dr. Judit Zágorec-Csuka

Znanstvena veda: humanistika
Znanstveno področje: knjižničarstvo
Delovno mesto: Dvojezična osnovna šola I Lendava, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta – Medjezikovne študije

judit.zagorec@siol.net

Rojena je 24. marca 1967 v Murski Soboti. Odraščala je v Genterovcih, kjer je obiskovala osnovno šolo. Po končanem srednješolskem izobraževanju družboslovno-jezikovne smeri v Lendavi je na Filozofski fakulteti Loránda Eötvösa v Budimpešti študirala madžarski jezik s književnostjo in bibliotekarstvo.

Po študiju je delala kot novinarka pri tedniku Népújság v Lendavi, nato se je zaposlila kot knjižničarka na lendavski dvojezični osnovni šoli. Raziskuje založniško dejavnost, publicistiko in knjižničarstvo madžarske narodne skupnosti v Sloveniji v letih 1945–2004. Leta 2006 je doktorirala na Filozofski fakulteti Univerze Loránda Eötvösa v Budimpešti z disertacijo A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig (Zgodovina izdajanja madžarskih knjig, publicistike in knjižničarstva od 1945 do 2004 v Sloveniji), ki je leta 2007 izšla tudi v knjižni obliki kot monografija z obsežnim povzetkom v slovenščini. Mentor njene disertacije je bil prof. György Sebestyén, predstojnik Katedre za knjižničarstvo in informatiko univerze ELTE v Budimpešti. Judit Zágorec–Csuka strokovne članke in študije s tega področja objavlja tudi v slovenščini (npr. Digitalizacija madžarskega domoznanskega in leposlovnega gradiva v Prekmurju, 2005; Narodnostne knjižnice v Sloveniji, 2003; Ilustratorji madžarskih knjižnih izdaj v Sloveniji, 2003; Stanje šolskih knjižnic v Pomurju, 2004; Dvojezične šolske knjižnice na področju Pomurja, kjer živi madžarska narodnost, 2008). Razen navedenih je opravila kulturnozgodovinsko raziskavo kulta Zrinjskih v madžarski literaturi (A Zrínyiek nyomában/Tragom Zrinskih, 2009) in pripravila monografijo o slikarju Zoltánu Gáborju (Gábor Zoltán, 2002). Leta 2010 je bila urednica strokovne publikacije z naslovom Narodnostne knjižnice v Sloveniji in njihovi partnerski odnosi v okviru Evropske unije/A nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában és partnerkapcsolataik az Európai Unió térségében. Bila je pobudnica in predsednica skupine narodnostnih knjižničarjev, ki je podpisala dve pomembni mednarodni pogodbi o sodelovanju, leta 2006 z Društvom šolskih knjižničarjev Republike Madžarske in leta 2008 z Društvom madžarskih knjižničarjev Republike Madžarske. Od leta 2012 je habilitirana lektorica za madžarski jezik na Oddelku za prevodoslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, od leta 2013 pa je predavateljica. Leta 2016 je končala specializacijo iz razvojne biblioterapije na Univerzi v Kaposváru. 

Od leta 2007 je tajnica Društva prekmurskih madžarskih znanstvenikov in raziskovalcev. Je članica zunanjega javnega organa Madžarske akademije znanosti in zastopa sekcijo znanstvenikov s področja knjižničarstva. Je članica Pomurske akademske znanstvene unije (PAZU). Na Madžarskem je dobila več državnih, raziskovalnih štipendij; s priznanji so jo odlikovali tako doma kot v tujini. Organizirala je več strokovnih konferenc. Razen navedenih Judit Zágorec–Csuka objavlja tudi pesmi, izdala je več madžarskih in slovenskih pesniških zbirk.

Najpomembnejše objavljene znanstvene in strokovne publikacije:

 • Gábor Zoltán festőművész portréja. Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti, 2002.
 • A Zrínyiek nyomában. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2003.
 • A szlovéniai magyar könyvillusztrátorok. Lendava: Galerija-Muzej, 2003.
 • A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet. Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti, 2007.
 • A családom anyanyelve a muravidéki magyarok identitása tükrében. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2008.
 • Tragom Zrinskih. Zagreb: Magyar Művészeti és Tudományos Társaság–Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2009.
 • Zágorec-Csuka Judit (ur.): Lét nyelv és nyelv, identitás, irodalom. Lendava: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, 2009.
 • Dr. Zágorec-Csuka Judit (ur.): A nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában és partnerkapcsolataik az Európai Unió területén/Narodnostne knjižnice v Sloveniji in njihovi partnerski odnosi v Evropski uniji, a nemzetközi konferencia előadásai/predavanja na mednarodni konferenci. Lendava/Lendva: Muravidéki Magyar Tudományos Társaság/Društvo prekmurskih madžarskih znanstvenikov in raziskovalcev, 2010. Prevedla: Bence Utroša Gabriella.
 • A muravidéki magyar könyvek világa, tanulmányok és publicisztikai írások. Lendva: Muravidéki Magyar Tudományos Társaság; Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2010.
 • A szlovéniai magyar nemzetiségi könyvtárak stratégiája és menedzsmentje. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület;  Kapca,  Karjevna skupnost Kapca, 2012. Urednik: prof. dr. Sebestyén György.
 • Anyanyelvem szenvedéstörténete. Budimpešta: Százak Tanácsa (serija Oszthatatlan sorozat: Külhoni magyarság sorskérdései), 2013.
 • A magyar–szlovén és a szlovén–magyar irodalmi kapcsolatok tükröződése a fordításirodalomban. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2015.
 • A szépirodalom önismereti és gyógyító ereje, biblioterápiai tanulmányok. Pilisvörösvár-Kapca: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület-Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, 2017.
 • Nyelvi mozaikok a muravidéki magyar nyelvben. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2019.

Zadnja sprememba: 05. 05. 2020 14:18:26