dr. Anna Kolláth

Znanstvena veda: humanistika
Znanstvena področja: uporabno jezikoslovje, sociolingvistika, sociodialektologija
Delovno mesto: Oddelek za madžarski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

anna.kollath@um.si

Anna Kolláth se je rodila 28. 10. 1954 na Madžarskem, v naselju Rum. Med leti 1961 in 1969 je v rodni vasi končala državno osnovno šolo, med leti 1969 in 1973 je obiskovala Gimnazijo Dorottye Kanizsai v Sombotelu. Med leti 1973 in 1978 je študirala na Filozofski fakulteti Univerze Lajosa Kossutha v Debrecenu. Diplomirala je iz madžarskega in nemškega jezika ter pridobila naziv srednješolska učiteljica. Naslov njene diplomske naloge je Az anya motívuma József Attila költészetében (Motiv matere v poetiki Attile Józsefa). Leta 1990 si je pridobila doktorski naziv na Univerzi Loránda Eötvösa v Budimpešti. Naslov disertacije je Nyelvjárás és nyelvi viselkedés Rum község nyelvében (Narečje in jezikovno obnašanje v jeziku naselja Rum). Leta 1997 je z isto temo doktorirala na stopnji PhD.

Med leti 1978 in 1981 je poučevala v Gimnaziji Dorottye Kanizsai v Sombotelu, med leti 1981 in 1993 je bila asistentka in višja predavateljica, nato pa docentka na Oddelku za madžarsko jezikoslovje Visoke šole Dániela Berzsenyija v Sombotelu, od leta 1993 je zaposlena na Oddelku za madžarski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Med leti 1993 in 1998 je bila lektorica za madžarski jezik, med leti 1998 in 2008 univerzitetna docentka, od leta 2008 pa je izredna profesorica.

Na univerzi predava opisno in uporabno jezikoslovje, od leta 2004 je predstojnica oddelka. Pomembnejši projekti, v katerih sodeluje, so raziskovalni projekt ELDIA (www.eldia-project.org ), ki ga podpira 7. okvirni program Evropske unije in kjer je koordinatorka mariborskega tima, projekt E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah, kjer sodeluje kot raziskovalka, projekt Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti, znotraj katerega kot članica raziskovalne skupine Filozofske fakultete Univerze v Mariboru raziskuje rabo madžarskega jezika v Prekmurju. Poleg naštetega je še raziskovalka jezikovnih inačic madžarskega jezika izven meja Madžarske v Madžarski jezikovni raziskovalni mreži Termini (http://ht.nytud.hu ) in raziskovalka ter odgovorna oseba za regije pri raziskavah Jezikovnega zavoda Imreta Samuja (ISNYI /www.umiz.isnyi.org/). Je predsednica Državne komisije za poklicno in splošno maturo iz madžarskega jezika s književnostjo in članica izpitne komisije za preizkus znanja. Je članica Madžarskega jezikoslovnega društva, Akademske komisije v Veszprému, Akademske komisije v Pécsu, zunanja članica Madžarske akademije znanosti, članica predsedstva komisije za Madžarsko znanstveno delo v zamejstvu. Leta 1998 jo je Madžarsko jezikoslovno društvo odlikovalo s Csűryjevo nagrado. Živi v Mariboru.

Najpomembnejše objavljene znanstvene in strokovne publikacije:

  • Die sprachlichen Rechte der Minderheiten in Slowenien im Spiegel der Gesetze und Verordnungen. V: Glatz, Ferenc (ur.): Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas (Begegnungen, Bd. 21). Budapest: Europa Institut, 2003. 149−164.
  • Magyarul a Muravidéken. Maribor: Slavistično društvo (Zora 39), 2005. 
  • Detrianonizacija madžarskega jezika – izzivi in možnosti v tretjem tisočletju v osrčju Evrope. Jezik in slovstvo 51/3–4. 85–102.
  • Akkor hogyan is beszélünk?--- : (a ht adatbázis muravidéki elemei és használati gyakoriságuk) = So how do we speak?---. Kisebbségkutatás, 2007, 16/4. [767]–783.
  • Die Problematik des Ungarischunterrichts in Slowenien. V: Laakso, Johanna (ur.): Ungarischunterricht in Österreich: Perspektiven und Vergleichpunkte : perspectives and points of comparison (Finno-Ugrian studies in Austria, Bd. 6). Wien; Berlin: Lit. cop. 2008. [179]–199.
  • Két nyelv és oktatás. V: Kolláth, Anna (ur.): A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada. V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta (Zora 68), 2009. 36–59.
  • Kihívások és megoldások: gondolatok a szlovéniai Muravidék kétnyelvű oktatásáról. V: Benő, Attila (ur.), Péntek, János (ur.): A termini magyar nyelvi kutatóhálózat tíz éve: tanulmányok, beszámolók, kutatási programok. Kolozsvár: Gramma Nyelvi Iroda; Dunaszerdahely: Szabó T. Attila nyelvi intézet, 2011. 245–258.

Zadnja sprememba: 20. 11. 2015 08:47:49