dr. József Györkös

Znanstvena veda: : naravoslovje in tehnika
Znanstvena področja: računalništvo in informatika, medijske komunikacije
Delovno mesto: a redni profesor Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

jozsef.gyorkos@uni-mb.si

József Györkös se je rodil 18. aprila 1961 v Mariboru. Mladost je preživel v Lendavi, srednjo šolo pa je obiskoval v Mariboru, kjer je končal tudi univerzitetni študij. Že kot diplomirani inženir elektrotehnike (1985) se je usmeril na področje računalništva in informatike, leta 1989 je magistriral na temo metodologije razvoja programske opreme, leta 1992 pa doktoriral z disertacijo z naslovom Prediktivna ocena razvoja informacijskega sistema. Iz obdobja njegovega postdoktorskega študija, ki ga je nadgradil tudi na gostovanjih na univerzah Tampere (Finska), Marburg in Konstanz (obe Nemčija), izhajajo tudi njegove najvidnejše publikacije. Posebno pomembno obdobje v njegovem delu predstavlja sodelovanje s celovško univerzo (Klagenfurt Universität) v poznih devetdesetih letih, ko je bil tudi sourednik publikacij s področja reinženiringa informacijskih sistemov (Springer Verlag). Leta 1997 je na matični fakulteti ustanovil Laboratorij za računalniško posredovano komunikacijo, ki se je postopoma preusmerjal s področja programskega inženirstva in sistemov kakovosti k interdisciplinarnemu področju računalniško posredovanih komunikacij. V tem obdobju je Györkös prevzel koordinacijo priprave novega multidisciplinarnega študijskega programa Medijske komunikacije, ki združuje tehnološka znanja na področju razvoja interneta z vsebinskimi elementi spreminjajoče se medijske prakse kot posledice razvoja teh tehnologij. Po uspešni akreditaciji je svoja predavanja v programu informatike nadgradil s pedagoškim delom na področju medijskih komunikacij. V naziv rednega profesorja je bil habilitiran z nastopnim predavanjem leta 2002. Deloval je kot evalvator projektov v 6. okvirnem programu raziskav Evropske unije. V njegovi bibliografiji zasledimo sodelovanje pri temeljnih raziskovalnih projektih, aplikativnih projektih v sodelovanju z gospodarstvom ter pri projektih okvirnih programov Evropske unije. Dva mandata je deloval v politiki na položaju državnega sekretarja oz. namestnika ministra, in sicer na področjih, ki so se v obeh mandatih navezovala na njegovo stroko. V prvem mandatu državnega sekretarja (2001–2004) je deloval na Ministrstvu za informacijsko družbo. Obdobje je bilo pomembno zaradi profiliranja Slovenije kot informacijsko-komunikacijsko visokotehnološke države in harmonizacije zakonodaje ob pridružitvi Evropski uniji (2004). V drugem mandatu (2008–2011) je deloval na področju visokega šolstva, znanosti in tehnologij, kjer velja posebej izpostaviti njegov prispevek k spremenjenemu, tj. stabilnejšemu, financiranju visokošolskih zavodov in njegovo intenzivno mednarodno udejstvovanje na področju znanosti in tehnologije v okviru gospodarske diplomacije.

Trenutno je redni profesor na Univerzi v Mariboru, kjer predava predmete v okviru študijskih programov Informatika in tehnologije komuniciranja ter Medijske komunikacije. Živi v Mariboru.

Izbor najpomembnejših znanstvenih in strokovnih publikacij in drugi neavtorski prispevki:

  • Measurements in software requirements specification process. IEEE Microprocessing and microprogramming Journal. Vol. 40., 1994.
  • Improving the transparency of the software product evaluation in the information system development process. V: Contemporary applications and research issues in industrial product modelling, (Vaasan yliopiston julkaisuja, 60). Vaasa: Vaasan yilopisto, 2000. 61–80. Soavtorja: M. Krisper, M. B. Jurič.
  • An alternative sorting procedure for interactive group decision support based on the pseudo-criterion concept. Journal of systemics, cybernetics and informatics.  Vol. 1, no. 4, 2003. 66–71. Soavtorja: A. Bregar in I. Rozman.
  • Sodelovanje pri oblikovanju Nacionalnega programa visokega šolstva in Raziskovalno inovacijske strategije, obe za obdobje 2011–2020.
  • Sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje in podzakonskih aktov na področjih elektronskih komunikacij, digitalne radiodifuzije, visokega šolstva, znanosti in tehnologije.

Zadnja sprememba: 19. 11. 2015 13:48:44