dr. László Göncz

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: zgodovina
Delovno mesto: Državni zbor Republike Slovenije

laszlo.goncz@dz-rs.si

László Göncz se je rodil 13. aprila 1960 v Murski Soboti. Odraščal je v Dolgi vasi. Osnovno šolo je obiskoval v Lendavi, kjer je končal ekonomsko srednjo šolo. V Sombotelu je uspešno zaključil študij na Visoki učiteljski šoli Dániela Berzsenyija in si pridobil naziv predmetni učitelj zgodovine in diplomirani kulturni animator. Vpisal se je na podiplomsko izobraževanje na Univerzi v Pécsu in po šestih semestrih pridobil naziv diplomirani profesor zgodovine (A Lendva-vidék története 1920-ig / Zgodovina Lendave in okolice do 1920). Nato se je v okviru iste ustanove vključil v doktorski program izobraževanja na področju zgodovine, ki ga je po šestih semestri uspešno zaključil. V naslednjih letih je dokončal doktorsko disertacijo in leta 2001 doktoriral (A muravidéki magyarság története 1919–1941 / Zgodovina prekmurskih Madžarov 1919–1941).

Njegova znanstvena dejavnost zajema raziskovanje novejše madžarske  in srednjeevropske zgodovine. Ukvarja se z manjšinsko problematiko 20. stoletja v srednji Evropi in z zgodovino prekmurskih Madžarov ter Prekmurja v 19. in 20. stoletju. Od leta 1986 je v okviru Samoupravne interesne skupnosti madžarske  narodnosti bil zaposlen kot kulturni animator, pozneje pa kot sekretar Pomurske madžarske  narodne samoupravne skupnosti. Od ustanovitve Zavoda za kulturo madžarske  narodnosti leta 1994 do izteka tretjega mandata leta 2008 je bil direktor te javne ustanove. Ob ustanovitvi Društva prekmurskih madžarskih znanstvenikov in raziskovalcev leta 2002 so ga izvolili za prvega predsednika. To funkcijo je opravljal do konca leta 2006.

Na državnozborskih volitvah leta 2008 je bil izvoljen za poslanca madžarske  narodne skupnosti v Državni zbor Republike Slovenije.

Za uspešno delovanje na področju kulture in ohranjanje narodne zavesti prekmurskih Madžarov je leta 1992 v Budimpešti dobil visoko priznanje Berzsenyi-díj (priznanje Berzsenyi). Za spodbujanje in oblikovanje obmejnega literarnega in kulturnega sodelovanja je leta 1998 v Sombotelu prejel plaketo Pável Ágoston (Avgust Pavel). Dve leti pozneje je za raznoliko kulturno in ustvarjalno delo prejel priznanje Zalske županije. Za znanstveno delo in organiziranje raziskovalne dejavnosti je leta 2002 v Pécsu prejel plaketo območne sekcije Madžarske akademije znanosti. Naslednjega leta je bila njegova študija izbrana za najboljšo strokovno publikacijo obdobja 2001–2002 priznane strokovne periodike Vasi Szemle. Istega leta mu je  priznana madžarska  Organizacija Gábor Bethlen dodelila plaketo Áron Marton (visoko priznanje na področju manjšinske problematike). Visoko strokovno priznanje na področju znanstvene dejavnosti mu je leta 2006 dodelila Madžarska akademija znanosti. Leta 2007 je prejel visoko madžarsko  državno  odlikovanje »red za izredne zasluge«. Je član zunanjega javnega organa Madžarske akademije znanosti. László Göncz se udejstvuje tudi na področju leposlovja, je avtor romana in pesniške zbirke.

Najpomembnejše objavljene znanstvene in strokovne publikacije:

  • Fejezetek Lendva történetéből 1920-ig. Lendava: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1997.
  • Az Őrség peremén – Na obrobju Őrséga.  Lendava: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1998. Soavtor: Zoltán Nagy.
  • A muravidéki magyarság 1918–1941. Lendava: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2001.
  • Madžari. Kratka zgodovina Madžarov. Murska Sobota: Založba Franc-Franc, 2004.
  • Felszabadulás vagy megszállás? A Mura mente 1941–1945. Lendava: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2006.
  • Egy peremvidék hírmondói. Mura menti életképek a 20. század első feléből. Budimpešta: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi konferencia, 2006.

Zadnja sprememba: 21. 11. 2015 09:09:42