dr. Attila Kovács

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: zgodovina
Delovno mesto: Inštitut za narodnostna vprašanja

attila.kovacs@guest.arnes.si

Attila Kovács se je rodil 11. maja 1973 v Murski Soboti. Odraščal je v Dobrovniku, kjer je obiskoval dvojezično osnovno šolo. Leta 1988 se je vpisal na Vojaško gimnazijo Franc Rozman – Stane v Ljubljani. Po razpadu jugoslovanske države (in ukinitvi šole) je šolanje nadaljeval na Gimnaziji Šentvid, kjer je leta 1992 maturiral. Po srednji šoli in študiju se je vrnil v domače kraje.

V obdobju od 1992 do 1997 je Attila Kovács študiral na Filozofski fakulteti Univerze Janus Pannonius v Pécsu na Madžarskem, smer zgodovina-politologija (Lendva-vidék a demográfiai adatok tükrében – Lendavsko območje v luči demografskih podatkov). Po končanem študiju se je kot mladi raziskovalec zaposlil na Inštitutu za narodnostna vprašanja in se hkrati vpisal na doktorski študij na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Pécsu (1997–2000). Leta 2002 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Földreform és kolonizáció Lendva-vidéken a két világháború között (Agrarna reforma in kolonizacija na lendavskem območju v obdobju med obema vojnama).

Po letu 2000 je bil dve leti novinar tednika madžarske narodne skupnosti Népújság. Kot asistent z doktoratom se je leta 2002 ponovno zaposlil na Inštitutu za narodnostna vprašanja, od leta 2005 dela kot znanstveni sodelavec in vodja Izpostave Inštituta za narodnostna vprašanja v Lendavi. Leta 2005 se je habilitiral na Oddelku za zgodovino Univerze v Mariboru za docenta sodobne madžarske zgodovine. Od leta 2008 predava na Oddelku za prevajalstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Kot gostujoči profesor je večkrat predaval na Univerzi v Pécsu na Madžarskem.

Med glavna področja njegovega raziskovalnega dela spadajo zgodovina madžarske manjšine v Sloveniji in zgodovina Prekmurja, agrarna reforma in kolonizacija v Srednji Evropi v 20. stoletju, madžarsko begunsko vprašanje leta 1956. Je vodja dveh nacionalnih projektov in sodelavec pri več nacionalnih ter mednarodnih projektih.

Attila Kovács je član več strokovnih združenj: Magyar Tudományos Akadémia – köztestületi tag (Zunanji javni organ Madžarske akademije znanosti), Magyar Történelmi Társulat (Društvo madžarskih zgodovinarjev), Zveze zgodovinskih društev Slovenije, Zgodovinskega društva Maribor, Društva pomurskih madžarskih znanstvenikov in raziskovalcev (Muravidéki Magyar Tudományos Társaság) in Pomurske akademske znanstvene unije – PAZU.

Njegove najpomembnejše objavljene znanstvene in strokovne publikacije:

  • Földreform és kolonizáció a Lendva-vidéken a két világháború között. Lendava: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2004.
  • Madžarski eksodus leta 1956–57 s posebnim poudarkom na beguncih, ki so zbežali v Jugoslavijo oziroma v Slovenijo. Prispevki za novejšo zgodovino, 2007, 47/1. 169–184.
  • Izključitev prekmurskih Madžarov iz agrarne reforme na osnovi podatkov popisa o maternem jeziku iz leta 1921. Razprave in gradivo, 2002/41. 188–205.
  • A muravidéki magyarok számának változása a 20. században a statisztikák tükrében. Muratáj, 2004/1. 47–76.
  • Délszláv kolonizáció Alsólendva környékén a két világháború között. Nándor Bárdi, Attila Simon (ur.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja, 2005, június 9–10. (Disputationes samarienses 7). Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006.  241–260.

Zadnja sprememba: 19. 03. 2019 08:28:58