dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Znanstvena veda: družboslovje
Znanstveno področje: vzgoja in izobraževanje, pedagogika
Delovno mesto: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem

jurka.lepicnik@pef.upr.si

Jurka Lepičnik Vodopivec se je rodila 24. 4. 1954 v Lendavi, kjer je obiskovala osnovno šolo. Po končani osnovni šoli se je vpisala v gimnazijo v Murski Soboti, kjer je maturirala leta 1973, nato pa nadaljevala študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani na Oddelku za pedagogiko in psihologijo. V letu 1977 je zaključila študij pedagogike in psihologije in pridobila naziv profesorica pedagogike in psihologije. V letu 1994 se je vpisala na magistrski študij socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1996 uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Nekateri pogoji komunikacije med starši in vzgojitelji v vrtcu in si pridobila naziv magistrica socialne pedagogike. Leta 2000 se je na vpisala doktorski študij pedagogike na Filozofski fakulteti Univerze na Reki (Hrvaška), kjer je leta 2002 uspešno obranila doktorsko nalogo z naslovom Okoljska vzgoja in izobraževanje v predšolskih ustanovah s posebnim ozirom na stališča vzgojiteljev in staršev in si pridobila naziv doktorica znanosti. Danes z družino živi v Ljubljani.

Profesionalno pot je začela kot pripravnica na Mestni konferenci ZK Ljubljana, nato pa je poklicno pot nadaljevala na Dopisni delavski univerzi Univerzum, najprej kot strokovna delavka, nato pa kot pomočnica direktorja za izobraževalno področje. 1. 10. 1985 je nastopila delo kot pomočnica direktorja Skupnosti za zaposlovanje Republike Slovenije. Poklicno pot je nadaljevala kot vodja strokovne službe na Mestni skupnosti otroškega varstva Ljubljana. Leta 1990 se je zaposlila na Univerzitetnem kliničnem centru v Vrtcu Klinični center kot pomočnica ravnatelja oz. pedagoški vodja. V letu 1991 je nadaljevala službovanje na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in šport, najprej kot pedagoška svetovalka, nato kot pomočnica direktorja. Namestnica direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za invalide je bila v obdobju od 1996 do 1998, ko se je zaposlila na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru kot izredna profesorica in višja znanstvena sodelavka. Od 20. 2. 2012 je zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Je redna profesorica in znanstvena svetnica ter prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno dejavnost. Na Pedagoški in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru dela kot zunanja sodelavka. Pedagoško delo opravlja predvsem na Pedagoški in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Je tudi gostujoča profesorica na univerzah v Budimpešti (Madžarska), Olomoucu (Češka), na Reki in v Pulju (Hrvaška). Njen raziskovalni opus zajema bogat nabor projektov z njenega strokovnega področja. V času od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2011 je bila predstojnica oddelka za predšolsko vzgojo na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Je članica Sveta za kakovost in evalvacije Ministrstva za šolstvo in šport. Kot članica področne strokovne skupine za vrtce je soavtorica Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. Je članica uredniškega odbora Revije za elementarno izobraževanje na Pedagoški fakulteti in revije Metodički obzori na Univerzi Juraja Dobrile v Pulju (Hrvatska). Je članica Pomurske akademsko znanstvene unije (PAZU).

Najpomembnejše objavljene znanstvene in strokovne publikacije:

  • Med starši in vzgojitelji ni mogoče ne komunicirati. Ljubljana: Misch, Oblak in Schwarz, 1996.
  • Views of parents and educators towards the tasks of environmental education in kindergarten. Scientia paedagogica experimentalis, 2007, 44/2. 195–208.
  • Perceived expectations of prospective teachers regarding their career choice. The new educational review, 2010,  22/3–4. 237–251.
  • Teaching and learning in kindergarten. US-China education review, dec. 2010, 7/ 12. 98–105.
  • Some aspects of teaching media literacy to pre-school children in Slovenia from a perception standpoint of teachers and parents. Acta didactica napocensia, 2011, 4/2–3. 69–78.

Zadnja sprememba: 01. 12. 2015 13:24:26