dr. Zoltán Lendvai Kepe

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: etnologija
Delovno mesto: Galerija-Muzej Lendava

lyndvamuseum@yahoo.com

Zoltán Lendvai Kepe se je rodil 21. junija 1964 v Murski Soboti. Osnovno šolo je končal v Gaberju in v Lendavi, gimnazijo pa v Murski Soboti, nato se je vpisal na Pedagoško Akademijo v Mariboru, na Oddelek za likovno umetnost. Od leta 1982 je svoja dela predstavljal na številnih likovnih in fotografskih razstavah. Med leti 1995 in 1999 je bil kot kulturni animator zaposlen pri Zavodu za kulturo madžarske narodnosti v Lendavi, kjer je vodil etnološke projekte zavoda na narodnostno mešanem območju z madžarskim prebivalstvom v Sloveniji. Leta 2004 je končal študij etnologije na Univerzi v Szegedu z diplomsko nalogo z naslovom »Naselbinska etnologija pokrajine Hetiš«. Med študijem je sodeloval v raziskovanjih pokrajine Felső-Tisza, vodja katerih je bil dr. Tibor Bellon, v letih 2002 in 2003 pa je bil član raziskovalne skupine v Magyarlapádu (Transilvanija), katere vodja je bil dr. János Bárth. Na Oddelku za evropsko etnologijo univerze ELTE je leta 2012 zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Prebivalstvo in gospodarstvo pokrajine Hetiš med 18. in 20. stoletjem«. Med leti 1996 in 2006 je sodeloval pri ureditvi prve Krajevnozgodovinske in etnološke zbirke v Krplivniku, leta 2006 pa je sodeloval pri ureditvi dobrovniške etnološke zbirke. Od leta 2005 dela kot muzeolog v Galeriji-Muzeju Lendava. Leta 2012 je bil imenovan za višjega kustosa. Kot muzeolog je med leti 2006 in 2012 pripravil postavitve naslednjih stalnih muzejskih razstav v Lendavi: Kultura hetiškega ljudskega tekstila (2006), Meščanstvo, tiskarstvo in dežnikarstvo Lendave (2007), Spominska soba Györgya Zale (2008), Sakralna dediščina Lendave in okolice (2011), Židovstvo Prekmurja (2012), Lendavski dragulji in usode (2012), leta 2008 pa tudi spominsko sobo Györgya Zale v Lendavskem gradu, na skupno 550 m² površine. Leta 2009  je sodeloval pri ureditvi Krajevnozgodovinske in etnološke zbirke v Žitkovcih, Zavod za kulturo madžarske narodnosti pa ga je izbral za strokovnega koordinatorja pri urejanju  Krajevnozgodovinske in etnološke zbirke v Domanjševcih leta 2009. Publikacije izdaja od leta 1993. Z ženo, dr. Mário Kepéné Bihar, od leta 2002 pišeta poljudnoznanstveno rubriko za tednik prekmurskih Madžarov, Népújság, kjer je do sedaj bilo objavljenih skupno 530 njunih člankov. Je pobudnik ter urednik muzejske periodike Galerije-Muzeja Lendava z naslovom Lyndvamuseum ter sourednik domoznanske periodike Zavoda za kulturo madžarske narodnosti iz Lendave z naslovom Hogy ne menjen feledésbe [Da bi ne šlo v pozabo]. Poleg etnološkega raziskovalnega dela se ukvarja še s fotografijo, ki dopolnjuje njegovo etnološko delo. Njegove fotografije se pojavljajo v številnih knjigah z etnološko tematiko, udeležil pa se je tudi več samostojnih pa tudi skupinskih etnoloških in umetniških razstav. Je soavtor 19 poljudnoznanstvenih etnoloških in domoznanskih kratkih filmov RTV Slovenije, TV-studija Lendava ter Pomurskega madžarskega radia (MMR).

Za raziskovalno in etnološko delo ter ohrajanje vrednot madžarske manjšine v Sloveniji, sta z ženo, dr. Mário Kepéné Bihar, leta 2012 dobila spominsko medaljo Madžarskega etnološkega društva (Magyar Néprajzi Társaság) Pro Ethnographia Minoritatum in nagrado pomurskih Madžarov s področja kulture – Nívódíj.

Najpomembnejše publikacije:

  • A hetési népi textilkultúra. Kultura hetiškega ljudskega tekstila. Lendava: Galerija-Muzej (Lyndvamuseum 1), 2006. Soavtorica: Mária Kepéné Bihar.
  • Boldogulás Hetésben. Hetés falvai a történelem, a néprajz és az ökológiai antropológia tükrében. Lendva: ZKMN (Lendvai Füzetek – Lendavski zvezki 20), 2007.
  •  Alsólendva vára. Grad Dolnje Lendave. . Lendava: Galerija-Muzej (Lyndvamuseum 4), 2012. Soavtorja: József S. Sebestyén.
  • 40 let Galerije-Muzeja Lendava. A Lendvai Galéria és Múzeum 40 éve.  Lendava: Galerija-Muzej, (Lyndvamuseum 5), 2013.
  • Lendavski dragulji in usode. Lendvai kincsek és sorsok. Lendava: Galerija-Muzej, 2014. Soavtorica: Mária Kepéné Bihar.
  • Hetés népi táplálkozása. (Hogy ne menjen feledésbe 3). Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti, 2014. Soavtorici: Mária Kepéné Bihar in Eva Tivadar. 
  • Znameniti Lendavčani. Nevezetes lendvaiak I. Lendava: Galerija-Muzej (Lyndvamuseum 8), 2014.

Zadnja sprememba: 19. 11. 2015 14:41:44