dr. Melanija Larisa Fabčič

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: jezikoslovje
Delovno mesto: docentka za moderni nemški jezik na Oddelku za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

melanie.f@triera.net 

Melanija Larisa Fabčič se je rodila 21. decembra 1969 v Postojni. Obiskovala je dvojezično osnovno šolo v Lendavi, kasneje pa Prvo gimnazijo v Mariboru. Diplomirala je leta 1995 na Filozofski fakulteti Univerze Loránda Eötvösa v Budimpešti iz nemškega jezika in književnosti. Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru je leta 2000 magistrirala, leta 2003 pa doktorirala iz modernega nemškega jezika, in sicer z disertacijo Der Text als existenziale Kategorie – expliziert am Beispiel der Textsorte "autobiographisches Notat". Od leta 1997 je redno zaposlena kot asistentka za moderni nemški jezik na Oddelku za germanistiko na Pedagoški fakulteti, od leta 2007 pa na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Predava tudi v sklopu mednarodnega MA-programa EMLex (Europäischer Master zur theoretischen und praktischen Lexikographie /http://www.emlex.phil.uni-erlangen.de/).

Raziskuje na področju germanističnega jezikoslovja, s poudarkom na kognitivni in uporabni stilistiki, kognitivnem besediloslovju ter kognitivni in kontrastivni frazeologiji. Sodelovala je pri dveh odmevnih mednarodnih projektih Evropske unije, in sicer v projektih SprichWort (LLP K2 – Jeziki /2008–2010/) in EPHRAS (Socrates Lingua /2004–2006/), ki je leta 2006 prejel evropsko jezikovno priznanje (European Language label) za najbolj inovativen projekt s področja učenja in poučevanja tujih jezikov v Sloveniji. Med drugim je članica Evropskega združenja za frazeologijo (EUROPHRAS), Društva srednjeevropskih germanistov (MGV), Pomurske akademsko znanstvene unije (PAZU) in Društva prekmurskih madžarskih znanstvenikov in raziskovalcev (MMTT). Živi v Mariboru.

Najpomembnejše objavljene znanstvene in strokovne publikacije:

  • Hybride Textsorten in Ernst Jüngers Werk - zwischen Essayistik, Diaristik und Fragment. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta (Mednarodna knjižna zbirka Zora 112), 2015.
  • Frazemi in pregovori v stiku: kulturološki in semantično-pragmatični vidiki. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko, 2014.
  • Der Text als existenziale Kategorie: expliziert am Beispiel der Textsorte "autobiographisches Notat".Maribor: Slavistično društvo (Zora 20), 2003.
  • Bei Petrus anklopfen - Matilda je pobrala koga - Szent Mihály lovára ül - onymische Komponenten in deutscher, slowenischer und ungarischer Phraseologie. Jezikoslovlje, 15/2–3. 199–229,
  • Mentalna podoba človeka v slovenskih, nemških in madžarskih primerjalnih frazemih. Slavistična revija, 62/2. 195–215.
  • Interkulturelle Unterschiede in der Konzeptualisierung von Sparsamkeit. V: BENAYOUN, Jean-Michel (ur.): Parémiologie: proverbes et formes voisines. Sainte Gemme: Presses Universitaires de Sainte Gemme (Collection Métaphrastique), 2013.
  • Typologie der deutsch-slowenischen Sprichwortäquivalente in der Sprichwortdatenbank. Eine Untersuchung basierend auf den Unterschieden in der Konzeptualisierung. V: STEYER, Kathrin (ur.): Sprichwörter multilingual: Theoretische, empirische und angewandte Aspekte der modernen Parömiologie. Tübingen: Narr, 2012.
  • Eine kognitiv-semantische Interpretation der phraseologischen Äquivalenz am Beispiel der EPHRAS-Datenbank (Kontrast Deutsch-Slowenisch).  V: FÖLDES Cs. (ur.): Phraseologie disziplinär und interdisziplinär. Tübingen: Günter Narr Verlag, 2009.

Zadnja sprememba: 23. 11. 2015 14:22:49