dr. Jutka Rudaš

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: književnost
Delovno mesto: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

jutka.rudas@um.si

Jutka Rudaš se je rodila 30. aprila 1969 v Karlsruheju v Nemčiji. Dvojezično srednjo šolo je končala leta 1988 v Lendavi; diplomirala je leta 1996 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru iz smeri madžarski jezik s književnostjo in geografija. Diplomsko delo z naslovom  Zbirka slovensko-madžarskih zemljepisnih imen; Szlovén-magyar földrajzi fogalomtár je pripravila s kolegico Lenko Lázár, leta 2003 je Zavod Republike Slovenije za šolstvo za potrebe dvojezičnih osnovnih šol to delo tudi izdal. Od 1993 do 1999 je kot profesorica madžarskega jezika poučevala na Dvojezični srednji šoli v Lendavi, nato se je zaposlila na Oddelku za madžarski jezik in književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je habilitirana izredna profesorica za področje madžarske književnosti, trenutno je predstojnica Oddelka za madžarski jezik in književnost. Leta 2000 se je vpisala na podiplomski doktorski študij iz sodobne madžarske književnosti in literarne teorije na Filozofsko fakulteto Univerze v Pécsu na Madžarskem. Leta 2005 je pridobila naslov doktorica znanosti. Njena doktorska disertacija A szellem finom játéka – a kortárs magyar irodalom interkulturális aspektusai (Pretanjena igra duha – interkulturni aspekti sodobne madžarske književnosti) je leta 2006 izšla tudi v knjižni obliki pri založbi Kijárat Kiadó v Budimpešti. Njena druga znanstvena monografija z naslovom A kulturális intarziák/Kulturne intarzije je bila izdana leta 2012.

Njena osrednja raziskovalna področja so: madžarska književnost 20. stoletja, sodobna madžarska književnost, poetika Pétra Esterházyja, literarna hermenevtika, recepcijska teorija in teorije prevajanja.

Uspešnost njene znanstvenoraziskovalne dejavnosti dokazuje sodelovanje v raziskovalnih projektih, objavljeni strokovni in znanstveni članki ter strokovni prevodi. Na strokovno področje njenega delovanja s področja moderne madžarske književnosti se uvrščajo znanstveni in strokovni članki v domačih in tujih literarno-umetniških revijah, samostojni znanstveni sestavki v monografijah, prevodi (leposlovnih del), recenzije in kritike. Ureja prevode madžarskih avtorjev v slovenskih revijah, sodeluje pri mednarodnih projektih.

Od leta 2002 je članica Prekmurskih madžarskih znanstvenikov in raziskovalcev, od leta 2005 je konzultantka, od leta 2013 pa članica žirije Mednarodnega literarnega festivala Vilenica, od 2007 je sodelavka virtualnega književnega spleta readme cc., od 2008 je članica Združenja za znanost v Lendavi, od leta 2009 članica zunanjega javnega organa Madžarske akademije znanosti, od leta 2010 je članica Delovne skupine za literarno teorijo v sklopu Akademije znanosti v Pécsu.

 

Najpomembnejše objavljene znanstvene in strokovne publikacije:

  • A szellem finom játéka. A kortárs magyar irodalom interkulturális aspektusai. Budapest: Kijárat Kiadó (Kritikai zsebkönyvtár 7), 2006.
  • Kulturális intarziák = Kulturne intarzije: (válogatott írások = izbrani spisi). Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2012.
  • Esterházy pri nas. Iz recepcije sodobne madžarske književnosti. Jezik in slovstvo, 2004, 49/1. [17]–27.
  • Esterházy versus Kiš. In: Csányi Erzsébet (szerk.): Jelháló: összehasonlító irodalomtudományi, nyelvészeti és médiaközi kutatások. Bölcsészettudományi Kar – Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék (Kontextus könyvek, 2), 2008. 149–161.
  • Literarni (kon)teksti. V: Novak-Popov, Irena (ur.): Slovenski mikrokozmosi - medetnični in medkulturni odnosi. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 20), 2009. [272]–283.
  • Fordítás - kulturális megértés. V: Tóth, Anikó N. (ur.): Irodalom és fordítás: Europica varietas, 2009. 43–55.
  • Kulturne realije v slovenskih prevodih madžarskih literarnih del. V: Marko Jesenšek (ur.): Jeziki, literature in kulture v stiku: ob 200-letnici M. J. Lermontova, 110-letnici Srečka Kosovela in 100-letnici Vitomila Zupana. Maribor: Univerza, 2014.

Zadnja sprememba: 21. 01. 2016 09:22:32