dr. Lajos Bence

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: literarna zgodovina
Delovno mesto: Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti

lajos.bence@nepujsag.net

Lajos Bence se je rodil 1. julija 1956 v Genterovcih. Osnovno šolo je obiskoval v svojem rojstnem kraju, srednjo šolo pa končal v Lendavi. Po študiju se je vrnil v Lendavo.

Lajos Bence se je leta 1976 vpisal na Oddelek za madžarski  jezik in književnost Univerze Lajosa Kossutha v Debrecenu na Madžarskem. Po enem letu je študij nadaljeval v Budimpešti na Univerzi Loránda Eötvösa. Njegovo zanimanje se je osredotočilo na madžarsko  leposlovje in primerjalno književnost. Kot profesor madžarskega jezika in književnosti je diplomiral leta 1981. Naslednjih deset let je poučeval v srednjih šolah v Prekmurju, najdlje na dvojezični srednji šoli v Lendavi. Leta 1994 je na Univerzi Loránda Eötvösa doktoriral. Njegova disertacija obravnava prekmurske Madžare, njihovo literarno, družbeno-politično in kulturno dejavnost ter prizadevanje za ohranitev narodne skupnosti in izoblikovanje narodne identitete. Doktorsko delo je še istega leta izšlo v knjižni  obliki z naslovom Írott szóval a megmaradásért (S pisano besedo za obstoj). Knjiga, ki jo omenjajo kot enciklopedijo prekmurske madžarske  književnosti, je v dopolnjeni izdaji izšla leta 1996.

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bil urednik oddaje Hidak–Mostovi, novinar, direktor Zavoda za informativno dejavnost madžarske  narodnosti in hkrati odgovorni urednik tednika Népújság. Njegova publicistika je izjemno bogata, v prvi vrsti se navezuje na madžarsko  narodno skupnost v Sloveniji, večinoma na področje narodnostne politike, kulture in kulturne politike. Nekaj let je na Pedagoški fakulteti v Mariboru pogodbeno predaval književnost, zamejsko književnost in literarno teorijo. Njegovo znanstveno področje zajema raziskovanje književnosti, likovne umetnosti in etnologije Madžarov v Sloveniji ter raziskave s področja demografije, migracij, izobraževanja in splošne sociografije te narodne skupnosti. Zbrane študije, eseji, kritike so izšle pod naslovom Identitás és entitás (Identiteta in entiteta) v zbirki Pannon Tükör Könyvek (Knjižna  zbirka revije Pannon Tükör) leta 2005 v Zalaegerszegu na Madžarskem.

Lajos Bence je eden izmed urednikov revije Muratáj (Lendava), član uredniškega odbora revije z naslovom Lendavski zvezki (Lendava), od ustanovitve leta 1997 je predsednik Društva prekmurskih madžarskih  pisateljev, od leta 2003 je namestnik glavnega urednika, od leta 2007 pa t. i. redni sodelavec revije Pannon Tükör (Zalaegerszeg), od leta 2008 je predsednik Društva prekmurskih madžarskih  znanstvenikov in raziskovalcev, včlanjen je v več strokovnih in znanstvenih združenj  doma in v tujini, član je npr. zunanjega javnega organa Madžarske akademije znanosti. Prejel je priznanje Kulturális Nívódíj (priznanje s področja kulture, Lendava, 1994), Berzsenyi-díj (priznanje Berzsenyi, Madžarska, 2003), Keresztury Dezső-díj (priznanje Keresztury Dezső, Madžarska, 2005), Zala Megye Alkotói-díja (priznanje Umetniki županije Zala, Madžarska, 2006) in priznanje Magyar Művészetért (Za madžarsko  umetnost, Madžarska, 2007).

Lajos Bence piše in objavlja tudi leposlovna dela, izdal je več pesniških zbirk.

Njegove najpomembnejše objavljene znanstvene in strokovne publikacije:

  • Írott szóval a megmaradásért. A szlovéniai magyarság 70 éve. 2., dop. izdaja. Győr: Hazánk; Lendava: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1996.
  • Hungarians in Slovenia. Budimpešta: Teleki László Foundation – Institute for Central European Studies, 1998.
  • A kétnyelvű oktatás szlovéniai tapasztalatai. Korunk, 2000, št. 8. 65–70.
  • Irodalmi törekvések a Mura mentén a XVI. századtól napjainkig. A vallás és a politika vonzásában, szorításában. Polisz, 2001, št. 61, str. 63–67.
  • Identitás és entitás. Esszék, tanulmányok, kritikák. Zalaegerszeg: Zalai Írók
    Egyesülete; Lendava: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2005. 138.

Zadnja sprememba: 19. 11. 2015 12:50:04