dr. Andrej Paušič

Znanstvena veda: naravoslovje
Znanstveno področje: biologija (sistematska botanika, fitocenologija, biogeografija)

andrej.pausic@gmail.com
www.researchgate.net/profile/Andrej_Pausic

Andrej Paušič se je rodil 12. aprila 1983 v Čakovcu. Osnovno šolo je obiskoval v Lendavi. Šolanje je nadaljeval na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Leta 2007 je diplomiral na Filozofski fakulteti v Mariboru, oddelku za geografijo (Srednja Azija - Notranja Azija; temeljna načela regionalizacije). Leta 2008 je uspešno zagovarjal diplomsko delo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru, na oddelku za biologijo (Primerjava vegetacije in rabe tal v povodju reke Dragonje med leti 1830 in 2007). Pridobil si je naziv univerzitetni diplomirani profesor biologije in geografije.

Andrej Paušič se je leta 2008 zaposlil kot mladi raziskovalec na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC-SAZU), Biološkem inštitutu Jovana Hadžija. Leta 2013 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani (Changes of landscape structure, floristic composition and ecological conditions in southeastern Slovenia in last 200 yearsSprememba krajinske zgradbe, floristične sestave in ekoloških razmer v jugovzhodni Sloveniji v zadnjih 200 letih).

Področja njegovega znanstvenega delovanja so: sistematska botanika višjih rastlin, biogeografija, fitocenologija, rastlinska ekologija, krajinska ekologija, aplikacija metod daljinskega zaznavanja v rastlinski ekologiji, digitalna obdelava rastrskih in vektorskih prostorskih podatkov.

Kot višji predavatelj (zunanji sodelavec) je Andrej Paušič zaposlen na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru, kjer predava na katedri za geobotaniko (sistematska botanika, ekologija višjih rastlin, biogeografija) in na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru, kjer predava rastlinsko fiziologijo in sistematsko botaniko.

Od leta 2009 je član združenja IAVS (International Association for Vegetation Science) in društva Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology (Vzhodnoalpsko-dinarsko društvo za preučevanje vegetacije). Živi v Lendavi.

 

Najpomembnejše objavljene znanstvene in strokovne publikacije:

Izvirni znanstveni članki:

  • Paušič, Andrej, Čarni, Andraž: Records of past land use are best stored in soil properties. Plant Biosystems, 147/3.  654−663.
  • Paušič, Andrej, Čarni, Andraž: Landscape transformation in the low karst plain of Bela krajina (SE Slovenia) over the last 220 years. Acta geographica Slovenica, 52/1. 35−60.
  • Paušič, Andrej, Čarni, Andraž: Functional response traits and plant community strategy indicate the stage of secondary succession. Hacquetia, 11/2. 209−225.
  • Paušič, Andrej: Rastlinske vrste in njihove morfološke posebnosti − kazalci nekdanjega gospodarjenja s krajino? Proteus, 74/7. 304−312.
  • Paušič, Andrej, Somodi, Imelda, Čarni, Andraž: Spatial analysis and modeling of distribution pattern of wet meadows (Molinion caeruleae Koch 1926) in Goričko. Anali PAZU, 1/1. 21−27.
  • Čarni, Andraž, Matevski, Vlado, Juvan, Nina, Kostadinovski, Mitko, Košir, Petra, Marinšek, Aleksander, Paušič, Andrej, Šilc, Urban: Transition along gradient from warm and mesic temperate forests evaluated by GAMM. Journal of plant ecology: doi: 10.1093/jpe/rtv069.
  • Matevski, Vlado, Čarni, Andraž, Kostadinovski, Mitko, Marinšek, Aleksander, Mucina, Ladislav, Paušič, Andrej, Šilc, Urban: Notes on phytosociology of Juniperus excelsa in Macedonia (Southern Balkan Peninsula). Hacquetia, 9/ 1. 161−165.
  • Juvan, Nina, Košir, Petra, Marinšek, Aleksander, Paušič, Andrej, Čarni, Andraž: Differentiation of the Piceetalia and Athyrio-Piceetalia forests in Slovenia. Tuexenia, 33. 25−48.
  • Čarni, Andraž, Juvan, Nina, Košir, Petra, Marinšek, Aleksander, Paušič, Andrej, Šilc, Urban. 2011. Plant communities in gradients. Plant Biosystems, 145/1, 54−64.

Znanstvena monografija:

  • Matevski, Vlado, Čarni, Andraž, Avramovski, Oliver, Juvan, Nina, Kostadinovski, Mitko, Košir, Petra, Marinšek, Aleksander, Paušič, Andrej, Šilc, Urban: Forest vegetation of the Galičica mountain range in Macedonia = Šumskata vegetacija na planinata Galičica vo Makedonija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

Zadnja sprememba: 10. 02. 2016 12:30:41