosti v tretjem tisočletju v osrčju Evrope. Jezik in slovstvo, 2006, 51. évf., 3/4. sz. 85–102.
  • Akkor hogyan is beszélünk?--- : (a ht adatbázis muravidéki elemei és használati gyakoriságuk) = So how do we speak?---. Kisebbségkutatás, 2007, 16. évf., 4. sz. [767]–783.
  • Die Problematik des Ungarischunterrichts in Slowenien. In: Laakso Johanna (szerk.). Ungarischunterricht in Österreich: Perspektiven und Vergleichpunkte: perspectives and points of comparison (Finno-Ugrian studies in Austria, Bd. 6). Berlin: Lit. cop., Wien,  2008. [179]–199.
  • Két nyelv és oktatás. In: Kolláth Anna (szerk.). A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada. Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, V Mariboru (Zora 68), 2009. 36–59.
  • Kihívások és megoldások: gondolatok a szlovéniai Muravidék kétnyelvű oktatásáról. In: Benő Attila (szerk.), Péntek János (szerk.): A termini magyar nyelvi kutatóhálózat tíz éve: tanulmányok, beszámolók, kutatási programok. Gramma Nyelvi Iroda–Szabó T. Attila nyelvi intézet, Kolozsvár–Dunaszerdahely, 2011. 245–258.

Utolsó módosítás: 2015-11-20 08:56:06